Vanliga frågor

Här har vi samlat svar på massor av vanliga frågor som vi får. Hoppas vi kan hjälpa dig också. Sök fritt eller välj huvud- och underkategori.

Huvudkategori

265 träffar

 • Jag ska bara panta i storpantarmaskinen, måste jag ändå betala?

  Nej, kör via företagsbommen och ta kontakt med personalen via terminalen för att göra besöket kostnadsfritt.

 • Jag ska göra ett jobb på återvinningscentralen, kommer min bil att registreras?

  Kontakta vår personal i vågstationen, så säkerställer vi att bilen inte debiteras.

 • Jag har bara en fråga till personalen på återvinningscentralen, måste jag ändå betala?

  Nej, parkera bilen på parkeringen innan företagsbommen för att besöket inte ska debiteras.

 • Jag har nästan inga sopor, kan jag slippa betala för sophämtning?

  Nej, enligt Miljöbalken har alla hushåll och fastighetsägare en lagstadgad skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling. I Örnsköldsviks kommun har ansvaret att hantera avfallet överlåtits till Miva, vilket innebär att man är skyldig att ha ett abonnemang hos Miva. Fastighetsägaren kan befrias från skyldigheten att lämna avfall och sådan dispens ges om fastigheten kan anses vara obeboelig och detta kan bevisas. Det handlar alltså inte om hur mycket man befinner sig i fastigheten. Den som önskar dispens ska ansöka om sådan till Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. Kontakta Miljö- och hälsoenheten på telefon 0660-88 000 om du vill veta mer om dispenser och tillstånd inom avfalls- och va-området.

  Det är med andra ord inte Miva som beviljar dispens från ett abonnemangs grundavgift, utan Örnsköldsviks kommun i egenskap av tillsynsmyndighet. Miva har ingen insyn i inkomna dispensansökningar eller någon möjlighet att påverka dessa.

 • Är ämnen som finns naturligt i vattnet ofarliga?

  Nej, inte alltid. En del ämnen som förekommer naturligt i marken kan vara hälsofarliga. Om de löser sig i vattnet kan de så småningom hamna i dricksvattnet. Det gäller till exempel arsenik och radon.

 • Är vattnet i Örnsköldsviks kommun klorerat?

  Nej, Miva tillför inte klor i något av sina vattenverk för att minska bakterietillväxt i dricksvattnet.

 • Är ledningarna som dricksvattnet transporteras i rena?

  Ledningarna påverkas med åren av vattnet som passerar igenom dem. Det vanligaste ledningsmaterialet i Sverige är gjutjärn. En del vatten kan ge lösa avsättningar av till exempel järn. Ett välplanerat underhåll omfattar systematiska spolningar för rengöring. Andra vatten ger fasta avlagringar på ledningsväggen. Trots noggranna undersökningar av sådana avlagringar i över hundra år gamla järnledningar, har man inte hittat något som visar att de skulle kunna orsaka tillväxt av mikroorganismer.

  I ledningsnät med fasta avlagringar gäller det att hålla en vattenkvalitet som gör att avlagringarna inte löses upp. Andra ledningsmaterial, som till exempel gummi, har visat sig kunna ge omfattande kvalitetsstörningar. Det finns exempel på gummiledningar som innehållit hela ekosystem med större organismer. Gummi som ledningsmaterial används inte idag. Ledningar byts ut efterhand som de åldras och inte längre uppfyller de höga krav som ställs på dem. Det kallas ledningsförnyelse och pågår kontinuerligt.

 • Är dricksvattnet helt fritt från bakterier?

  Nej, dricksvatten är inte sterilt, det vill säga helt bakteriefritt. Överallt i vår miljö finns mikroorganismer och utan dem skulle vi inte överleva. När dricksvatten produceras i vattenverket avskiljs ohälsosamma mikroorganismer. Dricksvattenmiljön är oftast kall och näringsfattig, vilket medför att de flesta mikroorganismer inte trivs eller förökar sig i dricksvattnet. En liten mängd mikroorganismer är naturligt.

 • Är det verkligen miljövänligt att diska ur förpackningar för återvinning?

  Förpackningarna behöver inte vara kliniskt rena. Det räcker att skölja bort det värsta, för hygienens skull. För att inte slösa energi är det naturligtvis bra att inte skölja ur förpackningarna under rinnande varmvatten.  

 • Är det säkrast att skaffa ett vattenreningsfilter för att få bra kranvatten?

  Nej, inte om du har dricksvatten från en kommunal anläggning. Den kommunala dricksvattenförsörjningen står under strikt kontroll och svenskt dricksvatten har en hög och jämn kvalitet. Filter och andra anordningar som marknadsförs har visat sig försämra dricksvattenkvaliteten, bland annat genom att tillföra tungmetaller och/eller främja tillväxten av mikroorganismer (till exempel bakterier). Om du har egen brunn kan du behöva ta bort vissa ämnen, till exempel järn (Fe), som det kan finnas för mycket av, eller förändra pH-värdet för att ledningar och utrustning inte ska korrodera (fräta sönder). Skötseln av filtret är mycket viktig.

 • Är det svårt eller äckligt att sortera matavfall separat?

  Nej, det är enkelt. Låt matavfallet rinna av i slasken innan du lägger det i papperspåsen som är avsedd för matavfall och som ingår i abonnemanget. Till din hjälp får du en praktisk slaskskrapa. Fyll påsen till max 3/4, så att du kan rulla ihop den ordentligt. Lägg sedan papperspåsen i det bruna kärlet.

  Många tycker faktiskt att det luktar mindre när man sorterar matavfallet separat. Anledningen är att papperspåsen med påshållaren ventilerar fukten och att matavfallet därmed håller sig torrare och ger upphov till mindre lukt än när det slängs i plastpåse. Dessutom slänger du samma matavfall i det gröna sopkärlet där det blandas med annat avfall, så egentligen byter matavfallet bara kärl och samlas koncenterat i det bruna kärlet.

  Om du har illaluktande avfall som räk- eller kräftskal kan du skölja det i vatten. När vattnet runnit av kan du slå in det i lite tidningspapper innan du lägger det i papperspåsen. Tänk också på att byta påse minst var tredje dag även om den inte är full. Det är viktigt att du kan vika ihop påsen ordentligt innan du lägger den i det bruna kärlet för att minska risken för att påsen läcker eller går sönder.

 • Är det fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som ansvarar för utsläpp till ledningsnätet?

  Det är fastighetsägaren som är ansvarig mot Miva som huvudman för vatten- och avloppsledningsnät.

 • Vilken tid på dagen tömmer ni mitt sopkärl?

  Sophämtningsarbetet pågår under hela dagen, den aktuella hämtningsdagen. Det betyder att man kan få sitt sopkärl tömt alltifrån kl 06 på morgonen till kl 22 på kvällen. Sopkärlet måste vara utplacerat senast kl 06 på morgonen om man vill ha det tömt den dagen.

  Om det inte har blivit tömt på den tid som det normalt brukar tömmas, låt kärlet stå till dess att vi tömt det.

 • Vem står för abonnemanget för va och hushållsavfall när jag hyr ett hus?

  Vi vill alltid ha en lagfaren ägare på våra abonnemang. Om huset hyrs ut kan vi i undantagsfall registera en avvikande fakturaadress. Däremot är det alltid fastighetsägaren som är ansvarig för att avgifter för vatten och hämtning av hushållsavfall betalas. I de fall avgifterna inte betalas går kravet alltid till fastighetsägaren.

 • Var ska man lämna nagellack och hårspray?

  Gammalt nagellack och sprayburkar är farligt avfall och ska lämnas till en återvinningscentral.

 • Varför ska jag inte lägga kuvert i pappersinsamlingen?

  Limmet på kuverten är det största problemet. Det löses inte upp i processen i pappersbruket utan klumpar ihop sig. Det resulterar i sämre papperskvalitet eller i värsta fall makulering. Samma sak gäller för post-it-lappar. Kuvert och post-it-lappar lägger du i soppåsen som går till förbränning där avfallet omvandlas till energi.

 • Varför luktar det lite unket av vattnet på morgonen?

  Vatten som står i fastighetens ledningar över natten värms upp till rumstemperatur. Det kan gynna ofarliga mikroorganismer som orsakar lukt. Spola ur ledningen på morgonen innan vattnet används.

 • Varför har jag fått en högre faktura än vanligt?

  Om det var länge sedan du senaste rapporterade mätarställningen till oss kan skillnaden mellan den beräknade förbrukningen och den förbrukning som du faktiskt haft bli stor. Har du förbrukat mer än beräknat kommer du att faktureras ett högre retroaktivt belopp på fakturan. Samma sak gäller om du nyligen rapporterat en mätarställning till oss eller om du fått en fjärravläst vattenmätare. Om du förbrukat mindre än beräknat får du istället tillbaka pengar på fakturan.

 • Varför blir det ibland en "mjölkaktig hinna" på glas som diskas i diskmaskin?

  Det som kan hända är att diskmedlet tillsammans med temperaturen påverkar glasen så att de får en mjölkaktig hinna. För att undvika det kan man använda ett speciellt glasprogram som bör finnas på en diskmaskin. Glasprogrammet har en något lägre temperatur. Vidare bör glas alltid ställas i den övre korgen i diskmaskinen, där temperaturen är något lägre. Det är också viktigt att alltid följa doseringsanvisningarna för diskmedlet. Tänk på att inte överdosera. Doseringsanvisningarna är anpassade efter vattnets hårdhet. Att följa doseringsanvisningarna är också viktigt ur miljösynpunkt. Ett tips är att välja ett diskmedel som är miljömärkt.

 • Vad är skillnaden på ytvatten, grundvatten och råvatten?

  Ytvatten är det vatten som är synligt i form av sjöar, vattendrag och hav.

  Grundvatten är det vatten som tränger djupt ned i marken och fyller hålrummen i jord och berg.

  Råvatten är råvara till dricksvatten och vars ursprung är grundvatten eller ytvatten.  

 • Vad är det som orsakar konstiga ljud och smällar i ledningsnätet?

  När vattnet strömmar fram i en ledning har det en levande kraft. Om vattnets snabba framfart plötsligt stoppas genom att till exempel en pump stängs av tvärt, ger "tvärbromsningen" kraftiga tryckvariationer, så kallade tryckslag. Det är vad som kan hända om man snabbt stänger en ettgreppsblandare eller när tvättmaskinen automatiskt tar in vatten under tvättningen. Vid olyckliga omständigheter, till exempel snabb strömning, hastiga stopp eller olämpligt ledningsmaterial kan tryckslaget bli så kraftigt att det orsakar brott på ledningen.

 • Vad kostar e-faktura för mig som internetbankskund?

  Tjänsten är kostnadsfri, det vill säga den ingår i tjänsterna som finns i internetbanken. Någon form av bastjänst hos internetbanken är ett krav. Kontakta din bank för mer information.

 • Vad händer om jag inte använder mitt bruna sopkärl för matavfall?

  Har du inte använt ditt kärl under sex månader kommer vi att informera dig om detta. Om du ändå inte använder ditt bruna sopkärl får du fortsättningsvis slänga matavfall som brännbart hushållsavfall i det gröna kärlet med den högre viktavgiften. Miva kommer också att hämta tillbaka det bruna kärlet.

 • Vad händer med matavfallet som sorteras separat i brunt kärl?

  Matavfallet i Örnsköldsviks kommun mellanlagras på Må avfallsanläggning och transporteras för närvarande till en biogasanläggning i Härnösand för rötning. Det innebär att matavfallet återvinns och blir biogas till fordon och gödsel till åkermark.

 • När jag bytte vattenfiltret var det fullt av "skräp". Kommer det från dricksvattnet?

  Hushåll med kommunalt dricksvatten behöver inga vattenfilter. Ett filter skiljer av vissa av de ämnen som finns i vattnet i låga halter. Med tiden kan det dock bli ansenliga mängder. Gränsvärdet för järn i dricksvatten från kommunala anläggningar är 0,20 mg/liter Fe (järn). Dessa halter ska normalt inte ge några problem. Men under ett helt år i en familj med en årsförbrukning på 150 kubikmeter, kan det tillsammans med till exempel kalk (Ca) bli avsevärda mängder som samlas i filtret. Det kan uppfattas som "skräp". I ett filter som sitter i rumstemperatur kan mikroorganismer föröka sig. Det kan i sin tur leda till att vattnet får höga bakteriehalter.   

 • När får jag min e-faktura?

  E-fakturor skickas ut vid samma tidpunkt som de vanliga fakturorna. Eftersom postgången uteblir kan de bli tillgängliga någon dag tidigare.

 • Min slambrunn ska tömmas men vägen är dålig, vad gör jag?

  Om vägen fram till slambrunnen är i dåligt skick eller inte är framkomlig och din brunn snart ska tömmas behöver du kontakta oss så kan vi tömma din brunn senare. Enklast gör du det genom att kontakta vår kundservice.

 • Min nära släktning har avlidit, vad gör jag med hans/hennes abonnemang för va och hushållsavfall?

  Du kontaktar vår kundservice för att registrera abonnemanget som ett dödsbo samt uppger namn och adress till någon som ansvarar för dödsboet. Det innebär att fakturor fortsättningsvis kan betalas från dödsboet.

  Om inte detta görs kommer fakturorna att fortsätta att skickas i den avlidnes namn och adress. När betalning inte inkommer går fakturorna vidare till det företag som sköter Mivas kravverksamhet och inkassokrav kommer att skickas ut.

 • Kan jag som bor i flerfamiljshus sortera mitt matavfall separat?

  Ja, men det är fastighetsägaren som fattar beslut om fastigheten ska ha separat matavfallsinsamling. Miva informerar och stöttar ägare till flerfamiljshus för att finna bra och praktiska lösningar. Prata gärna med din hyresvärd för att veta mer om planerna i din fastighet.

 • Kan jag säga upp abonnemanget för hushållsavfall?

  Alla hushåll och fastighetsägare har en lagstadgad skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling. Fastighetsägaren kan befrias från skyldigheten att lämna avfall och sådan dispens ges om fastigheten kan anses vara obeboelig och detta kan bevisas. Det handlar alltså inte om hur mycket man befinner sig i fastigheten.

  Den som önskar dispens ska ansöka om sådan till Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. Kontakta Miljö- och hälsoenheten på telefon 0660-88 000 om du vill veta mer om dispenser och tillstånd inom avfalls- och va-området.

 • Kan jag dricka varmvattnet direkt ur kranen?

  Nej, oavsett om du har kommunalt eller enskilt vatten bör du inte göra det.

  Det är bara kallvatten som klassas som livsmedel och som måste klara de gränsvärden för dricksvatten som är uppsatta av Livsmedelsverket. Har du kommunalt vatten genomgår kallvattnet därför regelbunden provtagning och kontroll. Varmvattnet däremot kontrolleras inte och bör inte användas till dryck eller matlagning. Varmvatten kan ibland innehålla höga halter bakterier och koppar (Cu). Varmvatten produceras lokalt i fastigheten med hjälp av exempelvis varmvattenberedare.  

 • Kan jag dricka ur trädgårdsslangen om jag blir törstig?

  Helst inte. Det är inte säkert att du blir sjuk, men du får ett sämre vatten än om du tar det ur kranen. Det beror på att vattnet kan förorenas av ämnen som löses ut ur slangen och mikroorganismer kan frodas i de små sprickor som uppstår i slangen. Om solen värmer slangen och om vatten blir stående kvar i slangen ökar risken för att vattnet ska förorenas. Vatten ur kranen är alltid bäst.

 • Jag har så lite matrester, måste jag ändå ha ett brunt kärl för matavfall?

  Det är frivilligt att sortera ut matavfallet, men en miljöstyrande taxa tillämpas för att motivera dig som kund att välja det alternativet. Om du inte aktivt väljer ett brunt kärl fortsätter du att använda ditt gröna kärl precis som vanligt. Vår målsättning är såklart att minimera avfallsmängderna, men ofta blir det mer matavfall än man tror. De flesta av oss får matavfall i form av kaffesump/kaffefilter, fruktskal, äggskal och lite matrester. Även lite matavfall kan göra nytta. En papperspåse med matavfall ger energi så att du kan köra 2,5 km med en biogasbil.

 • Jag har köpt en ny diskmaskin, behöver jag tillsätta salt i den för att avhärda vattnet?

  För nya diskmaskiner ska man alltid följa instruktionerna som följer med vid inköpstillfället. För äldre maskiner får man prova sig fram tills man blir nöjd med diskresultatet.

 • Jag har inte så mycket sopor. Kan jag ändra så att mina sopor hämtas mer sällan?

  Du bestämmer själv när du vill ha ditt avfallskärl tömt. Vill du inte att kärlet ska tömmas, ställ inte ut det på uppsamlingsplatsen på tömningsdagen. Har du kärlet permanent på en uppsamlingsplats ska du vända kärlet åt andra hållet, det vill säga handtaget/gångjärnen mot vägen.

 • Jag har fått mitt vatten avstängt på grund av obetald faktura. Hur snart kopplas vattnet på efter att jag har betalat?

  Efter att du informerat Miva om att du betalat din faktura och du kan uppvisa kvitto på detta, kopplar vi på vattentillförseln inom 48 timmar.

 • Hur ser e-fakturan ut?

  Ungefär som den vanliga pappersfakturan, dock utan inbetalningskort.

 • Kan jag behålla min kompost om jag väljer ett brunt kärl för matavfall?

  Det bruna kärlet för matavfall har införts för att Örnsköldsvik ska uppfylla ett nationellt miljömål där energin i matavfallet kan bli biogas till fordon. Du som hemkomposterar får egen lokalproducerad och näringsrik jord. Du som har brunt kärl bidrar till att minska användningen av fossila bränslen. Både brunt kärl och kompost är bra för miljön.

  Du som hemkomposterar kan fortsätta att göra det och behöver då inte ett brunt kärl för matavfall. Om du komposterar bara en liten del av ditt matavfall kan du välja abonnemang med brunt kärl och på så sätt sortera ut det mesta av ditt matavfall dit.

 • Hur mycket får ett sopkärl väga?

  Kärlet får maximalt väga 70 kg oavsett storlek på kärlet (190 liter, 370 liter eller 660 liter).

 • Hur gör jag för att få en märkning eller referens på fakturan?

  För att få en märkning eller referens på er faktura behöver du åka via företagsbommen. Visa ert företagskort i terminalen som möter dig och registrera enkelt uppgifterna. Saknar ni företags­kort får du hjälp av vår personal i vågstationen intill.

 • Hur gör jag om jag vill ha kvitto?

  För att få ett kvitto kör du via företagsbommen och checkar inte genom att lägga ert företags­kort mot terminalen. Saknar ni företagskort får du hjälp av vår personal i vågstationen intill.

 • Innebär det nya systemet att jag som privatperson/företag registreras någonstans?

  Företag: Ja, företag registreras.

  Privatperson: Nej, privatpersoner och enskilda firmor blir endast en siffra i besöksstatistiken.

 • Vad betalar jag för?

  Alla som använder återvinningscentralerna behöver betala för att finansiera dem eftersom verksamheten inte är skattefinansierad. Hushållen gör det via avfallstaxan för privatpersoner där kostnader för både hushållsavfall och grovsopor ingår. I avfallstaxan för företag ingår däremot inte användningen av återvinningscentraler. Där­för är det viktigt med en betalningsmodell som är rättvis och som finansierar kostnaderna för mottagning, hantering och behandling av det avfall som före­tag lämnar på återvinnings­centralen.

 • Hur går betalningen till?

  När ett fordon åker in på återvinningscentralen läser en sensor automatiskt av registrerings­numret. Lätta lastbilar som är företagsregistrerade registreras automatiskt. Avgiften faktureras i slutet av månaden och redovisar registreringsnummer tillsammans med tid och dag för besöket. Ni behöver alltså inte göra någonting när ni besöker oss så länge ni inte be­höver någon märkning på fakturan eller ska lämna elavfall, farligt avfall eller använda stor­pantarmaskinen. I dessa fall måste besöken alltid ske via företagsbommen.

 • Jag lånar ut min företagsbil ibland, hur debiteras besöket då?

  Det företag som är registrerad ägare av bilen kommer att debiteras. Ska avfallet registreras och debiteras på något annat företag behöver den som lånat bilen göra en manuell registrering via företagsbommen och ta kontakt med personalen via terminalen. Sådana besök måste göras helgfria vardagar kl 7–16.

 • Debiteras även företagsregistrerade personbilar automatiskt?

  Nej, endast lätta lastbilar som är företagsregistrerade debiteras automatiskt. Lämnar ni verksamhetsavfall med ett annat fordon än en företagsregistrerad lätt lastbil behöver ni även fortsätt­ningsvis köra via företagsbommen för manuell registrering.

 • Vilka debiteras automatiskt?

  Alla lätta lastbilar under 3,5 ton som är registrerade på verksamheter debiteras automatiskt. Vid infarten till återvinningscentralen läser en sensor automatiskt av registreringsnumret på for­donet. Leasade fordon och hyrbilar debiteras inte.

  Lämnar ni verksamhetsavfall med ett annat fordon än en företagsregistrerad lätt lastbil behöver ni även fortsätt­ningsvis köra via företagsbommen för manuell registrering.

 • Varför införs ett nytt system för att lämna verksamhetsavfall?

  Vi vill erbjuda en betallösning som är enkel och som underlättar för våra företagskunder att besöka oss på rätt sätt.

  Alla som använder återvinningscentralerna ska betala för att finansiera dem eftersom verksamheten inte är skattefinansierad. Hus­hållen gör det via avfallstaxan för privatpersoner där kostnader för både hushållsavfall och grovsopor ingår. I avfallstaxan för företag ingår däremot inte användningen av återvinnings­centraler. Där­för är det viktigt med en betalningsmodell som är rättvis och som finansierar kost­naderna för mottagning, hantering och behandling av det avfall som före­tag lämnar på återvin­ningscentralen.

  Med det nya systemet blir företagens besök med lätt lastbil enklare då besöket regi­streras och debiteras helt automatiskt. Fler fördelar är att företag enklare kan ta betalt för sina av­fallskostnader eftersom de kan redovisas för deras kunder. Vi tror också att många företag bättre planerar sina besök och samlar ihop mer avfall inför varje besök. Det innebär färre transporter och en minskad miljöbelastning. Dessutom blir det mindre trängsel och gör att besöket på återvinningscentralen går fortare.

 • Kan jag betala anläggningsfakturan med kort?

  Det går inte att betala fakturan med kort direkt till Miva. Kontakta din kortutställare för att höra om du kan betala fakturan med kort via dem.

 • Hur mäter ni mängden ätbar mat som finns i avfallet?

  Genom så kallade plockanalyser kan vi mäta mängden ätbar mat i avfallet. Plockanalys innebär att en i förväg bestämd mängd avfall från gröna och/eller bruna sopkärl plockas ut och sorteras. Avfallet undersöks och ger oss ett genomsnittligt värde på hur mycket ätbar bar som kastas bland avfallet.

 • Vem kommer och byter min vattenmätare?

  Vi byter vi ut alla gamla mekaniska vattenmätare till fjärravlästa vattenmätare i Örnsköldsviks kommun.

  C. Petterssons Värme installerar fjärravlästa vattenmätare på uppdrag av Miva. De kommer att bära kläder med C. Petterssons Värmes logotyp och kunna legitimera sig.

  Mivas VA-tekniker sätter upp mätare i nybyggda villor samt flerfamiljshus och företag.

 • Jag har hört att mycket plast inte går till återvinning, stämmer det?

  Plaståtervinning ger stor klimatnytta eftersom förbränningen annars leder till stora koldioxidutsläpp. Trots det återvinns idag bara en tredjedel av alla plastförpackningar i Sverige. En anledning är att många förpackningar innehåller blandningar av plaster som gör att de inte går att återvinna, men också för att vi är dåliga på att sortera ut förpackningarna och slänger dem i soptunnan.

  Det är ändå viktigt att vi lägger alla plastförpackningar till återvinning då tekniken utvecklas och det som inte kan återvinnas idag kanske kan det imorgon.

 • Är det tillåtet att kameraövervakas?

  Ja, vi har tillstånd för att sätta upp kameror på de återvinningscentraler där Lämna själv-kort kan användas. Kamrorna aktiveras utanför de ordinarie öppettiderna när personal inte längre finns på plats.

  Kameraövervakning är nödvändig för att vi ska kunna följa fyllnadsgraden i containrarna samt för att vi ska kunna upptäcka eventuella felsorteringar när återvinningscentralen är stängd. Vill du inte bli kameraövervakad kan du besöka återvinningscentralen under bemannade öppettider.

 • Hur vet ni att man gör rätt och inte missbrukar kortet?

  De återvinningscentraler där Lämna själv-kort kan användas har kamror som aktiveras utanför de ordinarie öppettiderna när personal inte längre finns på plats. Vid inpassage registreras även varje kund med sitt körkort, vilket gör att eventuellt missbruk kan härledas. Erfarenhet från andra kommuner som infört likande kort är mycket positiva.

  Missbruk av kortet innebär indragen behörighet där varje enskilt fall bedöms separat.

 • Fungerar Lämna själv-kortet på alla återvinningsentraler?

  Nej, Lämna själv-kortet fungerar för närvarande på våra återvinningscentraler i Bjästa och Björna. I Bredbyn kommer Lämna själv-kort bli möjligt att använda under hösten 2023 och i Husum under våren 2024. I nuläget finns inga planer på att införa denna självservicetjänst på Må återvinningscentral i Örnsköldsvik som redan idag har bemannade öppettider sex dagar i veckan.

 • Kan man lämna alla typer av avfall med Lämna själv-kortet?

  Farligt avfall i form av exempelvis färg, spillolja och kemikalier måste lämnas de dagar återvinningscentralen är bemannad. Detta beror på att den typen av avfall måste tas omhand på ett särskilt sätt.

  Även större elavfall såsom exempelvis TV eller dammsugare kommer inte att kunna lämnas.

 • Hur fungerar egentligen Lämna själv-kortet?

  Lämna själv-kortet är ditt körkort och fungerar som "nyckel" till grinden vid återvinningscentralen. Efter att du har genomgått utbildningen ger vi dig behörighet för tillträde när återvinningscentralen är obemannad.

  Lämna själv-kort fungerar för närvarande på våra återvinningscentraler i Bjästa och Björna. Öppettiderna är normalt detsamma på både orterna, söndag–torsdag kl 9-20 och stängt under röda vardagar.

 • Vem gräver på min tomt?

  Att gräva ned ledningar och fastighetspumpstation på tomten och ordna med elförsörjning för drift är fastighetsägarens ansvar. Du kan anlita en entreprenör eller göra delar av arbetet för egen hand. Som fastighetsägare ansvarar du för alla arbeten och installationer på din tomt.

 • Var ansluts mina vatten- och spillvattenledningar?

  Dina ledningar ansluts vid en förbindelsepunkt som oftast ligger 0,5 meter utanför din tomtgräns. Vi kommer att skicka ut ett förslag på förbindelsepunktens placering som du har möjlighet att tycka till om.

 • Jag har svårt att betala anläggningsavgiften, hur gör jag?

  Om du som fastighetsägare inte kan finansiera avgiften finns det möjlighet att ansöka om va-lån hos Miva. För att Miva ska kunna godkänna ett lån ska fastighetsägaren skriftligt kunna visa att annan finansieringsform, till exempel banklån, inte är möjlig och att godtagbar säkerhet finns. Återbetalning av lånet fördelas under en viss tid, längst tio år. Räntesatsen uppgår till aktuell referensränta +2 procentenheter. Referensränta fastställs av Riksbanken två gånger per år. Va-lån kan inte ges vid nybyggnation.

 • Jag ska söka bygglov i ett område som ska få kommunalt vatten och avlopp. Hur löser jag vatten och avlopp under tiden?

  I de fall där utbyggnad av allmän vatten- och avloppsförsörjning sker inom relativt kort tid finns utrymme att i varje enskilt fall se över olika lösningar. För det enskilda avloppet kan enklare lösningar accepteras under kortare perioder. Vattenförsörjningen kan eventuellt lösas gemensamt i ett område, alternativt behöver fastighetsägaren själv lösa dricksvattnet inom fastigheten. Eftersom förutsättningarna kan variera är det säkrast att ta kontakt med kommunens miljö- och hälsoenhet innan du går vidare i dina funderingar.

 • Mitt enskilda avlopp fungerar bra, behöver jag ansluta fastigheten till det kommunala nätet?

  Du behöver betala anläggningsavgift för spillvatten även om du har en fungerande avloppslösning.

  Den faktiska anslutningen råder inte Miva över utan det är kommunen som beslutar om anslutning om det inte görs frivilligt. Rättspraxis visar att fastighetens avloppshantering inte går att lösa bättre via en enskild anläggning än en allmän avloppsanläggning.

 • Vad innebär det att vara ansluten till kommunalt vatten och avlopp?

  Det innebär att Miva, som är kommunens VA-huvudman, tar ansvar för att ett dricksvatten av god kvalitet levereras till dig och att ditt avlopp omhändertas och renas på ett miljöriktigt sätt. Kommunen är skyldig att förse samtliga inom verksamhetsområdet med vatten och avlopp och som fastighetsägare är du avgiftsskyldig.

  Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- eller avloppsnätet och brukningsavgiften som består av en fast och en rörlig kostnad grundar sig bland annat på hur mycket vatten du förbrukar.

 • Vad innebär ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp?

  Ett verksamhetsområde är ett geografiskt avgränsat område där kommunfullmäktige beslutat att en eller flera allmänna vattentjänster ska tillhandahållas. De allmänna vattentjänsterna är vatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten.

 • Vilka avgifter finns i anläggningsavgiften?

  Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta fastigheten till vatten och avlopp. Anläggningsavgiften ska täcka Mivas kostnader för att ordna den allmänna dricksvatten- och avloppsanläggningen.

  Tomtyteavgift – tomtytan i kvadratmeter.
  Bostadsenhetsavgift – antal lägenheter/bostadsenheter.
  Förbindelsepunktsavgift – upprättande av förbindelsepunkt.
  Servisavgift – antalet vattentjänster som ansluts.

 • Vad innebär tomtyteavgiften?

  Tomtyteavgiften är en avgift per kvadratmeter tomtyta.

  Anläggningsavgiften ska baseras på den nytta fastigheten har av att vara ansluten till kommunalt vatten och avlopp och kostnaden för att ansluta fastigheten. Tomtyteavgiften ska ge ett bidrag till att täcka kostnaden för att bygga ut ledningsnätet. Ju större fastigheten är, desto större är kostnaden rent generellt för ledningsdragning till och förbi fastigheten. Men det handlar inte om exakt rättvisa för varje enskild fastighet utan va-huvudmannen fördelar kostnaderna på en kollektiv nivå.

  För att skillnaden inte ska bli alltför stor mellan fastigheter med liten och stor tomtstorlek finns det begränsningsregler för tomtyteavgiften. Den får inte överstiga summan av de övriga avgifterna (servisavgift, förbindelsepunkt och lägenhetsavgift).

  Tomtyteavgiften är branschstandard för att följa vattentjänstlagen.

 • Varför behövs en ny taxemodell?

  Örnsköldsviks kommun har idag en taxekonstruktion som antogs 1972 och som med smärre justeringar gällt sedan dess. Vi har under en längre tid haft behov att uppdatera vår va-taxa för att anpassa den till både regelverk och branschstandard, men det är ett omfattande arbete. Vi har under det senaste året arbetat fram ett förslag på modell för anläggningsavgift som beslutades av kommunfullmäktige i november 2021. Under 2022 kommer brukningsavgiften att ses över.

 • Hur finansieras utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp?

  Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska täcka kostnaden för att ordna en allmän vatten- och avloppsanläggning.

  Det finns inget lagkrav på att anläggningsavgiften ska täcka va-utbyggnaden till 100 procent utan kommunen kan själv välja hur stor andel av kostnaden som ska tas genom anläggningsavgifter. I kommande utbyggnadsområden föreslås 40 procent av kostnaden täckas av anläggningsavgiften och resten betalas via brukningsavgiften av alla som är anslutna till kommunalt va. På grund av att områdena har stora fastigheter och finns i kustnära och bergig miljö är kostnaden per fastighet hög. Denna modell föreslås för att anläggningsavgifterna ska kunna hållas på en rimlig nivå och bidra till en fortsatt tillväxt i kommunen.

 • Vad ingår i anläggningsavgiften?

  Anläggningsavgiften ska täcka fastighetens andel i utbyggnaden av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Hur långt det är till befintligt va-nät påverkar inte anläggningsavgiften eftersom den inte finansierar överföringsledningarna. Tillgång till reningsverk, vattenverk och så vidare finansieras av brukningsavgiften och påverkar inte heller anläggningsavgiften.

 • Jag har beställt hämtning av extra säck, men måste jag använda en viss sorts säck?

  Vid extra säck för restavfall

  Vilken typ av säck som helst går bra, men inte större än 125 liter.

  Vid extra säck för matavfall

  Våra nio liters matavfallspåsar ska läggas i en större papperssäck som man sedan ställer bredvid matavfallskärlet vid tömningsdagen. Det är uppskattat om den större papperssäck är av lite kraftigare variant. Tänk också på att inte utsätta säcken för väta som kan göra att den går sönder när vår personal hämtar den.

  För privatpersoner finns papperssäckar att köpa på exempelvis Granngården och Clas Ohlson. Företag kan även köpa papperssäckar på Sansac och Procurator.

 • Hur löser jag in min värdeavi?

  Om du har pengar tillgodo hos oss och vi inte har ditt kontonummer får du en värdeavi hemskickad. För den smidigaste hanteringen tipsar vi dock om att lämna kontonummer till vår kundservice för överföring direkt till ditt bankkonto.

  Lösa in i butik
  Du kan mot en kostnad lösa in värdeavin i butik via ClearOn om den har ett maxbelopp på 2 000 kr. Inlösen av värdeavier i butik ger dig möjlighet att antingen använda avin som betalning vid köp eller få pengar i handen – i mån av tillgång på kontanter i butiken.

  Information om hur du går tillväga framgår på värdeavin.

  Kund i Nordea
  Du som har konto i Nordea kan mot en kostnad lösa in värdeavin på ett Nordeakontor för insättning på ditt Nordeakonto. Inlösen sker endast genom insättning på konto.

  Du kan även skicka värdeavin till Nordea för insättning på ditt Nordeakonto. Tänk på att bankkontonumret måste anges tydligt och tillhöra mottagaren av utbetalningskortet. Denna hantering är kostnadsfri. Värdeavin skickas då till Bank, Abp, filial i Sverige, PS30, 105 71 Stockholm. 

  Kund i annan bank
  Du som har konto i annan bank än Nordea kan endast lösa in värdeavin i butik via ClearOn. Från 2024 kommer de svenska bankerna helt upphöra att stödja utbetalningskort som betalningstyp.

  Om värdeavin förfallit behöver du kontakta oss för att lösa utbetalningen på annat sätt.

 • Kan jag belasta avloppet som vanligt efter slamtömning med deltömning?

  Det tar ca ett par dygn för de fina partiklarna att klumpa ihop sig och flyta upp till ytan. Normal användning av vattnet är ok, men det kan vara bra att undvika att exempelvis tvätta många maskiner tvätt eller tappa ur ett stort badkar med vatten under de första dygnen efter tömningen. Detta för att vattnet i brunnen ska hinna stabiliser sig.

 • Det har bildats ett slamtäcke i min slambrunn efter deltömning, ska det vara så?

  Ja, det är normalt att ett flytslam bildas. Vattnet innehåller mycket syre när det återförs, vilket innebär att biomassan klumpar ihop sig och bildar flytslam. Tjockleken kan variera, men ca 5 cm är normalt. Flytslammet brukar normalt försvinna inom en månad i andra och tredje kammaren.

 • Får jag tillbaka mitt eget vatten vid deltömning av slambrunn?

  Deltömningen påbörjas och avslutas vid din brunn, vilket innebär att du får ditt eget vatten i retur.

 • Varför återfylls slambrunnen med vatten efter deltömning?

  Vattenfasen återförs för att förbättra brunnens funktion. De mikroorganismer som finns i brunnen återförs och nedbrytningsprocessen kan snabbt komma igång igen, vilket minskar belastningen på närmiljön. Eftersom vätskan återförs minskar även transporterna för slambilen och leder till minskad klimatpåverkan.

 • Kan deltömning användas på alla slambrunnar?

  Nej, vissa brunnar har svårt att separera vattnet från slammet, mestadels beror på att brunnen inte är i ett bra skick, t ex om brunnen inte är tät eller att kamrar är trasiga/borta. Även vissa brunnsmodeller är svåra att deltömma.

  Heltömning kan även ske i områden där deltömning planerats, till exempel om deltömningsbilen är på service eller under intensiva perioder då flera slambilar arbetar samtidigt i ett område.

 • Är matavfallspåsen godkänd för livsmedel?

  Ja, enligt vår leverantör är den bruna matavfallpåsen livsmedelsgodkänd. Det finns alltså inga risker med att använda påsen till frukt och grönt när du handlar.

 • Jag har fått en fjärravläst vattenmätare men ser inte min förbrukning på Mina sidor?

  På sikt ska du som kund inte längre behöva rapportera in mätarställningen manuellt. Infrastrukturen är ännu inte på plats för att samla in mätarställningar för alla mätare i kommunen. Tills vidare fjärravläser vi vattenmätare antingen via antenner som är uppsatta på olika ställen eller via ”drive-by”, då vi åker förbi med bil och samlar in mätvärdet via radio. Detta sker vanligtvis varje månad, men minst en gång per år. Kontrollera gärna din faktura så ser du när vattenmätaren senast lästes av. Vill du själv rapportera in din mätarställning kan du kontakta kundservice.

 • Kan man hyra bajamajor av Miva?

  Nej, du kan inte hyra en portabel toalett/bajamaja av Miva. Kontakta något privat företag som hyr ut material till event och liknande.

 • Kan man hyra container av Miva?

  Nej, du kan inte hyra en container av Miva. Kontakta något privat företag i återvinningsbranschen, t ex Ragn-Sells, Stena Recycling eller PreZero Recycling.

 • Vad händer om jag inte har pengar på kontot då autogirot dras?

  Om du inte har tillräckligt med pengar på ditt konto kommer vi försök att dra pengar ytterligare två gånger följande bankdagar. Har du inte haft tillräckligt med pengar på ditt konto dessa tre försök kommer att få hem en pappersavi som du måste betala manuellt månaden efter. På den kan det även tillkomma förseningsavgifter.

 • Det är vatten kvar i brunnen efter tömning. Har ni inte tömt riktigt?

  Att slambrunnen är vattenfylld är helt normalt. Redan efter några dagar blir den fylld med avloppsvatten, men slamskiktet som flyter på ytan är tunt. Vid högt grundvatten händer det ibland att vatten rinner från infiltration tillbaka in i brunnen.

 • Vad kan vårt företag göra med möbler som kan återanvändas?

  Startpunkten tar även emot begagnade saker från företag. Kontakta Startpunkten som sedan hämtar de möbler som de har användning av. Telefonnummer till Startpunkten är 070-190 89 61.

 • Vad gör jag med slaktavfall?

  Slaktavfall från vilt (t ex älg) kan ligga kvar på fallplatsen i skogen. Slaktavfallet bör dock inte samlas ihop och tippas på ett och samma ställe i stora volymer. Mindre partier slaktavfall från enstaka djur kan under förutsättning att det är välpaketerat lämnas på Må återvinningscentral.

  Slaktavfall från livsmedelsproducerande djur tas inte emot på Mivas återvinningscentraler. Slaktbiprodukter från djur som hålls, göds eller föds upp av människor och används för framställning av livsmedel (t ex kött, mjölk och ägg) får inte grävas ner. Det ska tas om hand på särskilt sätt. Kontakta Svensk Lantbrukstjänst AB, 010-490 99 00, för mer information.

 • Kan jag slänga mina förpackningar på Mivas återvinningscentralerna?

  Nej. Tidningar och förpackningar av glas, papper, plast och metall lämnas på närmaste återvinningsstation som Förpackningsinsamlingen, FTI, sköter och ansvarar för.

  I anslutning till Må återvinningscentral finns en återvinningsstation. På alla serviceorter finns återvinningsstationer centralt placerade som kan nyttjas dygnet runt.

 • Måste allt vara helt och rent som lämnas för återbruk?

  Nej.

  Möbler, heminredning och cyklar som du lämnar för återbruk i Startpunktens mottagning på våra återvinningscentraler behöver inte vara hela. De som deltar i Startpunktens verksamhet, lagar och reparerar i sina ateljéer för att sedan kunna sälja föremålen i Startpunktens återvinningsbutik på Sjögatan 5 i Örnsköldsvik.

  Sport- och friluftsutrustning som du lämnar till Fritidsbanken gås igenom innan den lånas ut. Om något är trasigt repareras det eller lämnas vidare till återvinning efter att eventuella reservdelar tagits tillvara.

  Kläder och hemtextil som du lämnar i PMU:s insamlingsbehållare container ska däremot vara helt och rent. Det är också viktigt att all textil är torr och förpackad. Om behållaren är full är det därför mycket viktigt att inte lämna textil utanför behållare. Då kommer den tyvärr att behöva kasseras.

 • Går inte miljövinsten förlorad när man transporterar matavfall långa sträckor?

  Kostnaden för att transportera matavfall från källan till anläggningen där det tas om hand är en viktig faktor att ta hänsyn till, men lika viktig är energiåtgången för själva transporten. Att transportera matavfallet så lång sträcka att mer energi förbrukas i transporten än vad som fås ut i behandlingsprocessen är naturligtvis förkastligt.

  Projekt som redovisas av branschorganisationen Avfall Sverige visar att matavfall klarar långa avstånd utan att miljövinsten går förlorad och energibalansen blir negativ.

 • Måste jag använda de papperspåsar till matavfallet som Miva tillhandahåller?

  Ja, har du ett brunt kärl för matavfall ska du använda de papperspåsar som vi tillhandahåller. Matavfallet får inte läggas i en vanlig plastpåse då det stör rötningsprocessen i biogasanläggningen. Inte heller andra papperspåsar är lämpliga då de har en annan kraftigare kvalitet än matavfallspåsarna.

 • Varför tar vi inte hand om matavfallet i vår egen kommun?

  Matavfallet som samlas in i Örnsköldsvik transporteras till en biogasanläggning i Härnösand där matavfallet rötas och blir biogas till fordon. Resterna blir gödsel till exempelvis skogen. Att vi inte tar hand om matavfallet i vår egen kommun beror på att vi i dagsläget inte har någon sådan anläggning. Men matavfall är fullt av energi och klarar därför ganska långa transporter utan att man förlorar miljövinsten.

 • Jag har en särskild insats för källsortering i mitt diskbänksskåp, kan jag fortsätta att använda den för matavfall?

  I de flesta fall är svaret tyvärr nej. Matavfallet i vår kommun kommer att rötas, vilket ger den största miljönyttan då man tar tillvara både energi och näringsämnen ur matavfallet. Till den metoden passar papperspåsar bäst. Att röta mataavfall i så kallade "majsstärkelsepåsar" ger ofta problem i rötningsprocessen. Därför är det också viktigt att du inte använder andra typer av påsar till ditt matavfall, utan endast den papperspåse som vi tillhandahåller. Tillsammans med papperspåsen är det också viktigt att du använder den särskilda påshållaren. Påshållaren gör att avfallet avfuktas, vilket minskar risken för att avfallet börjar ruttna och lukta illa. Att luft kan cirkulera runt påsen gör också att den håller mycket bra. Av den anledningen ska man inte använda papperspåsen i slutna behållare eller helt plant underlag.

  Påshållaren är 25x20 cm och 28 cm hög. Om den inte får plats i din insats för källsortering får du försöka finna en annan placering för hållaren, t ex på diskbänken, i ett annat skåp eller liknande. Leverantören av papperspåsarna känner till problematiken, men då det finns så många varianter av kök med olika insatser för källsortering är det svårt att ta fram en fungerande specialhållare.

 • Vad är biogas och biogödsel?

  Biogas (fordonsgas) bildas när organiskt material (t ex matrester, växter, gödsel och avloppsvatten) bryts ned av mikroorganismer i syrefria miljöer. Biogastekniken innebär att man utnyttjar mikroorganismernas naturliga förmåga att omvandla organiskt avfall till förnybar energi.

  Efter biogasprocessen blir det kvar en produkt som innehåller all den näring som fanns med från början. Dessutom omvandlas en stor del av det bundna kvävet till en form som är lättillgänglig för grödan. Detta är en fördel då ett av miljöproblemen i det moderna lantbruket är utlakningen av kväve från marken. Restprodukten benämns olika, men mest förekommande är biogödsel, biomull eller rötrest.

 • Måste jag använda papperspåsen till matavfallet?

  Ja, att använda papperspåsar för matavfallet är det mest miljlövänliga sättet att paketera matavfall som ska rötas för att ge både energi och näringsämnen. Därför är det också viktigt att använda de papperspåsar som Miva tillhandahålle eftersom det är speciellt framtagna för matavfall. 

  Det är mycket viktigt att använda den påshållare som vi tillhandahåller. Den gör att påsen ventileras och därmed håller mycket bra. Naturligtvis är det också viktigt att låta blött matavfall rinna av innan det läggs i påsen. Till din hjälp får du en praktisk slaskskrapa.

  Det är också viktigt att inte använda en vanlig sophink eller sätta en plastpåse utanpå papperspåsen, eftersom det gör att papperspåsen inte kan andas och därför lätt går sönder.

 • Kan jag lägga tidningspapper tillsammans med matavfallet?

  Ja, för att matavfallet ska bli torrare och papperspåsen mer hållbar kan du utan problem blanda i tidningspapper, vita och oblekta servetter/hushållspapper eller rivna äggkartonger.

  Färgade servetter och hushållspapper lägger du bland övrigt restavfall, eftersom färgerna innehåller mycket tillsatser som man vill undvika i rötningen av matavfallet.

 • Kan jag lägga allt som är biologiskt nedbrytbart i det bruna sopkärlet?

  Nej, det är endast matrester som får läggas i det bruna sopkärlet. För att matavfallet ska bli torrare och papperspåsen mer hållbar kan du utan problem även blanda i tidningspapper, vita och oblekta servetter/hushållspapper eller rivna äggkartonger.

  Många produkter marknadsförs som biologiskt nedbrytbara. Det kan vara allt ifrån kattsand till kläder. Det är svårt att sätta gränser för vad som biologiskt nedbrytbart i samma utsträckning och hastighet som matavfall. Matavfall bryts nämligen ner mycket fort och effektivt. Därför får andra biologiskt nedbrytningsbara produkter eller avfall inte läggas i det bruna sopkärlet då det riskerar att störa processen i biogasanläggningen dit matavfallet transporteras och behandlas.

 • Vad händer om jag lägger annat än matavfall i det bruna kärlet?

  Det är endast matrester som får läggas i det bruna sopkärlet. För att matavfallet ska bli torrare och papperspåsen mer hållbar kan du utan problem även blanda i tidningspapper, vita och oblekta servetter/hushållspapper eller rivna äggkartonger.

  Många produkter marknadsförs som biologiskt nedbrytbara. Det kan vara allt ifrån kattsand till kläder. Det är svårt att sätta gränser för vad som biologiskt nedbrytbart i samma utsträckning och hastighet som matavfall. Matavfall bryts nämligen ner mycket fort och effektivt. Därför får inte andra biologiskt nedbrytningsbara produkter eller exempelvis plastpåsar läggas i det bruna sopkärlet. Detta riskerar att störa processen i biogasanläggningen dit matavfallet transporteras och behandlas. Plastpåsar och dylikt kan dessutom fastna och förstöra viktig utrustning i biogasanläggningen.

 • Vad händer med restavfallet från det gröna kärlet?

  Restavfallet transporteras för närvarande till en förbränningsanläggning i Umeå. Det innebär att avfallet energiutvinns och bidrar till produktion av el och fjärrvärme.

 • Hur kan jag som ägare till ett flerfamiljshus skaffa bruna sopkärl?

  Även ägare till flerfamiljshus kan införa separat insamling av matavfall. Förutsättningarna kan naturligtvis vara olika och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter. Om du som fastighetsägare är intresserad av att sortera ut matavfallet separat erbjuder sig Miva att komma på ett kostnadsfritt platsbesök för att gemensamt titta på förutsättningarna i fastigheten/erna. Miva ger tips och råd på lämpliga lösningar och vilka anpassningar som är nödvändiga.

  Flerfamiljshus får med automatik lika många påshållare som det finns lägenheter i fastigheten. Påsar kommer att levereras till fastighetsägaren som sedan avgör hur dessa ska hanteras, t ex genom att delas ut till lägenhetsinnehavarna eller placeras i soprummet där var och en får hämta efter behov.

  Som fastighetsägare ansvarar du för informationen till de boende i fastigheten. Mot en avgift kan Miva dock hjälpa till att informera dem och på så sätt öka intresset och engagemanget bland de boende. Kontakta kundservice om du vill veta mer om separat insamlingv av matavfall i flerfamiljshus.

 • Kan företag och verksamheter sortera sitt matavfall separat?

  I alla verksamheter uppstår det matavfall, exempelvis matrester, skal och kaffesump. Företag och verksamheter har därför också möjlighet att sortera sitt matavfall separat.

  Beroende på företagets storlek kan en annan utrustning än den Miva tillhandahåller vara nödvändig och vissa anpassningar i soprum och liknande kan vara nödvändiga. Miva delar gärna med sig av tips och råd på lämpliga lösningar utifrån företagets förutsättningar.

  Kontakta kundservice om du vill veta mer om separat insamling i företag och verksamheter.

 • Kommer sopbilen om tömningsdagen infaller en helgdag?

  Sopbilen kör som vanligt på helgdagar som infaller måndag till fredag, även vid högtider som jul eller påsk eller röda dagar som nationaldagen. Inför helger informerar vi alltid vad som gäller på vår webbplats, vår Facebooksida och vår annons i Tidningen 7.

  Sophämtning sker mellan kl 06–22 och vi kan inte garantera någon mer exakt tidpunkt för när ditt kärl blir tömt. Har du ställt ut kärlet i rätt tid och det inte har blivit tömt, låt det stå tills vi tömt det.

 • Vad är en reduceringsventil?

  Anledning till att man installerar en reduceringsventil är att man har för
  högt tryck in i systemet. Ventilen reducerar trycket som finns före ventilen till önskat värde efter ventilen. Med en reduceringsventil kan man med andra ord få ett konstant, lågt vattentryck.

 • Var gör jag när det rinner undan långsasmt i avloppet?

  Om vattnet sjunker sakta i handfatet eller diskhon beror det nästan alltid på att smuts har fastnat i vattenlåset. Det går oftast lätt att fixa med en vaskrensare, en sugpropp som sitter på ett träskaft. Vaskrensare finns att köpa i varuhus och järn- och färgaffärer.

  Om problemet inte går att lösa med vaskrensaren kan du testa att rengöra vattenlåset som sitter i röret under handfat eller diskho. Ställ en hink under för att slippa smutsigt vatten på golvet eller i skåpet.

  Om det fortfarande är problem bör du kontakta en rörfirma som kan undersöka saken.

 • Varför kluckar det i mitt avlopp?

  När det kommer ett kluckande ljud från diskhon, handfatet eller någon annanstans är det oftast ett tecken på att något har fastnat i avloppet. Det är ett varningstecken på att det börjar bli stopp i avloppet. Ta kontakt med en rörfirma som kan undersöka saken i tid.

  Det som brukar fastna i avloppsrören är exempelvis matrester, en uppsamling av hårstrån eller något som spolats ner i toaletten av misstag.

 • Hur kan jag få bort klor i tappkranen?

  Det är normalt och helt onödigt att försöka ta bort den lilla klormängd som finnns kvar i tappkranen. Om man har speciella skäl kan man låta vattnet stå i rumstemperatur över natten, då försvinner det mesta. En liten nypa askorbinsyra i en liter vatten tar bort det direkt.

 • Hur gör jag om något är fel på fakturan?

  Kontakta vår kundservice så reder vi ut frågetecknen.

 • Hur får man bort kalkbeläggningar?

  Till lättare rengöring kan citronsyra användas. Till grövre rengöring kan ättikssyra eller fosforsyra användas.

 • Får jag ytterligare ett sopkärl om jag vill sortera matavfall separat?

  Ja, det nuvarande gröna sopkärlet kompletteras med ett brunt 140-literskärl för matavfall.

 • Får jag spola ner hushållspapper i toaletten?

  Hushållspapper kanske låter som något som går bra att spola ner, men pappersfibrerna är helt annorlunda än i toalettpapper. Hushållspapper är gjort för att hålla ihop, medan toalettpapper istället ska falla sönder när det spolas ner. Det kan därför lätt bli stopp i avloppet om du spolar ner hushållspapper. Den gyllene regeln är därför att endast kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner i toaletten.

 • Får jag hem en pappersfaktura om jag har e-faktura?

  Nej, e-fakturan finns bara på din internetbank. Du måste själv gå in på internetbanken för att se den. Om du vill kan du själv skriva ut den.

 • Finns det något man kan göra för att minska kalkhalten i vattnet?

  Undvik onödigt hög temperatur i varmvattenberedaren.

 • Det är ett smutsigt arbete att laga dricksvattenledningar. Hur görs de rena efteråt?

  Först och främst genomförs arbetet så att man undviker att få in smutsigt vatten eller jord. När reparationen är klar görs en kraftig genomspolning. Vid behov kloreras ledningen för att därefter renspolas igen.    

 • Andra kommuner har plastpåsar till matavfallet, varför inte Örnsköldsvik?

  Vissa kommuner har valt att använda en påse av majsstärkelse till matavfallet. Påsen påminner om en plastpåse, men bryts ner fortare än en vanlig plastpåse.

  Matavfallet i vår kommun kommer att rötas, vilket ger den största miljönyttan då man tar tillvara både energi och näringsämnen ur matavfallet. Till den metoden passar papperspåsar bäst. Att röta mataavfall i t ex majsstärkelsepåsar ger ofta problem i rötningsprocessen. Därför är det också viktigt att du endast använder de papperspåsar som vi tillhandahåller.

  Papperspåsen är dessutom mer miljöanpassad. Majsstärkelsepåsen består endast av cirka 50 % majsstärkelse och resten är polyester framställd ur råolja. Majsstärkelsepåsen är alltså inte en produkt helt framställd ur förnyelsebar råvara.

  Papperspåsen ventilerar dessutom bättre, vilket minskar fukten från matavfallet. Det gör att påsens vikt minskar, vilket ger färre tunga transporter. Papperspåsen är dessutom välbeprövad och används i 79 % av de kommuner i Sverige som redan har matavfallsåtervinning. Analyser visar att det är mindre felsortering när papperspåsar används.

 • Var får jag spola ner i avloppet?

  Toaletten är till för kiss, bajs och toalettpapper. Ingenting annat. I en skräphink bredvid kastar du bindor, trosskydd, tamponger, kondomer, bomullstops, tandtråd, våtservetter, tvättlappar och pappershanddukar.

  Överblivna läkemedel lämnas till närmaste apotek och allt som är farligt avfall som kemikalier och färgrester ska självklart lämnas till en återvinningscentral.

 • Jag har egen brunn. Omfattas jag av ett bevattningsförbud?

  Om du har vatten från egen brunn så omfattas du inte av ett bevattningsförbud, som enbart gäller kommunalt vatten.

 • Jag har en egen brunn som håller på att sina. Vad ska jag göra?

  Du som har egen brunn kan påverkas av att grundvattennivåerna är lägre än normalt i vissa områden. Du ansvarar själv för att säkra din vattenförsörjning om din brunn sinar. Du får då kontakta en privat speditör och köpa vatten för att fylla på brunnen igen. Håll därför ett extra öga på vattennivåerna i brunnen och se över hur du kan anpassa din vattenförbrukning, se kommunens hemsida.

 • Spelar det verkligen någon roll om jag sparar några liter vatten när jag borstar tänderna?

  Ja, det betyder mycket. Varenda droppe spelar roll! Om vi alla hjälps åt och stänger av kranen medan vi borstar tänderna så blir det några procent av den totala förbrukningen. Stänger du av kranen under de tre minuterna du borstar tänderna sparas sammanlagt cirka 36 liter vatten. Det gör skillnad!

  Fler exempel:

  • En vattenspridare som står på i 20 min gör av med ungefär 150 liter vatten.
  • För varje minut en kran står och rinner försvinner 6 liter vatten.
  • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på tre minuter motsvarar 36 liter.
  • En maskintvätt förbrukar cirka 50 liter vatten.
  • Om en familj på fyra personer stänger av kranen med de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.
 • Vad händer efter att beslut om vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter är taget?

  Skyddsföreskrifterna kommer att börja gälla enligt den zonindelning som bestämts för skyddsområdet. Tillsynsmyndigheten kommer att göra inventeringar och behandla tillståndsansökningar i enlighet med skyddsföreskrifterna.

 • Vad händer om jag bryter mot ett bevattningsförbud?

  Om du som kund bryter mot ett utfärdat bevattningsförbud kan Miva stänga vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka med stöd av LAV – Lagen om Allmänna Vattentjänster. Vid ett bevattningsförbud övervakar Miva dricksvattenförbrukningen kontinuerligt och kommer att besöka områden där förbrukningen avviker från normal konsumtion.

 • Varför har vi vattenskyddsområden?

  Syftet med ett vattenskyddsområde är att skydda vattentillgångarna inom ett område så att vi kan använda vattentäkten både idag och i framtiden. Till varje skyddsområde hör särskilda skyddsföreskrifter som bestämmer vad man får och inte får göra inom området.

 • Grundvattnet i Örnsköldsviks kommun har redan idag en bra kvalitet och har alltid haft det, är det verkligen nödvändigt med vattenskyddsområden?

  Ett vattenskyddsområde ska vara förebyggande och framåtsyftande på lång sikt. Föreskrifternas främsta syfte är att så långt som möjligt säkerställa att nuvarande vattenkvalitet inte försämras genom att reglera nuvarande och framtida verksamheter.

 • Kan jag få ersättning om jag inte längre kan använda min fastighet som tidigare inom ett vattenskyddsområde?

  Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare har du enligt lag rätt till ersättning på grund av beslut som innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Enligt praxis ställs dock höga krav för att man ska anses berättigad till ersättning. Allmän aktsamhet och hänsyn som ändå måste uppfyllas ger inte rätt till någon ersättning. Om du anser att vattenskyddsområdet leder till avsevärt försvårande av pågående förhållanden så anmäler du detta till Mark- och miljödomstolen. De prövar ärendet och beslutar om du har rätt till ersättning från va-kollektivet.

 • Kostar det pengar att anmäla och ansöka om tillstånd för verksamhet inom ett vattenskyddsområde?

  Ja. Kostnaden tas ut av den myndighet som ska pröva anmälan eller tillstånd. Det kommer antingen att bli länsstyrelsen eller kommunen som anmälan eller ansökan ska skickas till. Myndigheten bestämmer hur hög avgiften ska vara för att täcka kostnaden för deras handläggning.

  I EU:s miljövårdsarbete gäller principen att förorenaren ska betala. Alla är skyldiga att ansvara för sina föroreningar och sina risker på egen bekostnad. Det har kommit frågor om va-kollektivet ska stå kostnaden för anmälan och tillstånd. Enligt vattentjänstlagen bedömer vi inte att det är en så kallad nödvändig kostnad som kan läggas på va-taxan och kollektivet.

 • Vad bestämmer ett vattenskyddsområdes storlek?

  Naturvårdsverket i Sverige har skrivit en handbok som ger råd och anvisningar för hur avgränsning av vattenskyddsområden ska göras. I princip måste man beakta hela vattentäktens tillrinningsområde när skyddsområdet arbetas fram.

 • Vad innebär det att aktiviter blir tillstånds- eller anmälningspliktiga?

  Det innebär att fastighetsägaren eller annan som vill utföra dessa aktiviteter antingen måste söka tillstånd eller anmäla innan man utför aktiviteten. Det kan då ställas vissa krav eller villkor för att åtgärden ska få utföras, så kallade försiktighetsmått, för att så långt som möjligt hindra att det uppstår skador på grundvattnet.

 • Vad innebär det att bo eller verka inom ett vattenskyddsområde?

  För dig som bor eller bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser, så kallade vattenskyddsföreskrifter.

  För de allra flesta innebär det inte någon stor förändring, men alla måste värna om vattentäkten som resurs genom att visa aktsamhet med det som kan förorena vattnet eller marken runt omkring. Grundvattnet kan påverkas av att du till exempel arbetar i trädgården eller av hur du värmer upp ditt hus.

 • Vad kan regleras i vattenskyddsföreskrifter?

  Föreskrifterna reglerar bland annat hantering av kemiska produkter, transporter av farligt gods, upplag av olika slag, täktverksamhet, jordbruk, skogsbruk, avlopp, avfall och borrning inom skyddsområdets olika zoner.

  Föreskrifterna kan innebära att vissa aktiviteter blir tillstånds- eller anmälningspliktiga men i vissa fall kan de också bli helt förbjudna. Förbuden tar framför allt sikte på ny verksamhet som kan orsaka skador.

 • Varför är ett vattenskyddsområde indelat i olika zoner?

  Vattenkvaliteten påverkas till stor del av markanvändningen och olika typer av verksamheter inom tillrinningsområdet. Tillrinningsområdet är det område inom vilket vattnet kan röra sig till vattentäkten. Den akuta risken för att en förorening ska nå ledningsnätet och konsumenterna är högre ju närmare intaget en eventuell olycka sker. Därför är restriktioner i föreskrifterna strängare ju närmare zonen är intagspunkten. Längre bort från intaget minskar den akuta risken på grund av utspädning och långa transporttider. Vattenskyddsområdet syftar då mer till att bibehålla eller förbättra vattenkvaliteten i ett långtidsperspektiv.

 • Hur kontrollerar jag att mina avstängningsventiler fungerar?

  • Stäng ventilen före vattenmätaren (mellan mätaren och förbindelsepunkten) och öppna en kran. Om mätaren står stilla och inget vatten rinner i kranen så fungerar ventilen.
  • Gör sedan samma sak med den andra ventilen.
  • Om ventilerna inte går att stänga helt eller inte fungerar behöver de bytas ut innan mätarbytet. De opålitliga avstängningsventilerna LK580, LK581 och LK582 är inte godkända och behöver bytas av våtrumsbehörig fackman innan vi kan byta din vattenmätare.
 • Hur ser jag om den fjärravlästa vattenmätaren signalerar för avvikelser?

  En infokod visas på mätarens display vid en avvikelse i förbrukningen, till exempel en läcka eller en rinnande toalett. Beroende på vattenmätare visas infokoden antingen som en symbol eller text.

  • Leak kan vara ett tecken på en läckande kran eller toalett. 
  • Burst visar att vattenflödet varit konstant högt under minst 30 minuter, vilket kan vara en indikation på att ett rör är skadat.
  • Dry singalerar att mätaren inte är vattenfylld. 
  • Reverse visar att vatten flödar genom mätaren i fel riktning.
  • Tamper visar att det funnits försök till åverkan på mätaren. Mätaren är då ej längre godkänd för debitering.

  Infokoderna försvinner när händelsen som aktiverat infokoden inte längre existerar. Leak försvinner till exempel när vattnet har stått stilla i en timme, Burst försvinner när förbrukningen återgår till normal nivå och Dry försvinner när mätaren mäter vatten och inte längre är tom.

  Observera att Miva inte kontrollerar dina avvikelser.

 • Måste jag vara hemma när vattenmätaren ska bytas?

  Ja, det behöver finnas en vuxen hemma under besöket som kan visa var vattenmätaren finns samt delta vid besiktningen av mätarplatsen. Räkna med att besöket tar upp till en halvtimme inom reserverad tid. Besöket börjar med en besiktning och om mätarplatsen är godkänd genomförs bytet direkt. Om bytet inte kan genomföras bokar vi om till en ny tid för byte längre fram.

 • Påverkas jag av strålningen från den nya fjärravlästa vattenmätaren?

  Den strålning som mätaren avger är helt ofarlig och kan jämföras med andra apparater som i dag ofta används i de flesta hem, som:

  • TV-apparater och datorer med trådlös WiFi och/ eller Bluetooth
  • Fjärrkontroller för TV-apparater och bilar
  • Babyvakter.

  Kamstrups förbrukningsmätare uppfyller alla internationella regler och specifikationer rörande elektromagnetisk strålning.

 • Vad händer om min plats för vattenmätaren inte är godkänd?

  Vid första besöket besiktigar vi vattenmätarplatsen. Om mätarplatsen inte uppfyller kraven och vi inte kan genomföra bytet bokar vi om till en ny tid för byte längre fram. Du får information om vad du behöver åtgärda inför bytet. Om du inte åtgärdat bristerna vid tiden för det nya besöket tar vi ut en avgift för förgävesbesök.

 • Vad ska jag göra om jag inte kan vara hemma när min vattenmätare ska bytas?

  Om tiden inte passar så ber vi dig så snabbt som möjligt kontakta vår kundservice för att boka om till en ny tid.

 • Varför byter Miva till fjärravlästa vattenmätare?

  Det finns många fördelar med en fjärravläst vattenmätare. På sikt ska du som kund inte längre behöva rapportera in mätarställningen manuellt. Vi hämtar i stället in mätvärdena automatiskt med hjälp av radiosignaler.

  En annan fördel med den fjärravlästa mätaren är att den hjälper dig som fastighetsägare att upptäcka en läcka hos dig. Mätarens display visar en infokod som talar om vad som är fel.

  Även Miva kan i ett tidigt skede upptäcka och därmed åtgärda läckor på vårt ledningsnät vilket leder till färre driftstörningar och lägre kostnader. De fjärravlästa mätarna innebär mindre administration för Miva vilket är till nytta för alla våra kunder.

 • Varför måste jag ha avstängningskranar både före och efter vattenmätaren?

  Det ska finnas avstängningsventiler före och efter mätaren som går att stänga helt i samband med ett vattenmätarbyte för att så lite vatten som möjligt ska rinna ut från både ledningsnätet och huset vid mätarbytet.

  Det är viktigt att regelbundet kontrollera att ventilerna fungerar. Ventilerna måste även fungera för att du som fastighetsägare snabbt ska kunna stänga av vattnet vid en eventuell vattenläcka i huset.

  Avstängningsventil LK580, LK581 och LK582 är inte godkända och behöver bytas ut av våtrumsbehörig fackman innan vi kan byta din vattenmätare.

 • Vilken konsol ska jag ha till vattenmätaren?

  Konsolen ska vara avsedd för vattenmätare och anpassad efter mätarens storlek. I en vanlig villa ska konsolen ha en skjutbar kopplingshylsa, passa mätarstorlek Q3 2,5–Q3 4 och ha 190–220 mm bygglängd. Det är tillåtet att byta konsol själv eller så kan du kontakta en vvs-firma för hjälp med installation.

 • Varför kliar det när jag har duschat?

  Det beror egentligen inte på vattnet utan på att huden är uttorkad. Var sparsam med tvål och använd fuktkräm.

 • Vad är det för beläggning som blir när man kokar vatten i en kastrull?

  Det är kalk som fälls ut när vattnet hettas upp.

 • Vad händer om det bruna kärlet för matavfallet eller påshållaren går sönder?

  Går det bruna kärlet sönder anmäler du det till kundservice, så kommer vi och byter ut kärlet. Det fungerar på samma sätt som om det gröna kärlet skulle gå sönder. Går påshållaren sönder kan du hämta en ny på Mivas återvinningscentraler samt hos vår kundservice på Sjögatan 4A. Där kan du även hämta flera papperspåsar.

 • Varför ser jag uppgifter från Övik Energi på Mina sidor, jag är inte kund där?

  Miva och Övik Energi samarbetar och Mina sidor är från och med februari 2020 en gemensam service från bolagen. Det innebär att du kan se dina tjänster hos båda bolagen på samma ställe. Vårt mål är att det ska förenkla för dig som kund. Om du enbart har tjänster hos Miva kommer du ändå att se rubriker som hör till tjänster från Övik Energi.

  Sedan tidigare har Miva och Övik Energi ett gemensamt kundinformationssystem som gör att vi kan sänka våra administrationskostnader. Därför är det en naturlig fortsättning av vi nu lanserat ett gemensamt Mina sidor. Hantering av personuppgifter sker enligt GDPR och regleras i ett avtal mellan bolagen.

 • Varför finns det dubletter av adresserna under sidan Förbrukning på Mina sidor?

  Mina sidor är en gemensam service från Miva och Övik Energi, därför finns det en adress för tjänster från Miva (t ex vatten) och en adress för tjänster från Övik Energi (t ex fjärrvärme). Har du tjänster hos båda bolagen kommer du att se samma adress på flera ställen. Genom att hålla muspekaren över en adress så kan du se vilka tjänster som finns på adressen.

 • Kan man handla frukt i matavfallspåsar?

  På försök har Mivas matavfallspåsar använts till frukt och grönt i samarbete med två butiker i stan. Testet är avslutat och utvärderat. Möjligheten att använda matavfallspåsarna två gånger har uppskattats, men däremot har det visat sig att Miva utifrån vårt renhållningsuppdrag inte får sälja eller upplåta matavfallspåsar till butiker på ett sådant sätt. Därför kommer vi inte fortsätta med möjligheten att använda våra matavfallspåsar till inköp och packning av frukt och grönt i butik.

  Våra matavfallspåsar finns därför inte längre i fruktdiskarna hos de butiker som deltog i försöket och andra butiker kan inte beställa matavfallpåsar för detta ändamål. Vi vill däremot uppmuntra de butiker som ännu inte har papperspåsar till frukt och grönt att kolla upp möjligheten med sin butikskedja. Som kund kan du gärna efterfråga papperspåsar i din butik.

 • Jag får inte ställa sopkärlet på trottoaren längre, var ska jag då ställa det?

  Ur säkerhets- och tillgänglighetssynpunkt får sopkärl inte längre stå på trottoarer och gång/cykelbanor. Sopkärlet ska istället stå i direkt anslutning till trottoarens eller gång- och cykelbanans asfaltskant. Möjligheterna kan naturligtvis skilja sig från fastighet till fastighet.

  Här är några exempel på hur du kan placera ditt/dina sopkärl:

  • Placera kärlet på din infart till fastigheten.
  • Placera kärlet på gräsmattan intill infarten.
  • Gräv bort en buske i häcken eller gör en öppning i staket och placera kärlet där.
  • Gräv ur en slänt eller iordningställ en plattform där kärlet kan placeras, men tänk på att du först måste kontakta Örnsköldsviks kommun för att få ett godkännande om du gör åtgärder på kommunal mark.

  Är du osäker eller vill ha råd är du välkommen att höra av dig till vår kundservice.

 • Finns papperspåsarna för matavfall i större storlekar?

  Nej, Miva tillhandahåller endast mindre papperspåsar (9 liter) för användning i tillhörande mindre påshållaren.

  Till storkök och företag finns påse för matavfall på 22 liter och säck för matvfall på 45 liter. Dessa med tillhörande påshållare kan dock inte beställas via Miva.

 • Måsta jag installera oljeavskiljare för att tvätta fordon?

  Generellt har vi sett att all fordonstvätt medför för höga utsläpp av metaller och oljehaltiga ämnen till avloppsledningsnätet. Det innebär att all fordonstvätt behöver en intern rening för att klara utsläppskraven.

 • Kan jag begära rotavdrag för tjänster som Miva utför, t ex från- och återinkoppling av vatten?

  Nej, enligt Skatteverket får du bara göra rotavdrag för arbete som görs inom den egna fastigheten. Om Miva utför en återinkoppling av vattnet utanför din fastighetsgräns, där avstängningsventilen som regel är placerad, kan du inte begära rotavdrag för detta.

 • Kan det uppstå lukt från matavfallet i köket och ute vid sopkärlet?

  Många tycker faktiskt att det luktar mindre när man sorterar matavfallet separat. Anledningen är att papperspåsen med påshållaren ventilerar fukten och att matavfallet därmed håller sig torrare och ger upphov till mindre lukt än när det slängs i plastpåse. Dessutom slänger du samma matavfall i det gröna sopkärlet där det blandas med annat avfall, så egentligen byter matavfallet bara kärl och samlas koncenterat i det bruna kärlet.

  Om du har illaluktande avfall som räk- eller kräftskal kan du skölja det i vatten. När vattnet runnit av kan du slå in det i lite tidningspapper innan du lägger det i papperspåsen. Tänk också på att byta påse minst var tredje dag även om den inte är full. Det är viktigt att du kan vika ihop påsen ordentligt innan du lägger den i det bruna kärlet för att minska risken för att påsen läcker eller går sönder.

 • Behöver jag betala flera gånger om jag måste åka ett varv till runt återvinningscentralen?

  Nej, om du använder automatisk registrering har du 45 minuter på dig att lämna ditt avfall från att du passerar infarten till återvinningscentralen.

 • Hur går hämtningen av grovavfall/elektronik till?

  Enklast beställer du hämtning via vår självservice. Du kan även kontakta kundservice. Beställer du via webbplatsen skickas en bekräftelse till din e-postadress.

  Inför hämtningen bör du tänka på det här:

  • Bor du i villa placerar du elektronikavfallet på samma plats som där vi tömmer ditt sopkärl. Bor du i lägenhet placerar du elektronikavfallet så att en lastbil utan problem kan hämta det och så nära ditt portnummer som möjligt.
  • Placera elektronikavfallet dagen innan hämtningsdagen eller senast kl 7 på hämtningsdagen.
  • Märk varje kolli med "grovsopor" och ditt namn för att inga missförstånd eller felaktiga debiteringar uppstår.
 • Hur mycket avfall kan jag bli av med om jag beställer hämtning av grovavfall/elektronik?

  Privatpersoner på fastlandet kan beställa hämtning av grovavfall (skrymmande avfall) enligt en särskild turlista som omfattar fyra tillfällen under året. Det går också att beställa hämtning av vitvaror och elektronik enligt en särskild turlista som omfattar sammanlagt elva tillfällen under året. 

  Vid varje tillfälle får max fem kollin lämnas. Ett kolli motsvarar ett föremål, t ex en säng, en spis eller ett par skidor. Säckar kan inte lämnas i samband med hämtning av grovsopor/elektronik.

 • Vad kan jag lämna på Mivas återvinningscentraler?

  På våra återvinningscentraler kan du lämna grovavfall, elektronikavfall och farligt avfall.

  På alla återvinningscentraler finns även möjlighet att lämna till återbruk:

  • Möbler, heminredning och cyklar
  • Spor- och fritidsutrustning
  • Kläder, skor, accessoarer och hemtextil
  • Lastpallar (endast Må återvinningscentral)

  Visst avfall kan inte lämnas på återvinningscentralerna i Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum. Det gäller asbest, fat med spillolja och okända kemikalier som hänvisas till Må återvinningscentral samt brandsläckare och däck som hänvisas till återförsäljare.

  Sedan finns ett antal avfallsslag som du inte kan lämna på någon av våra återvinningscentraler, exempelvis bilar, sprängämnen, lantbruksplast och läkemedel. Mer om detta finns att läsa nedan och på våra återvinningscentraler.

  Med Lämna själv-kort är det av säkerhetsskäl inte möjligt att lämna farligt avfall och större elavfall. Detta måste lämnas när återvinningscentralen är bemannad.

 • Hur kan jag enkelt ta reda på hur något ska sorteras?

  Låt sorteringsguiden hjälpa dig. Skriv in vad du vill kasta och få klara besked om hur och var det ska sorteras. Vill du veta mer kan du klicka på både avfallsslag och lämningsplats. Då får du t ex information om vad som kan var bra att tänka på.

 • Vad klassas inte som grovavfall?

  Grovavfall är skrymmande avfall som inte ryms i ditt sopkärl. Fyllda säckar räknas inte som grovavfall.

  Visst grovavfall kan du inte beställa hämtning av, utan det måste lämnas till någon av våra återvinningscentraler. Sådant grovavfall är:

  • Handfat, badkar, toalettstolar, värmepannor, värmepumpar, stuprör, radiatorer, heltäckningsmattor och fasta garderober (och annat avfall från rivning, ombyggnad och reparationer).
  • Trädgårdsavfall, jord och sten.
  • Bilar, bildelar och maskiner.
  • Avfall från kontor, handel, hantverk och liknande.
 • Kan företag besöka Mivas återvinningscentraler?

  Ja, företag kan lämna sitt verksamhetsavfall på alla Mivas återvinningscentraler. Detta under förutsättning att fordonet har en totalvikt på max 3,5 ton och att avfallet är sorterat. För detta betalar företag ett fast enhetspris. Farligt avfall debiteras per kilo enligt prislista. Till skillnad mot privatpersoner ingår det alltså inte i den grundavgift som företag betalar.

  Traktorer och tunga fordon med osorterat eller sorterat avfall hänvisas till Må avfallsanläggning till en kostnad enligt särskild prislista.

 • Hur loggar jag in på Mina sidor?

  Du loggar in på Mina sidor via självservicetjänsten "Logga in på Mina sidor".

  För att logga in behöver du Mobilt BankID eller användarnamn och lösenord. Användarnamnet är ditt kundnummer, om du inte har ändrat det manuellt.

  Mobilt BankID innebär att du har din e-legitimation i en mobiltelefon eller surfplatta. För att du ska kunna hämta och använda Mobilt BankID krävs att du har installerat BankID-appen. Efter det loggar du in på din internetbank och beställer Mobilt BankID. Följ anvisningarna från din internetbank.

 • Var kan jag hämta matavfallspåsar?

  Du kan hämta påsar på Mivas alla återvinningscentraler i Bjästa, Bredbyn, Björna, Husum och på Må eller hos Mivas kund­service på Sjögatan i Örnsköldsvik. Du kan även hämta fler påsar i ett antal utvalda livsmedelsbutiker runt om i kommunen.

  Fastighetsägare till flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar och verksamheter kan beställa extra matavfallspåsar för leverans till en kostnad genom att kontakta Mivas kunderservice.

 • Vad kan vårt företag göra med byggavfall som kan återvinnas?

  Företag är välkomna att lämna sitt bygg- och övriga verksamhetsavfall på våra återvinningscentraler till ett fast enhetspris. Detta under förutsättning att ditt fordon har en totalvikt på max 3,5 ton och att avfallet är sorterat.

  Mycket avfall som transporteras med tunga fordon med en totalvikt över 3,5 ton eller traktorer hänvisas till Må avfallsanläggning till en kostnad enligt särskild prislista.

  Verksamhetsavfall är avfall som uppkommer i verksamheter såsom industrier, affärer eller tjänsteföretag. Det kan vara träavfall, byggavfall eller spillolja. Vanliga hushållssopor får inte lämnas på Må avfallsanläggning.

 • Vad ska vårt företag göra med avfall som ska deponeras?

  Företag är välkomna att lämna sitt deponiavfall på våra återvinningscentraler till ett fast enhetspris. Detta under förutsättning att ditt fordon har en totalvikt på max 3,5 ton och att avfallet är sorterat.

  Mycket avfall som transporteras med tunga fordon med en totalvikt över 3,5 ton eller traktorer hänvisas till Må avfallsanläggning till en kostnad enligt särskild prislista.

 • Kan jag lämna asbest på återvinningscentralen?

  Ja, du kan kostnadsfritt lämna upp till 5 kg avfall innehållande asbest på Må återvinningscentral. Större mängder kan också lämnas, men mot en avgift då det klassas som bygg/rivningsavfall som inte omfattas av taxan för hushållsavfall. Asbestavfall över 5 kg ska därför vägas in och lämnas i anslutning till Må återvinningscentral vardagar kl 7-16.

  Observera att asbestavfall inte kan lämnas på våra övriga återvinningscentraler.

  Tänk på att avfallet alltid ska vara väl inplastat och igentejpat för att undvika damm. Materialet ska vara paketerat med kraftig byggplast. Tejpa igen alla skarvar ordentligt så att paketet blir helt tätt. Använd inte material som till exempel sopsäckar, plastpåsar eller gamla presenningar.

  Asbestavfall över 5 kilo

  Asbetsavfall över 5 kilo kan du lägga på en pall som möjliggör avlastning med traktor. Om inte asbestavfallet får plats på en pall kan du själv bygga ihop två pallar som går att lyfta med traktor. Börja med att först lägga plast på pallen, stapla avfallet ca 50 cm högt. Omslut allt med plast och tejpa alla skarvar så att det blir helt tätt. Se till att ha tillräckligt stor pall så att avfallet inte sticker utanför pallen.

  Vi ber dig kontakta personalen på återvinningscentralen när du lämnar ditt avfall innehållande asbest.

 • Kan jag lämna enbart elektronik?

  Ja, men eftersom företag inte betalar något för att lämna elektronikavfall behöver du ta kontakt med personalen via terminalen för att göra besöket kostnadsfritt. Tänk även på att elektronikav­fall kräver att du fyller i ett avlämnarintyg.

 • Kan jag lämna enbart farligt avfall?

  Ja, men däremot måste du göra en manuell registrering via företagsbommen och ta kontakt med vår personal. Det beror på att vi behöver väga detta avfall som debiteras enligt en särskild prislista. Verk­samheter är även skyldiga att rapportera in uppgifter om farligt avfall som företaget hanterar till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket. Det innebär bland annat att ni behöver lämna ett ifyllt transportdokument när ni lämnar farligt avfall hos oss.

 • Kan jag lämna döda djur på återvinningscentralen?

  Nej. Döda djur kan inte lämnas på Mivas återvinningscentraler. Slaktavfall från vilt kan i undantagsfall lämnas på Må återvinningscentral.

  För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste du ta hand om döda djur och slaktbiprodukter på ett säkert sätt. Materialet ska normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare. Transporten till slutdestinationen måste uppfylla de krav som ställs. Mottagaren måste alltid ha en anläggning som är godkänd eller registrerad eller ha ett särskilt tillstånd av Jordbruksverket för att ta emot den specifika typen döda djur eller slaktbiprodukter.

 • Vad kan jag göra på Mina sidor?

  På Mina sidor kan du bland annat få en översikt över dina tjänster, se dina fakturor, göra enklare ärenden och ställa frågor till kundservice. För att Mina sidor ska bli ännu bättre för dig som kund har Mina sidor fått flera nya funktioner. Mina sidor en gemensam service från Miva och Övik Energi. Vårt mål är att det ska förenkla för dig som kund.

  • Få en översikt över dina abonnemang.
  • Följ din förbrukning. Du som har någon av tjänsterna vatten, fjärrvärme eller el kan följa din användning med hjälp av statistik och rapporter.
  • Lämna vattenmätarställning (för dig med kommunalt vatten som inte fått en fjärravläst mätare).
  • Se nästa hämtdag för sopor och slam (för dig med sophämtning eller slamtömning).
  • Se dina fakturor och kommande förfallodatum.
  • Kontakta kundservice.
 • Jag har fått ett brev om för tungt lock. Hur ska ett lock se ut?

  Det här är viktigt att tänka på vad gäller brunnslocket:

  • Locket ska vara lätt att lyfta av och öppnas av en person. Behöver locket lyftas upp ska det inte väga mer än 15 kg. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på ca 40 kg accepteras. Det motsvarar ett cementlock som är ungefär 80 cm i diameter. Locket ska då vara försett med någon form av handtag.
  • Locket får inte vara blockerat eller nedgrävt.
  • Locket får inte var låst eller bultat vid slamtömningstillfället. Om du använder en bult och inte vill lämna öppet kan du med fördel istället borra ett hål rakt igenom bulten och använda en fjädersprint som slambilsföraren enkelt kan dra ut och sedan trycka tillbaka.
 • Hur påverkas slamtömningen under vinter och tidig vår?

  När det är snö ute måste du skotta och sanda ända fram till brunnen eller tanken. Lock och anslutningar måste vara framskottade och inte fastfrusna.

  Tänk även på att vägen ska klara den tunga slambilen. Mivas slambilar är undantagna från tillfälliga begränsningar som sätts upp på vissa vägar vid t ex tjällossning. Om ni som väghållare av enskilda/privata vägar sätter en tillfällig begränsning för fordon med totalvikt på 3,5 ton och inte vill att slambilen ska trafikera vägen måste ni kontakta Miva och meddela detta. I annat fall kommer vi att trafikera vägen och utföra vårt jobb precis som vanligt.

 • Varför får inte jag som har hemkompost en lägre taxa?

  Det nationella miljömålet, som ligger bakom införandet av separat insamling av matavfall, bygger på att så många som möjligt ska sortera ut sitt matavfall i det bruna kärlet. På så sätt utvinns både energi och växtnäring ur matavfallet. Örnsköldsviks kommunfullmäktige har därför beslutat att man får en lägre viktavgift om man väljer det alternativet. Precis som tidigare har du som hemkomposterar en lägre kostnad eftersom vikten i det gröna kärlet minskar. Du har också fördelen att du får egen jord.

  En hemkompost kräver både vilja, kunskap och engagemang. En illa skött kompost riskerar att avge dålig lukt och dra skadedjur till sig. Det finns också en risk att den gör mer skada än nytta för miljön då den exempelvis kan komma att släppa ut växthusgaser. Skulle den lägre vikttaxan ges till de som hemkomposterar skulle det abonnemanget ge den klart lägsta kostnaden och risken finns då att man komposterar enbart av ekonomiska skäl, inte av miljöskäl eller att man vill få egen jord. Chanserna att det nationella miljömålet uppfylls skulle då också minska.

 • Jag har fått en betalningspåminnelse, varför?

  Betalningspåminnelse skickas ut när fakturan ej är betald i tid.

  Kontrollera via din bank att betalningen gått igenom. Har betalning av faktura skett de senaste dagarna kan du bortse från påminnelsen.

 • Finns det något avfall som jag som företagare inte får lämna?

  Ja, det finns avfall som inte får lämnas på återvinningscentralen. Vilket avfall framgår via länken här nedanför.

  Det är även viktigt att komma ihåg att ditt fordon har en totalvikt på max 3,5 ton och att avfallet är sorterat. I annat fall är företag välkommen till Må avfallsanläggning och lämna avfall enligt särskild prislista.

 • Vad kostar det att lämna verksamhetsavfall på återvinningscentralen?

  Precis som tidigare kostar det 300 kr exkl moms för att lämna upp till två kubikmeter. Varje överstigande kubikmeter kostar 150 kr exkl moms.

 • Papperspåsen fryser fast i kärlet, vad ska jag göra?

  Under den kalla årstiden händer det att sopor, och då särskilt papperspåsar för matavfall, fryser fast på sidorna och i botten av kärlet. Det gör att kärlet inte kan tömmas ordentligt vid tömningstillfället. Det påverkar däremot inte viktavgiften eftersom kärlet vägs både före och efter tömning. Det är inte heller någon hämtningsavgift för det bruna kärlet. Det är fastighetsägarens ansvar att ta loss eventuellt fastfrusna sopor.

  Bästa sättet för att slippa fastfrusna sopor är att se till att både kärlet och påsarna är torra.

  Testa även att spraya insidan av ditt kärl med mat- eller rapsolja. Men tänk på att det
  inte får vara frityrolja eller motorolja och att du endast sprayar en tunn hinna.

 • Tjänar jag något på att skaffa ett brunt kärl för matavfall?

  Ja, du bidrar till en bättre miljö för oss alla samtidigt som du minskar dina kostnader för sophämtningen. Hur mycket du tjänar beror på dina sorteringsvanor och hur mycket sopor du har idag.

  Den som väljer att sortera sitt matavfall separat i ett brunt kärl får en lägre viktavgift för avfallet i både det gröna och bruna kärlet. Övriga behåller sitt gröna kärl och samma viktavgift som tidigare.

 • Kan jag beställa en extra tömning av mitt sopkärl?

  Har du mycket sopor efter helgerna kan du beställa hämtning av extra avfallssäck. Den fyllda säcken placerar du bredvid ditt sopkärl vid ordinarie hämtningstillfälle.

  Tänk på att säcken får väga max 15 kg, inte vara större än 125 liter och inte innehålla skärande eller stickande föremål. Beställ hämtning av extra avfallssäck via vår självservice. Du kan även kontakta kundservice.

 • Hur får man veta när ett bevattningsförbud utfärdas?

  Miva följer utvecklingen och eventuella förändringar i grundvattnet och meddelar om bevattningsförbud och andra restriktioner när så behövs. Bevattningsförbud införs när grundvattennivåerna är för låga och meddelas via Mivas ordinarie kommunikationskanaler som exempelvis hemsida och Facebook, men vi informerar även lokalradio och lokalmedia.

 • Kostar det något att byta till fjärravläst vattenmätare?

  Den fjärravlästa vattenmätaren och installationen av vattenmätaren ingår i din vanliga brukningsavgift. Men det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att vattenmätarplatsen är godkänd. Om du behöver göra förändringar för att vattenmätarplatsen har brister kan det bli en kostnad om du behöver anlita fackman.

 • När brukar bevattningsförbud införas?

  Örnsköldsviks kommun har ett fantastiskt dricksvatten som grundar sig på vatten från fina grundvattentäkter i området. Vi har god tillgång på vatten, men vid långvarigt vackert väder och torka kan tillgången ändå bli begränsad.

  Bevattningsförbud införs när grundvattennivåerna är för låga. Då får det kommunala vattnet endast användas för grundläggande hushållsbehov som personlig hygien, mat och dryck.

  Om vi under långvarigt vackert väder vattnar trädgårdar och fyller pooler med vårt dricksvatten kan vi hamna i en bristsituation där vattnet inte kommer att räcka. Det är dessutom ett stort slöseri att vattna trädgården med ett dricksvatten som är så rent att vi kan dricka det direkt från kranen.

  Mivas ledningar är dimensionerade för att klara av att leverera dricksvatten till alla kunder för en normal vattenförbrukning. Vi kan inte bygga ledningsnät för att klara av bevattning av trädgårdar med dricksvatten. Det skulle bli oerhört dyrt och våra vattentäkter skulle inte räcka till detta.

 • Vad ska jag lägga i det bruna kärlet?

  I det gröna kärlet slänger du ditt matavfall. Matavfall är sådant som blir över då du lagar mat eller har ätit. Matavfallet sorteras i särskilda papperspåsar. Du som inte har valt ett brunt sopkärl för matavfall slänger ditt matavfall som restavfall i det gröna kärlet.

  Exempel på matavfall är matrester, bröd, kaffesump, tepåsar, mindre ben från kött, fågel och fisk, blommor och blad (inte jord), servetter och hushållspapper.

  För att matavfallet ska bli torrare och papperspåsen mer hållbar kan du utan problem även blanda i tidningspapper, hushållspapper, vita/oblekta servetter eller rivna äggkartonger.

 • Vad kan jag göra för att sophämtningen ska fungera så smidigt som möjligt?

  Det viktigaste du kan göra är att se till att sopkärlet står utställt senast kl 06 på hämtningsdagen. Sophämtning sker mellan kl 06–22 och vi kan inte garantera någon mer exakt tidpunkt för när ditt kärl blir tömt. Har du ställt ut kärlet i rätt tid och det inte har blivit tömt, låt det stå tills vi tömt det.

  I vår film har vi sammanfattat några andra saker som är viktiga att tänka på när du ställer ut ditt sopkärl.

 • Är det bättre att dricka vatten på flaska än kranvatten?

  Nej. För kranvatten gäller i vissa fall strängare gränsvärden för både bakterier och salthalt, eftersom det levereras till så många människor. Flaskvatten kan dock innehålla höga salthalter, till exempel natrium- och fluoridjoner, och bör därför inte ges till små barn. Det är däremot stor prisskillnad på de två typerna av dricksvatten. En liter vatten på flaska kostar minst 250 gånger mer än kranvatten. Kranvattnet får man dessutom levererat direkt i kranen dygnet runt, samt borttransporterat och renat vid avloppsreningsverket. Sedan är det naturligtvis en smaksak om man tycker det är festligare att dricka ett kolsyrat vatten.

 • Jag har hört att det inte är någon idé att sortera eftersom allt ändå blandas ihop och läggs på tippen eller bränns upp. Är det sant?

  Alla olika sorters avfall skickas till återvinning var för sig. De som har i uppdrag att samla in förpackningar och tidningar måste lämna avfallet rent och väl sorterat för att de ska få betalt.

 • Vad är en lägenhetsavgift/bostadsenhetsavgift?

  Lägenhetsavgiften eller bostadsenhetsavgiften finns för att avgifter ska fördelas så rättvist som möjligt mellan olika typer av fastigheter och användare. I brukningsavgiften använder vi begreppet lägenhetsavgift och i anläggningsavgiften använder vi bostadsenhetsavgift. De betyder i grunden samma sak.

  Avgiften är ett mått på nyttan fastigheten har av tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Storleken på avgiften baseras på hur många bostadsenheter som finns på fastigheten.

  Alla villor och fritidshus betalar normalt en lägenhetsavgift/bostadsenhetsavgift oavsett storleken på villan. Finns det till exempel en lägenhet eller ett gästhus på fastigheten som har kök, toalett och egen ingång så betalas ytterligare en lägenhetsavgift. Det spelar ingen roll om bostadsenheten används av hushållet eller hyrs ut.

  Flerbostadshus betalar en lägenhetsavgift/bostadsenhetsavgift per lägenhet. Exempelvis ett hyreshus med sju lägenheter betalar sju lägenhetsavgifter.

  För andra fastigheter, som inte är avsedda för bostadsändamål, beräknas varje påbörjad 150 m² lokalyta som en bostadsenhetsavgift. Denna avgift finns enbart i anläggningsavgiften.

 • Jag har fått en faktura från Visma, varför då?

  Visma Collectors AB är ett inkassoföretag och en samarbetspartner till Miva. Du har fått fakturan från Visma för att du inte betalat en faktura till Miva. När en faktura inte betalats lämnar Miva nämligen över ärendet till Visma Collectors.

  I och med att du fått en faktura från Visma, så är det till Visma du ska betala din skuld. Du kan alltså inte reglera din skuld via Mivas post-/bankgiro eller genom att besöka vår kundservice. Visma Collectors bankgironummer är 5607-3703 och Visma nås på telefon 0771-16 02 05. Deras öppettider är vardagar 08.00-16.30. 

  Tänk på att återinkoppling av vatten debiteras enligt fastställd taxa och att detta ska betalas samtidigt som din skuld. Kontakta Visma Collectors för att få veta din totala skuld inklusive återinkopplingsavgift.

 • Jag har dåligt tryck i vattenkranen. Vad ska jag göra?

  Börja med att kontrollera om det är lika dåligt tryck på alla tappställen i huset. Om så är fallet, kontrollera att silarna inte är igensatta. Kontrollera sedan om ventilerna vid vattenmätaren är öppna. Kvarstår felet kan du göra en felanmälan.

 • Hur vet jag när sopbilen kommer?

  Enklast använder du vår självservicetjänst. Skriv bara in din adress och få besked om vilken dag sopbilen beräknas komma.

  Sophämtningsarbetet pågår under hela dagen, den aktuella hämtningsdagen. Det betyder att du kan få ditt sopkärl tömt från kl 06 på morgonen till kl 22 på kvällen. Sopkärlet måste vara utplacerat senast kl 06 på morgonen om du vill ha det tömt den dagen.

 • Hur är hårdheten på vattnet graderad?

  Tyska hårdhetsgrader är det vanligaste: °dH. Hårdhet är ett mått på vattnets innehåll av kalcium och magnesium där 1°dH =7,1 mg/l. Kalcium svarar för 90–95 % av totalhårdheten.

 • Är vattnet i Örnsköldsviks kommun hårt eller mjukt?

  I Örnsköldsvik är vattnet mjukt. Det innebär att du kan tvätta och diska med den lägsta rekommenderade doseringen då tvål, tvätt- och diskmedel löddrar lätt. Om inte tvätten är hårt smutsad kan du gärna hoppa över förtvätten också.

 • När har återvinningscentralerna öppet?

  Vi har fem återvinningscentraler med olika öppettider. Återvinningscentralerna i Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum har öppet en dag varje vecka, kl 13-20. Under vår och höst är öppettiderna utökade.

  Klicka på namnet på återvinningscentralen för att se veckans öppettider för varje enskild återvinningscentral.

 • Vattnet är avstängt på grund av utebliven betalning, vad gör jag?

  Vid utebliven betalning tvingas Miva tyvärr koppla bort vattnet till din fastighet. För att få vattnet påkollat måste du dels betala din skuld, dels betala en särskild återinkopplingsavgift.

  För att så snabbt som möjligt få vattnet återinkopplat ska du tänka på detta:

  • Miva samarbetar med inkassoföretaget Visma Collectors AB och det är till Visma du ska betala din skuld. Visma Collectors bankgironummer är 5607-3703. Du kan alltså inte reglera din skuld via Mivas post-/bankgiro eller genom att besöka vår kundservice.
  • Tänk på att återinkoppling av vatten kostar 1 600 kr och att detta ska betalas samtidigt som din skuld. Kontakta Visma Collectors för att få veta din totala skuld inklusive återinkopplingsavgift.
  • All kommunikation gällande frånkoppling av vatten ska göras med Visma Collectors.
  • Inom 48 timmar från det att Visma Collectors informerat Miva om att skulden är betald återinkopplas vattnet till din fastighet.

  Visma Collectors nås på telefon 0771-16 02 05 och deras öppettider är vardagar 08.00-16.30. 

  Om egen återinkoppling sker ses det som en brottslig handling som kommer att polisanmälas av Miva.

 • Vad gör jag om påsarna till matavfallet tar slut?

  Du kan hämta påsar på Mivas alla återvinningscentraler i Bjästa, Bredbyn, Björna, Husum och på Må eller hos Mivas kund­service på Sjögatan i Örnsköldsvik. Du kan även hämta fler påsar i ett antal utvalda livsmedelsbutiker runt om i kommunen.

  Fastighetsägare till flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar och verksamheter kan beställa extra matavfallspåsar för leverans till en kostnad genom att kontakta Mivas kunderservice.

 • Vattnet är grått/svart, vad är fel?

  Det är mangan, ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten. Spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problem ändå kvarstår, kontakta vår kundservice.

 • Vad är reningsverket byggt för att rena avloppsvattnet från?

  Avloppsreningsverk byggdes i huvudsak för att rena från toalettpapper och annat skräp samt näringsämnen som fosfor. Anledningen var att stränder och vikar påverkades synligt av utsläppen.

 • Vad är en e-faktura eller elektronisk faktura?

  En elektronisk faktura är ett alternativ till den vanliga pappersfakturan. E-fakturan går elektroniskt direkt till din internetbank. Eftersom all information finns på fakturan behöver du inte knappa in några uppgifter själv. Kontrollera bara uppgifterna och godkänn fakturan.

 • Vad gör jag om dricksvattnet luktar och smakar konstigt?

  Kontakta oss på Miva eller Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning för att få reda på orsaken. Dricksvatten är det mest kontrollerade av alla livsmedel. Om fel på dricksvattnet upptäcks som kan medföra hälsorisker meddelas konsumenterna omedelbart, till exempel via lokalradion, om vad som hänt och vad man bör göra. Du kan lämna anmärkning på vatten via vår självservice.

 • Tjänar Miva pengar på mina hushållssopor?

  Många tror felaktigt att Miva tjänar pengar på de hushållssopor vi samlar in. I själva verket har Miva stora kostnader för att ta om hand avfallet, och enligt självkostnadsprincipen får Miva inte tjäna pengar på dina sopor.

  För hushållsavfall delas taxan in i grundavgift, hämtningsavgift, viktavgift och eventuell tilläggsavgift. Vad är det då dessa avgifter ska täcka? Grundavgiften täcker våra kostnader för ett kärl, avfallsplanering, administration och service. Här ingår också att tillhandahålla våra återvinningscentraler. Grundavgiften betalas oavsett hur mycket eller litet sopor som du väljer att få hämtade.

  Hämtningsavgiften betalas per hämtningstillfälle och kärl. Avgiften täcker våra kostnader för att hämta ditt hushållsavfall.

  Viktavgiften baseras på vikten på det avfall som du lämnat i kärlet. Avgiften täcker våra kostnader för behandling av avfallet via förbränning och energiåtervinning. För att motivera källsortering är viktavgiften högre än behandlingskostnaderna. Den mellanskillnaden skulle annars ha ingått i grundavgiften.

  Det avfall som Miva kan sälja vidare är visst grovavfall, exempelvis trä- och metallavfall. Den intäkten finansierar i sin tur delar av återvinningscentralens kostnader.

 • Mitt sopkärl tömdes inte. Vad beror det på?

  Om du har ställt ut kärlet i rätt tid, låt det stå tills vi har tömt det då vi på grund av oförutsedda händelser kan behöva göra ändringar i hämtningsrutten.  

  Sophämtningsarbetet pågår under hela dagen och det betyder att du kan få ditt sopkärl tömt alltifrån klockan 6 på morgonen till klockan 22 på kvällen.

  Den som tömmer sopkärlet rapporterar på exakt klockslag varför ett kärl inte har tömts. Det kan till exempel bero på att kärlet står på fel plats eller är felvänt. Kontakta vår kundservice för att få information om varför ditt sopkärl inte har tömts. Du kan då antingen beställa en extra tömning eller vänta 14 dagar till nästa tömningstillfälle.

  Vid halt väglag eller kraftigt snöfall kan tömningen bli försenad. Låt alltid kärlet stå till dess att vi tömt det, vilket i extrema fall kan bli flera dagar senare än normalt.

  Tänk på att skotta och sanda bredvid och under ditt sopkärl. Vid dragväg, som innebär att vår entreprenör hämtar kärlet, ska även dragvägen vara skottad och sandad.

 • Måste jag ha abonnemang för hushållsavfall i mitt obebodda hus?

  Alla hushåll och fastighetsägare har en lagstadgad skyldighet att lämna avfall och slam under kommunens ansvar enligt miljöbalkens till sin kommun för borttransport och behandling. Detta framgår i miljöbalken.

  Fastighetsägaren kan befrias från skyldigheten att lämna avfall och sådan dispens ges om fastigheten kan anses vara obeboelig och detta kan bevisas. Det handlar alltså inte om hur mycket man befinner sig i fastigheten. Den som önskar dispens ska ansöka om sådan till Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. Kontakta Miljö- och hälsoenheten på telefon 0660-88 000 om du vill veta mer om dispenser och tillstånd inom avfalls- och va-området.

  Det är med andra ord inte Miva som beviljar dispens från ett abonnemangs grundavgift, utan Örnsköldsviks kommun i egenskap av tillsynsmyndighet. Miva har ingen insyn i inkomna dispensansökningar eller någon möjlighet att påverka dessa.

 • Måste jag ha abonnemang för hushållsavfall i mitt fritidshus?

  Ja, enligt Miljöbalken har alla hushåll och fastighetsägare en lagstadgad skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling. Fastighetsägaren kan befrias från skyldigheten att lämna avfall och sådan dispens ges om fastigheten kan anses vara obeboelig och detta kan bevisas. Det handlar alltså inte om hur mycket man befinner sig i fastigheten.

  Den som önskar dispens ska ansöka om sådan till Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. Kontakta Miljö- och hälsoenheten på telefon 0660-88 000 om du vill veta mer om dispenser och tillstånd inom avfalls- och va-området.

  Det är med andra ord inte Miva som beviljar dispens från ett abonnemangs grundavgift, utan Örnsköldsviks kommun i egenskap av tillsynsmyndighet. Miva har ingen insyn i inkomna dispensansökningar eller någon möjlighet att påverka dessa.

 • Måste jag anmäla adressändring till Miva?

  Ja, du måste alltid anmäla adressändring direkt till oss eftersom det inte sker med automatik via exempelvis folkbokföringen.

  Om du sålt din fastighet måste du meddela oss. Det gör du genom en flyttanmälan där du överlåter ditt/dina abonnemang för vatten och avlopp samt hushållsavfall i samband med ägarbytet.

  Till dess att blanketten registrerats hos oss står säljaren kvar som betalningsansvarig. När vi får blanketten lägger vi upp köparen som kund och gör sedan en slutfaktura till dig som säljare och skiftar ägarförhållandet.

  Om du har köparens uppgifter tillgängliga går det snabbt och enkelt att fylla i flyttanmälan.

 • Kan jag genom att lukta och smaka på dricksvattnet avgöra om det går att dricka?

  Om dricksvattnets utseende, smak eller lukt avviker från det normala är detta en signal om att det är något fel, mer eller mindre allvarligt. Men det finns också många kvalitetsbrister som bara kan konstateras först efter avancerade analyser på laboratorium. Du kan lämna anmärkning på vattnet via vår självservice.

 • Kan jag säga upp mitt va-abonnemang?

  Abonnemang för vatten och/eller avlopp till en fastighet kan inte sägas upp, det vill säga kopplas bort från det allmänna vatten- och/eller avloppsnätet, om fastigheten befinner sig inom verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen. Detta regleras i lagen om allmänna vattentjänster. Lagen säger att fastighetsägare ska betala avgifter för en allmän va-anläggning om fastigheten finns inom va-anläggningens verksamhetsområde eller om fastigheten med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodses bättre på annat sätt.

  Den som ändå vill undersöka möjligheterna till en uppsägning ska ansöka om sådan till Miva. Ansökan görs via Mivas blankett "Ansökan uppsägning va" där bland annat den framtida avsikten med fastigheten ska framgå.

 • Jag vill byta storlek på mitt sopkärl. Hur gör jag?

  Enklast gör du det via vår självservice. Du kan också kontakta vår kundservice. Vi byter ditt sopkärl inom tre veckor. Standardstorleken är 190 liter, men du kan också välja 370 liter. Kostnaden för att byta sopkärl debiteras enligt fastställd taxa. Observera att storleken på kärlet påverkar hämtningskostnaden.

 • Mitt sopkärl har gått sönder. Hur gör jag?

  Vi ersätter kostnadsfritt sopkärl som gått sönder vid ett tömningstillfälle eller av normalt slitage. Enklast beställer du ett nytt via vår självservice. Du kan även kontakta vår kundservice.

 • Vilka krav ställer ni på platsen där vattenmätaren sitter?

  För att mätarplatsen ska vara godkänd behöver du kontrollera följande:

  • Vattenmätaren ska vara monterad i en konsol som håller fast rör och ventiler i väggen.
  • Konsolen ska vara avsedd för vattenmätare och ha en skjutbar kopplingshylsa.
  • Det ska finnas fungerande avstängningsventiler före och efter mätaren. Ventilerna måste gå att stänga helt annars behöver de bytas ut innan vattenmätarbytet.
  • Det ska vara lätt för våra tekniker att komma åt vattenmätaren och ventilerna med verktyg.
  • Mätaren får inte byggas in eller blockeras av tung utrustning eller inredning.
  • Rör och kopplingar får inte vara angripna av rost.
  • Väggen och golvet intill bör tåla spill och läckage av vatten.

  För om- och nybyggnationer kräver vi även att vissa mått uppfylls på mätarplatsen. Vid befintlig byggnad ska måtten uppfyllas så långt det är möjligt.

 • Hur rapporterar jag vattenmätarställningen?

  Vattenmätaren sitter vanligtvis placerad i källarvåningen, tvättstugan eller under varmvattenberedaren på den inkommande vattenledningen. Utseendet på vattenmätaren kan variera, men räkneverket består som regel av fem siffror.

  Vi har två typer av vattenmätare hos våra kunder, en mekanisk vattenmätare eller en fjärravläst vattenmätare.

  Har du en mekanisk vattenmätare kan du välja att registrera din mätarställning på två sätt.

  1. I första hand registrerar du mätarställningen via vår självservicetjänst. Du loggar enkelt in med BankID.
  2. I andra hand registrerar du mätarställningen genom att kontakta vår kundservice. Självklart är du också välkommen att kontakta vår kundservice om du har frågor eller problem med att läsa av din mätarställning.

  Om du har en fjärravläst vattenmätare kan du inte lämna vattenmätarställningen via vår självservicetjänst. I de flesta fall behöver du inte lämna mätarställningen utan vi hämtar in mätvärdena automatiskt med hjälp av radiosignaler. Men infrastrukturen finns inte på plats i hela kommunen för att hämta mätvärden automatiskt. Kontrollera gärna din faktura för att se när mätarställningen senast lästes av. Om du vill kan du som tidigare läsa av vattenmätaren och lämna mätarställningen till kundservice.

 • Vad innebär ett bevattningsförbud?

  Bevattningsförbud införs när grundvattennivåerna är för låga. Då får det kommunala vattnet endast användas för grundläggande hushållsbehov som personlig hygien, mat och dryck. Ett bevattningsförbud gäller inte för dig med tillgång till eget vatten.

  Ett bevattningsförbud innebär att det inte är tillåtet att vattna gräsmattor, blommor eller grönsaksland i trädgården med spridare eller vattenslang. Det är inte heller tillåtet att fylla pool, spa eller bassäng eller byta vatten i sådana med kommunalt vatten. Inte heller biltvätt är tillåten. Dricksvatten för normal vattenförbrukning får endast användas till personlig hygien, mat och dryck. Ta del av tipsen nedan för hur du kan anpassa din normala vattenförbrukning.

  Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att dte räcker till viktiga samhällsfunktioner som sjukhus och vårdcentraler, storkök, skolor, äldreboenden, restauranger och för det grundläggande hushållsbehoven i våra hem.

  Att inte respektera ett bevattningsförbud kan innebära att Miva kan komma att stänga av vattnet till den berörda fastigheten.

 • Vad gör jag med sopkärlet vid flytt?

  Sopkärlet tillhör fastigheten, vilket innebär att någon annan ska ta över ditt sopkärl när du flyttar. Tänk därför på att alltid tvätta och fräscha upp kärlet innan du flyttar.

 • Vattnet är rödbrunt/brunt (missfärgat, grumligt). Vad är fel?

  Det beror ofta på att rost lossnar och följer med från ledningsnätet. Efter exempelvis en åtgärdad vattenläcka kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problem med missfärgat vatten ändå kvarstår, kontakta vår kundservice.

 • Jag misstänker att min granne har slängt avfall i mitt sopkärl. Vad kan jag göra?

  Du ansvarar för ditt sopkärl och dess placering mellan tömningstillfällena. Vad du kan göra är att köpa ett kärllås av oss.

 • Hur använder jag e-faktura?

  När du loggar in på din internetbank får du besked om några nya e-fakturor har mottagits. Klicka på den elektroniska fakturan så får du upp den på skärmen. Kontrollera uppgifterna och godkänn med ett klick. Fakturan betalas då på förfallodagen.

 • Behöver jag märka ut min slambrunn/tank inför tömning?

  Ja, det underlättar för våra chaufförer om brunnen eller tanken är utmärkt med en flagga eller pinne. Det är också viktigt att huset är uppmärkt med husnummer.

 • Vad ska jag tänka på inför slamtömningen?

  Det finns ett antal praktiska regler du som fastighetsägare måste ta hänsyn till. Kan vi inte tömma din anläggning på grund av att någon av nedanstående punkter inte uppfyllts kommer du att debiteras en framkörningsavgift enligt gällande taxa.

  Det är exempelvis allt för vanligt att slamtömning inte kan utföras på grund av att brunnen/tanken inte är utmärkt med en flagga eller pinne. Det är också viktigt att huset är uppmärkt med husnummer och att hela sträckan fram till brunnen/tanken är fri från hinder och växtlighet.

  Kan en brunn/tank inte tömmas på grund av att någon av reglerna inte har uppfyllts debiteras en framkörningsavgift.

 • Hur läser Miva av den fjärravlästa vattenmätaren?

  Mätarställningen skickas via radiosignaler till Miva. Antingen läser vi av vattenmätaren via antenner som är uppsatta i närheten eller via så kallad ”drive-by”, då vi åker förbi med bil och samlar in mätvärdet via radio. Detta sker i de flesta fall varje månad, men kan även ske mer sällan. I vissa fall kan placeringen av vattenmätaren i källaren eller husets geografiska placering försvåra avläsningen, vilket gör att vi inte får in ett värde minst varje månad. Vi jobbar med att bygga ut systemet för fjärravläsning för att se till att alla mätarvärden kommer in med automatik. Kontrollera dina fakturor så ser du när mätaren senast lästes av. Vill du lämna kompletterande mätarställningar kan du själv läsa och mätaren och kontakta vår kundservice.

 • Hur kan jag följa min vattenförbrukning?

  Du kan följa din förbrukning på Mina sidor.

  Om du har en mekanisk vattenmätare krävs att du kontinuerligt lämnar din vattenmätarställning för att du ska kunna följa förbrukningen.

  Har du fått en fjärravläst vattenmätare kommer du på sikt att kunna följa förbrukningen utan att själv lämna mätarställning. Infrastrukturen är ännu inte på plats för att samla in mätarställningar för alla fjärravlästa mätare i kommunen. Tills vidare fjärravläser vi vattenmätare antingen via antenner som är uppsatta på olika ställen eller via ”drive-by”, då vi åker förbi med bil och samlar in mätvärdet via radio. Detta sker i de flesta fall varje månad, men kan även ske mer sällan. Kontrollera gärna din faktura så ser du när vattenmätaren senast lästes av.

  Du kan också själv läsa av din fjärravlästa mätare på samma sätt som de gamla mekaniska och lämna din mätarställning till kundservice.

 • Varför ställer ni krav på vattenmätarplatsen?

  Våra kunders mätarplats är också våra VA-teknikers arbetsmiljö. Precis som vid el-installationer behöver vissa krav vara uppfyllda. Det handlar bland annat om att göra mätarplatsen säkrare och minska risken för läckage under eller efter mätarbytet. Det är viktigt att du själv kommer åt mätarplatsen och att ventilerna fungerar som de ska ifall att du snabbt behöver stänga av vattnet.

  Miva har enligt ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning) rätt att ställa krav på mätarplatsens konstruktion. ABVA beslutas av kommunfullmäktige i Örnsköldsvik.

 • Vad ska jag tänka på när jag beställer slamtömning på vintern?

  Visst går det att tömma slambrunnen på vintern. För att underlätta tömningen och göra arbetsmiljön säker för våra slambilschaufförer så finns det några saker att tänka på:

  • Vägen till slambilens uppställningsplats ska vara snöröjd och sandad och vara minst 3 meter bred.
  • Även stigen/vägen fram till slambrunnen ska vara snöröjd och eventuellt sandad.
  • Brunnen/tanken ska vara utmärkt med en käpp, flagga, plogpinne eller liknande så att den är synlig för chauffören.
  • Provöppna locket till brunnen/tanken så att det inte frusit fast.

  Om slambilschauffören inte kan tömma brunnen på grund av dåliga vägförhållanden, eller en brunn som inte går att hitta eller öppna, så kommer vi att debitera en framkörningsavgift.

 • Jag vill sortera matavfall separat, hur gör jag?

  Det är frivilligt att sortera ut matavfallet separat och därför krävs ett aktivt val av dig som kund. Enklast beställer du ett brunt sopkärl här på vår webbplats. Inom kort levererar vi sedan ditt bruna kärl och du kan komma igång med återvinningen av ditt matavfall.

 • När kommer jag att få en fjärravläst vattenmätare?

  Alla vattenmätare i kommunen kommer att bytas ut senast år 2025. Du kommer att få ett brev med tidbokning ungefär två veckor innan besöket. Du kan redan nu se till att du har en godkänd vattenmätarplats.

 • Vilket matavfall ska jag lägga i det bruna kärlet?

  I papperspåsen lägger du matavfall, det vill säga allt som blir över då du lagar mat eller har ätit.

  För att matavfallet ska bli torrare och papperspåsen mer hållbar kan du utan problem blanda i tidningspapper, vita och oblekta servetter/hushållspapper eller rivna äggkartonger.

  Färgade servetter och hushållspapper lägger du bland övrigt restavfall, eftersom färgerna innehåller mycket tillsatser som man vill undvika i rötningen av matavfallet.

 • Hur hanterar jag matolja och matfett?

  Fett och matolja som hälls ner i avloppet stelnar på vägen till reningsverket och kan orsaka stopp i avloppsledningarna. Därför är det viktigt att ta hand om fettavfall på rätt sätt.

  Små mängder fett/olja (mindre än 1 liter)

  Små mängder olja och frityrfett som uppstår hemma kan paketeras och läggas i sopkärlet. Fett från stekpannan kan med fördel torkas upp med hushållspapper och läggas i matavfallspåsen eller i restavfallet om du saknar brunt kärl för matavfall.

  Mindre mängder olja och frityrfett (max 1 liter) kan också paketeras också läggas i det gröna sopkärlet.

  Större mängder fett/olja (mer än 1 liter)

  Större mängder olja eller frityrfett ska förpackas och i första hand lämnas till den särskilda fettinsamling som finns på våra återvinningscentraler. Tänk då på detta:

  • Flaskan eller behållaren ska vara uppmärkt, ordentligt stängd och helst genomskinlig. Du får inte flaskan i retur. Personalen på återvinningscentralen tar hand om den.
  • Flaskan eller behållaren får innehålla max 5 liter matfett/matolja.
  • Ta hjälp av en praktisk fettratt som finns att hämta kostnadsfritt på våra återvinningscentraler.

  För dig som är företagkund

  Matfett och matolja från verksamhet lämnas på Må återvinningscentral mot en avgift i taxan för verksamhetsavfall.

 • Hur gör jag om jag glömt att ställa ut sopkärlet?

  Om möjligt väntar du 14 dagar till nästa tömningstillfälle. Är tömningen brådskande använder du enklast vår självservice och beställer en extra tömning. Ett alternativ är att beställa tjänsten extra avfallssäck. Den extra säcken placeras då vid sopkärlet vid nästa sophämtning.

  Beställningarna kan även göras genom att kontakta kundservice.

 • Hur vet jag när slambilen kommer?

  Enklast använder du vår självservicetjänst. Skriv bara in adressen och få besked om vilken vecka vi planerar slamtömma din brunn/tank i Örnsköldsviks kommun.

  Tänk på att vår entreprenör kan behöva göra ändringar i hämtningsrutten vid oförutsedda händelser eller om vägen fram till en avloppsanläggning inte är framkomlig.

  Cirka en vecka innan tömningstillfället får du även en avisering via e-post eller sms. För att det ska fungera behöver vi dina kontaktuppgifter och information om hur du helst vill bli kontaktad. Detta fixar du enkelt genom att lämna dina kontaktuppgifter. Via e-post/sms skickar vi även kvitto efter tömning samt information om eventuella problem i samband med tömning.

 • Kan jag få ersättning för onyttigbliven anläggning?

  När kommunalt vatten och avlopp byggs ut kan nyttan av de enskilda anläggningarna upphöra eller väsentligt minska. Du kan under vissa förutsättningar få ersättning för kostnader du haft för att köpa och installera en enskild anläggning. Det går att ansöka om ersättning först när du fått faktura på anläggningsavgiften.

  Ersättning för onyttigbliven avloppsanläggning

  • Då kommunalt avlopp byggs ut ska de enskilda avloppsanläggningarna inte längre användas. Din nuvarande anläggning blir då onyttig.
  • Anläggningen får inte vara äldre än 10 år och ska vara godkänd av Örnsköldsviks kommun, Miljö- och hälsoenheten.
  • Ersättningen utgår från anläggningens art, ålder och skick och du ska kunna styrka kostnaderna genom att visa kvitton. Saknas kvitto används en schablon.
  • Avdrag på värdet görs med 10 procent för varje påbörjat år sedan installationen.
  • Om anläggningen anlagts efter det att kommunfullmäktige beslutat om utökning av verksamhetsområde har fastighetsägaren ingen rätt till ersättning.
  • Ersättningen motsvarar maximalt spillvattnets del i anläggningsavgiften.

  Ersättning för onyttigbliven vattenanläggning

  • Anläggningen får inte vara äldre än 20 år.
  • Vattenkvaliteten ska uppfylla Livsmedelsverkets riktvärden för enskild vattenförsörjning.
  • Ersättningen utgår från anläggningens art, ålder och skick och du ska kunna styrka kostnaderna genom att visa kvitton. Saknas kvitto gör Miva en bedömning.
  • Avdrag på värdet görs med 5 procent för varje påbörjat år sedan installationen.
  • Om anläggningen anlagts efter det att kommunfullmäktige beslutat om utökning av verksamhetsområde har fastighetsägaren ingen rätt till ersättning.
  • Ersättningen motsvarar maximalt vattnets del i anläggningsavgiften.

  Du får inte ersättning om du först ansökt om att behålla eget vatten och vid ett senare tillfälle önskar ansluta dig till kommunalt vatten.

 • Varför höjs anläggningsavgiften just nu?

  Anledningen till att anläggningsavgiften höjs just nu är kommunens beslut att kommunalt vatten och avlopp av hälso- och miljöskäl ska byggas ut till fler områden. Det ökar kraftigt Mivas kostnader. Anläggningsavgiften behöver anpassas till en nivå som täcker kostnaderna för utbyggnaden.

  Vattentjänstlagen ger inte utrymme för att buffra medel för kommande investeringar vid utbyggnad av anläggningen till nya kunder. Vi kan alltså inte höja för tidigt.

  Mivas styrelse fattade redan år 2020 beslut om att höja anläggningsavgiften till 2021 och 2022 för att hamna på en nivå som håller under första utbyggnadsområdet. Utöver de fastigheter som finns i utbyggnadsområdena har Miva cirka 27 nyanslutningar per år, varav cirka hälften är villakunder.

 • När töms sopkärlet vid mitt fritidshus?

  Använd vår självservicefunktion för att se när sopbilen kommer nästa gång.

 • Var lämnar jag matolja och matfett?

  Fett och matolja som hälls ner i avloppet stelnar på vägen till reningsverket och kan orsaka stopp i avloppsledningarna. Därför är det viktigt att ta hand om fettavfall på rätt sätt.

  Små mängder fett/olja (mindre än 1 liter)

  Små mängder olja och frityrfett som uppstår hemma kan paketeras och läggas i sopkärlet. Fett från stekpannan kan med fördel torkas upp med hushållspapper och läggas i matavfallspåsen eller i restavfallet om du saknar brunt kärl för matavfall.

  Mindre mängder olja och frityrfett (max 1 liter) kan också paketeras också läggas i det gröna sopkärlet.

  Större mängder fett/olja (mer än 1 liter)

  Större mängder olja eller frityrfett ska förpackas och i första hand lämnas till den särskilda fettinsamling som finns på våra återvinningscentraler. Tänk då på detta:

  • Flaskan eller behållaren ska vara uppmärkt, ordentligt stängd och helst genomskinlig. Du får inte flaskan i retur. Personalen på återvinningscentralen tar hand om den.
  • Flaskan eller behållaren får innehålla max 5 liter matfett/matolja.
  • Ta hjälp av en praktisk fettratt som finns att hämta kostnadsfritt på våra återvinningscentraler.

  För dig som är företagkund

  Matfett och matolja från verksamhet lämnas på Må återvinningscentral mot en avgift i taxan för verksamhetsavfall.

 • Hur kan jag få hjälp att tillfälligt stänga vattnet?

  Om du eller en rörmokare du anlitat tillfälligt behöver stänga av vattnet i samband med renovering eller dylikt måste du kontakta kundservice. Men tänk på att göra det i god tid. För närvarande måste du kontakta oss minst en vecka innan det önskade avstängningstillfället. En av våra medarbetare kommer då att stänga och senare öppna den så kallade servisventilen enligt dina önskemål.

  Vvs-företag kan också under vissa förutsättningar få Mivas tillstånd att stänga och öppna servisventiler till våra kunder på det kommunala dricksvattennätet.

  Servisventilen ligger oftast vid eller utanför din tomtgräns och är den plats där vi stänger och öppnar vattnet till fastigheten.

 • Hur hanterar ni mina personuppgifter?

  Självklart hanterar vi dina personuppgifter på ett säkert sätt som du kan läsa mer om via länken här nedanför.

 • Vad beror höjningen av anläggningsavgiften på?

  Kommunfullmäktige fattade i november 2020 beslut om att kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut till flera områden i kommunen. Det leder till helt nya förutsättningar och ökade kostnader för Miva, då dessa områden ligger i kustnära, bergig och därmed utmanande terräng. Kostnaderna för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp täcks inte av dagens anläggningsavgift och därför behöver anläggningsavgiften höjas.

  Förslaget har antagits av Mivas och Rodrets styrelser och beslutades i kommunfullmäktige den 29 november 2021.

 • Vilken teknisk lösning blir det för avloppet?

  Fastighetens avlopp kan lösas med tekniken lätt tryckavlopp (LTA) eller självfall. I Nyänget och Paddal kommer de flesta fastigheter att anslutas med hjälp av lätt tryckavlopp (LTA). Det innebär att en fastighetspumpstation med pump ska grävas ned på din fastighet. Pumpstationen ingår i anläggningsavgiften och levereras av Miva. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att gräva ned fastighetspumpstationen och koppla in el till den. Med hjälp av pumpstationen pumpas ditt spillvatten vidare till det allmänna ledningsnätet och vidare till avloppsreningsverket.

 • När kan jag boka min utbildning för Lämna själv-kort?

  Utbildningen utför du digitalt när och var du vill. Utbildningen tar cirka 45 minuter och avslutas med att du får intyga att du är införstådd med det ansvar och förtroende som är kopplat till Lämna själv-kortet. Efter ett par arbetsdagar kommer en bekräftelse via e-post och ditt körkort fungerar därmed som ”nyckel” för inpassage på de återvinningscentraler som har Lämna själv-möjlighet.

 • Varför måste jag gå en utbildning för att få Lämna själv-kort?

  Utbildningen genomförs för att gå igenom vilka säkerhets- och förhållningsregler som gäller för att få ett Lämna själv-kort. Med Lämna själv-kort ges du ett stort förtroende och vi behöver därför säkerställa att de som får kortet har tagit del av viktig information som gör besöket på återvinningscentralen både säkert och enklare. Utbildningen förklarar också hur hanteringen av avfall fungerar och vilket avfall som kan lämnas på en återvinningscentral.

 • Kan jag sortera matavfall separat och få det hämtat från mitt fritidshus?

  Ja, många kunder vill sortera matavfall separat även i sitt fritidshus. Meddela kundservice om du är intresserad av att skaffa ett brunt kärl till matavfallet i ditt fritidshus. Eventuellt behöver vi åtgärda platsen för kärlet om det står uppställt tillsammans med andra kärl.

 • Behöver jag kontakta Miva vid flytt?

  Inför din flytt måste du anmäla det till Miva. Enklast gör du det genom att fylla i blanketten för flytt och ägarbyte. Om du har köparens uppgifter tillgängliga går det snabbt och enkelt att fylla i blanketten. Har du kommunalt vatten och avlopp måste du även läsa av din vattenmätare vid datum för ägarbyte och notera på blanketten.

  Till dess att blanketten registrerats hos oss står säljaren kvar som betalningsansvarig. När vi får blanketten lägger vi upp köparen som kund och gör sedan en slutfaktura till säljaren och skiftar ägarförhållandet.

  Tänk på att alltid anmäla ändrade ägarförhållanden direkt till oss eftersom det inte sker med automatik.

 • Hur anmäler jag mig till e-faktura?

  Så här fungerar det:

  • Möjligheten att betala med e-faktura kräver att du är ansluten till en internetbank.
  • I internetbanken, hos den bank du använder, anmäler du dig till de företag du vill ha elektronisk faktura från, i det här fallet Miva eller Miljö och Vatten i Örnsköldsvik. Detta görs ofta från något som heter "Beställ tjänster", "Anmäl elektronisk faktura" eller något liknande.
  • När du sedan får en faktura från Miva får du ett meddelande i din internetbank. Alla uppgifter såsom OCR-nummer, belopp och förfallodag finns redan registrerade i fakturan. Du anger bara vilket konto du vill betala från och signerar som vanligt.
  • När din elektroniska faktura är betald lagras den i din internetbank.

  Är du osäker eller har problem med att anmäla att du vill ha e-faktura från Miva, kontakta din bank.

 • Hur går vägningen av hushållssopor till?

  Vid tömning kör sopbilen fram och ställer sig vid sidan om sopkärlet. Därefter lyfts kärlet upp, vägs och sedan vägs det en gång till när det är tömt. Vikten registreras tillsammans med identitetsbrickan på kärlet och förs över till en dator i bilen. Det är med andra ord mellanskillnaden som registeras och du betalar inte någon viktavgift för sopor som av olika anledningar blir kvar i kärlet.

 • Hur ofta töms det bruna kärlet för matavfall?

  Miva hämtar och tömmer normalt både kärlet för matavfall och kärlet för övrigt restavfall var fjortonde dag. Kärlen töms samtidigt med hjälp av så kallade tvåfacksbilar. Med vår självservicetjänst kan du se vilken dag vi tömmer ditt/dina sopkärl.

 • Behöver jag läsa av vattenmätaren vid flytt?

  Har du kommunalt vatten och avlopp så anmäler du flytt för det samtidigt som du gör din flyttanmälan. Tänk på att du måste läsa av din vattenmätare vid datum för ägarbyte och notera på blanketten för flytt och överlåtesle.

 • Hur felanmäler jag problem med vatten och avlopp?

  Ring Miva på vårt särskilda nummer för felanmälan, 0660-330 330. Det numret kan du ringa dygnet runt!

 • Får jag installera avfallskvarn?

  Inte i dagsläget. Vårt avloppsledningsnät är inte anpassat för en generell användning av avfallskvarnar. Risken att ledningar sätter igen med översvämningar som följd är för stor. Forskning pågår i Sverige och vi avvaktar dessa resultat.

 • Mitt dricksvatten från egen brunn är bra, behöver jag ansluta till kommunalt vatten?

  Om du vill behålla ditt enskilda dricksvatten och kan redovisa att ditt dricksvatten har god kvalitet och kvantitet behöver du inte ansluta till kommunalt vatten eller betala anläggningsavgift för vatten.

  Dricksvattnet ska uppfylla Livsmedelsverkets riktvärden för egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk Länk till annan webbplats.. Fundera även på om kapaciteten är tillräcklig.

  Proverna ska analyseras av att ackrediterat laboratorium och innehålla :

  • Kemisk och fysikalisk normal analys enligt Livsmedelsverket
  • Mikrobiologisk normal analys enligt Livsmedelsverket
  • Arsenik
  • Bly
  • Radon
  • Uran

  Är ni flera hushåll som använder samma brunn (och eventuell dricksvattenrening är gemensam) så räcker det med ett analysresultat, men en ansökan behöver skickas per fastighet. Om fastigheterna inte har samma typ av dricksvattenrening behövs olika provresultat.

  Information om hur du ansöker kommer att göras tillgänglig senare.  

  Tänk på att om du vill ansluta till dricksvatten vid ett senare tillfälle tillkommer ytterligare en avgift för en till servis, det vill säga ledning.

 • Hur mycket kostar det att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp?

  Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- eller avloppsnätet och beror på vilken typ av ledningar din fastighet behöver. Det finns tre typer av ledningsnät: dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

  Använd vår självservicetjänst för att räkna ut hur mycket du ska betala utifrån antal vattentjänster, bostadsenheter och tomtyta. Beräkningen är en preliminär prisindikation. Den faktiska avgiften fastställs när Miva anvisat förbindelsepunkten och utifrån då gällande va-taxa.

 • Finns det möjlighet att lämna saker för återbruk på Mivas återvinningscentraler?

  Ja, på alla återvinningscentraler finns utmärkta möjligheter att lämna sådant som du tröttnat på, men som för den skull inte behöver kasseras.

  Möbler, heminredning, cyklar

  I vår mottagning för återbruk kan du lämna möbler, heminredning, husgeråd och cyklar så kan det komma till glädje för någon annan.

  Mottagningen och hantering av återbruk sköts av Startpunkten. De som deltar i Startpunktens verksamhet ser över och renoverar inlämnade möbler för att sedan sälja dem som "nya" i Startpunktens återvinningsbutik på Sjögatan 5 i Örnsköldsvik.

  Tänk på att inte lämna bokhyllor, vävstolar, tjock-TV eller trasiga saker som inte är möbler.

  Sport- och fritidsutrustning

  Skänk sport- och friluftsutrustning till Fritidsbanken. Det kan vara skidor, skridskor, inlines, flytvästar, tält, bollar av olika slag, klubbor, fiskespön, fotbollsskor, hjälmar, stormkök och mycket mer.

  Mottagningen och hanteringen av sport- och fritidsutrustning sköts av Fritidsbanken. På Fritidsbanken kan vem som helst sedan kostnadsfritt låna sport- och friluftsutrustning i 14 dagar. Fritidsbanken finns på Lasarettsgatan 23 i Örnsköldsvik.

  Klädinsamling

  I PMU:s insamlingsbehållare lämnar du kläder, hemtextil och skor. Helt, rent och förpackat i förslutna påsar.

  I dagsläget kan trasig textil inte lämnas för återvinning på en återvinningscentral. Regeringen har nyligen tagit fram ett förslag för att främja återvinning av textil, men något beslut är ännu inte fattat. Miva bevakar självklart frågan och hoppas på ökade möjligheter att kunna återvinna textilavfall i framtiden.

  Lastpallar

  På Må återvinningscentral finns även möjlighet att lämna lastpallar för återbruk. Återanvändning av helpallar med måtten 1200 x 800 och halvpallar med måtten 800 x 600, exempelvis byggpall, SJ-pall, EUR-pall och engångspall. Även pallkragar. Tänk på att trasiga lastpallar och pallkragar inte ska lämnas här utan kastas i containern Trä.

 • Vad innebär deltömning av slambrunn?

  Deltömning innebär att slambilen har två fack för att kunna separera slam och vatten i var sitt fack. När allt slam sugits upp ur brunnen förs vattnet med alla mikroorganismer tillbaka till brunnen samtidigt som den syresätts. Kvar i bilen blir slammet. Deltömning är en effektiv tömningsmetod som minskar transporterna avse­värt. Eftersom bakteriefaunan finns kvar i brunnen gör det också att brunnen fungerar som den ska direkt efter tömning.

 • Hur påverkas min infiltration/markbädd av flytslammet efter deltömning?

  Det är en klar fördel att ett T-rör sitter monterat i din brunn oavsett vilken tömningsmetod vi använder. Det kan följa med en del slam direkt efter tömning, men de marklevande organismerna kan hantera den tillfälliga överproduktionen.

  Ditt T-rör hindrar den största delen av flytslammet att gå vidare till den efterföljande reningen. Därför bör du kontrollera att din anläggning har ett T-rör. Finns inte T-rör så går det att eftermontera.

 • Hur skaffar jag autogiro?

  För att betala dina fakturor från Miva med hjälp av autogiro behöver du göra en anmälan via din internetbank. Enkelt och klart på några minuter!

  • Logga in på din internetbank.
  • Leta upp autogiroanmälan och lägg sedan till Miva: Sök upp Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (bg 466–6434) och klicka på Anmäl/Ansök.
  • Välj vilket konto autogirot ska dras från.
  • Fyll i betalarnummer (ditt personnummer, ange 10 siffror).
  • Bekräfta autogiroanmälan – klart!

  Bearbetningen av ansökan tar något dygn. När allt är klart får du ett brev om godkänt autogiro.

 • Jag vill själv bestämma när min brunn ska tömmas. Varför kan jag inte det?

  Ordinarie slamtömningsperiod är vecka 18–45 och under den perioden försöker vi samordna logistiken och utföra tömningar så miljö- och kostnadseffektivt som möjligt. Att köra efter fastighetsägarnas önskemål skulle ge ökad miljöbelastning och ökade kostnader för alla fastighetsägare.

  Längre tömningsintervall är den gällande kan ansökas hos Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning som fungerar som tillsynsmyndighet. Kontakta Miljö- och hälsoenheten på telefon 0660-88 000.

 • Sopkärlet är trasigt. Vad gör jag?

  Vi ersätter kostnadsfritt sopkärl som gått sönder vid ett tömningstillfälle eller av normalt slitage. Enklast beställer du ett nytt via vår självservice.

 • Vad gör jag när det är helt stopp i avloppet?

  Gör en felanmälan på telefon 0660-330 330. Du kan ringa dygnet runt.

  Får du akuta avloppsproblem ska du alltid först kontakta Miva för att vi ska kunna konstatera om problemet är i det allmänna ledningsnätet eller i ledningen på din fastighet som du själv ansvarar för. Om du direkt anlitar privata avloppsrensningsfirmor och det visar sig att problemet är på det allmänna ledningsnätet kan vi tyvärr inte ersätta dina utlägg till avloppsrensningsfirman.

 • Vad kostar det att få grovavfall hämtat från sin fastighet?

  Privatpersoner på fastlandet och Norra Ulvön kan beställa hämtning av grovavfall (skrymmande avfall) enligt en särskild turlista som omfattar fyra tillfällen under året. Max fem kollin per tillfälle. Kostnaden faktureras på nästa faktura.

 • Vad gör jag om det luktar illa från mitt bruna sopkärl?

  Ett sommarväder vi uppskattar gör det extra viktigt att hantera soporna på rätt sätt för att förhindra besvärande flugor och problem med lukt.

  Det främsta tipset är att byta påse ofta även om den inte är full – minst var tredje dag. Eftersom det inte är någon hämtningsavgift för det bruna kärlet rekommenderar vi också att du tömmer det vid varje tömningstillfälle. 

  För en fräschare matavfallspåse

  • Använd alltid Mivas påshållare som gör att påsen luftas. En tät hink gör att fukten stannar kvar i påsen, gör att den lättare går sönder och det börjar dessutom lukta. Ta två matavfallspåsar om du vill vara på den säkra sidan. Använd aldrig plastpåsar. Fler papperspåsar finns att hämta här Länk till annan webbplats.
  • Håll matavfallet så torrt som möjligt. Låt det rinna av ordentligt i slasken innan det läggs i påsen.
  • Lägg en tidningssida eller en bit äggkartong i botten på påsen.
  • Släng hushållspapper och använda servetter tillsammans med matavfallet som suger upp en hel del av fukten i påsen.

  Ta hand om resterna på rätt sätt

  • Torka upp stekfett med hushållspapper och lägg det i påsen. Du slipper få fett i avloppet och hushållspappret suger upp lite extra fukt från matavfallet.
  • Torrskala exempelvis potatis och morötter direkt i påsen så blir påsen torrare. Du kan ställa påshållaren i diskhon när du skalar så går det snabbt och lätt.
  • Låt kaffesump torka till en stund innan du slänger den i påsen.
  • Skölj illaluktande matrester såsom räkskal i kallt vatten eller lägg det i frysen fram till sophämtningsdagen. Särskilt när det är varmt ute.

  Fyll påsen lagom mycket, byt ofta eller använd dubbla påsar

  • Fyll matavfallspåsarna till max 3/4-delar.
  • Byt påse ofta även om den inte är full, minst var tredje dag.
  • Vik ihop påsarna ordentligt så att matavfallet inte ramlar ur påsen och gör kärlet kladdigt. Om kärlet är kladdigt kan det uppstå lukt som drar till sig fluglarver.
  • Skulle papperspåsen bli överfull och svår att rulla ihop eller om du är rädd att den ska gå sönder när du bär den till kärlet kan du lägga påsen i en annan matavfallspåse.
  • Diska påshållaren ibland.

  För ett fräschare sopkärl

  • Ställ helst sopkärlet på en skuggig plats. Det minimerar lukt och fördröjer komposteringsprocessen.
  • Låt locket stå på glänt så att det kommer in luft i sopkärlet.
  • Tvätta sopkärlet invändigt efter tömning. Skölj ordentligt med vatten och skura med borste. Inga rengöringsmedel behövs. Häll gärna några droppar ättika i kärlet efteråt. Det tar bort dålig lukt och håller flugorna borta. Du kan även strö lite vanligt trädgårdskalk runt kanterna i kärlet och i botten. Flugorna trivs inte i varken sur eller basisk miljö.
 • Hur gör jag med färgskvättar och penslar som måste rengöras?

  Överblivna färgskvättar ska lämnas till en återvinningscentral. De kan även lämnnas till vissa färgbutiker. Färgen får inte hällas ut i avloppet! Urskrapade och dropptorra målarburkar sorteras däremot som förpackning på en återvinningsstation. Penslar rengörs enligt nedan, men om de skulle torka slänger du dem bland hushållssoporna i grönt sopkärl.

  Penseltvätt

  1. Stryk av det mesta av färgen från penseln på ett tidnings- eller täckpapper. Lägg pappret bland hushållssoporna.
  2. Skölj penseln i en burk med penseltvätt om det är en oljebaserad färg eller vatten om det är en vattenbaserad färg.
  3. Torka ur penseln igen och smörj in den med såpa innan du rengör den under rinnande vatten.
  4. Lämna penseltvätt eller tvättvatten i en burk märkt ”penseltvätt” på en återvinningscentral. Tänk på att burken med penseltvätt kan användas flera gånger. Sätt ett bara ett lock på den till nästa gång. När den har blivit alltför smutsig lämnar du den till en återvinningscentral.

  Tips!

  Vid tvätt av en roller går det åt mycket vatten. Låt istället en förbrukad roller torka och släng den sedan bland hushållsavfallet och köp en ny.

 • Får jag hälla ut vattenbaserade färger i avloppet?

  Nej, vattenbaserade färger innehåller även farliga metaller och ämnen som påverkar avloppet negativt. Överblivna färgskvättar kan lämnas till vissa färgbutiker, annars ska de lämnas till en återvinningcentral. Färgen får inte hällas ut i avloppet! Penslar rengörs enligt nedan, men om de skulle torka slänger du dem bland hushållssoporna i grönt sopkärl.

  Penseltvätt

  1. Stryk av det mesta av färgen från penseln på ett tidnings- eller täckpapper. Lägg pappret bland hushållssoporna.
  2. Skölj penseln i en burk med penseltvätt om det är en oljebaserad färg eller vatten om det är en vattenbaserad färg.
  3. Torka ur penseln igen och smörj in den med såpa innan du rengör den under rinnande vatten.
  4. Lämna penseltvätt eller tvättvatten i en burk märkt ”penseltvätt” på en återvinningscentral. Tänk på att burken med penseltvätt kan användas flera gånger. Sätt ett bara ett lock på den till nästa gång. När den har blivit alltför smutsig lämnar du den till en återvinningscentral.

  Tips!

  Vid tvätt av en roller går det åt mycket vatten. Låt istället en förbrukad roller torka och släng den sedan bland hushållsavfallet och köp en ny.

 • Vad kostar det att få vitvaror och elektronik hämtat från sin fastighet?

  Privatpersoner på fastlandet och Norra Ulvön kan beställa hämtning av vitvaror/elektronik enligt en särskild turlista som omfattar sammanlagt elva tillfällen under året. Max fem kollin per tillfälle. Kostnaden faktureras på nästa faktura.

 • Vad får jag inte lägga i det bruna kärlet?

  Du får inte lägga i tobak (fimpar och snus), tuggummi, mjuk plast/plastfolie, jord, lera, sand och grus, kattsand, blöjor, bindor och tamponger, textilier, dammsugarpåsar, grillkol och aska.

  Naturligtvis får du inte heller lägga ner sådant avfall som ska sorteras och återvinnas på annat sätt, som exempelvis förpackningar, tidningar och farligt avfall. Kattsand ska läggas i det gröna kärlet. Du får inte heller lägga ner kvistar, löv och övrigt trädgårdsavfall som ska lämnas på en återvinningscentral eller ännu bättre i din egen kompost.

 • Vad ska jag lägga i det gröna kärlet?

  I det gröna kärlet slänger du ditt restavfall. Restavfall är det som blir över när du sorterat ditt matavfall separat. Du som inte har valt att ha ett brunt sopkärl för matavfall slänger även ditt matavfall som restavfall i det gröna kärlet.

  Exempel på restavfall är blöjor, diskborstar, disktrasor, plastleksaker, kuvert, Post-it-lappar, träbestick, mindre textilier, kläder, trasor, kattsand och aska. Tänk på att förpackningar, elektronikavfall och farligt avfall absolut inte hör hemma i sopkärlet.

 • Jag har min vattenmätare i en brunn, vad gäller för mig?

  Vi ställer samma grundläggande krav på en vattenmätarplats i brunn som på en mätarplats inomhus. Men det kan vara viktigt att tänkta på att om du har en eller flera vattenmätare i en mätarbrunn finns det också krav på brunnen.

 • Vattnet är vitt, nästan som mjölk. Vad är fel?

  Det har kommit in luft i vattnet. Spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problem ändå kvarstår, kontakta vår kundservice.

 • Jag använder min företagsbil även privat, måste jag ändå betala?

  Nej, om du använder en företagsregistrerad lätt lastbil privat har du möjlighet att lämna ditt privata avfall måndag–torsdag kl 18–20. Ska du lämna avfall som uppstått i din verksamhet är du skyldig att lämna det mot avgift.

 • Registreras släpvagnar?

  Nej, vi registrerar inte släpvagnar. Däremot ska företag med mer än 2 kbm avfall betala en tilläggsavgift per överstigande kubikmeter.

 • Kan jag skaffa Lämna själv-kort för att hjälpa mina gamla föräldrar trots att jag bor i en annan kommun?

  Nej, Mivas verksamhet är helt och hållet taxefinansierad och alla som bor i vår kommun betalar en grundavgift som bland annat finansierar våra återvinningscentraler. De som inte permanent bor i vår kommun är med andra ord inte fullt ut med och finansierar vår verksamhet. Det är orsaken till att vi inte kan erbjuda Lämna själv-kort till de som inte är folkbokförda eller äger en fastighet i kommunen.

 • Kan företagare få Lämna själv-kort

  Nej, Lämna själv-kort är i dagsläget endast till för privatpersoner. Företag lämnar sitt avfall mot avgift och hänvisas till bemannade öppettider.

 • Varför kan inte alla ägare till vårt fritidshus skaffa Lämna själv-kort?

  Mivas verksamhet är helt och hållet taxefinansierad och alla som bor i vår kommun betalar en grundavgift som bland annat finansierar våra återvinningscentraler. De som inte permanent bor i vår kommun är med andra ord inte fullt ut med och finansierar vår verksamhet. Det är orsaken till att endast den ägare som står som betalningsansvarig för sophämtningen hos Miva kan skaffa ett Lämna själv-kort.

 • Vi är flera som äger en fastighet, kan vi alla skaffa Lämna själv-kort?

  Alla som är folkbokförda i Örnsköldsviks kommun kan skaffa Lämna själv-kort.

  Är ni flera ägare av en fastighet i kommunen utan att vara folkbokförd i kommunen är det endast den ägare som är betalningsansvarig för sophämtningen hos Miva som kan skaffa ett Lämna själv-kort.

 • Hur skaffar jag ett Lämna själv-kort?

  Om du uppfyller kraven för att inneha Lämna själv-kort behöver du gå en kort digital utbildning som du genomför när och var du vill. Utbildningen tar cirka 45 minuter och omfattar både text och film som du måste ta del av. Utbildningen avslutas med att du får intyga att du är införstådd med det ansvar och förtroende som är kopplat till Lämna själv-kortet. Efter ett par arbetsdagar kommer en bekräftelse via e-post och ditt körkort fungerar därmed som ”nyckel” för inpassage på de återvinningscentraler som har Lämna själv-möjlighet.

  Tänk på att kortet är personligt och får inte lånas ut till någon annan. I praktiken är det inget ytterligare kort, utan du använder ditt körkort vid inpassering på återvinningscentralen.

 • Kan alla skaffa ett Lämna själv-kort?

  För att inneha Lämna själv-kort måste du:

  • vara myndig (fyllt 18 år)
  • vara folkbokförd i Örnsköldsviks kommun eller äga en fastighet i Örnsköldsviks kommun och vara den som är betalningsansvarig för sophämtningen hos Miva
  • ha ett körkort med QR-kod/streckkod
  • ha ett mobilnummer och en aktuell e-postadress
  • ha genomgått och blivit godkänd i Mivas utbildning
 • Varför får jag inte Lämna själv-kort trots att jag gått utbildningen och fått ett diplom?

  När du genomgått utbildningen får du ett diplom. Vi informerar samtidigt att du inom några arbetsdagar kommer att få en bekräftelse via e-post om att vi registrerat dig som Lämna själv-kund. När du fått den bekräftelsen börjar ditt körkort att fungera som ”nyckel” för inpassage på återvinningscentralen.

  För att få Lämna själv-kort krävs att man tar del av allt utbildningsinnehåll i både text, bilder och filmer. Detta för att du ska känna till vilka säkerhets- och förhållningsregler som gäller och vilket ansvar du har. Vi behöver därför se att du både svarat rätt på frågorna och att du ägnat utbildningens olika delar tillräcklig tid. Den som snabbt klickar sig igenom utbildningen kommer därmed inte att bli godkänd.

 • Hur gör jag om jag blir osäker på hur något ska sorteras?

  Titta på uppsatta skyltar som vägleder dig och ger exempel på avfall. Är du fortfarande osäker tar du hjälp av vår sorteringsguide.