Placering av vattenmätare

För att Miva ska komma åt vattenmätaren vid kontroll och byte ansvarar du som fastighetsägare för att mätaren är placerad på rätt sätt.

En man kontrollerar en digital vattenmätare som sitter i en konsol på väggen

Det är viktigt att du ser till att platsen för vattenmätaren är godkänd. Inför byte av vattenmätaren kan du behöva åtgärda eventuella brister.

Kontrollera det här:

 • Vattenmätaren ska vara monterad i en konsol som håller fast rör och ventiler i väggen.
 • Konsolen ska vara avsedd för vattenmätare och ha en skjutbar kopplingshylsa.
 • Det ska finnas fungerande avstängningsventiler före och efter mätaren. Ventilerna måste gå att stänga helt annars behöver de bytas ut innan vattenmätarbytet.
 • Det ska vara lätt för personal att komma åt vattenmätaren och ventilerna med verktyg.
 • Vattenmätaren får inte byggas in eller blockeras av tung utrustning eller inredning.
 • Rör och kopplingar får inte vara angripna av rost.
 • Väggen och golvet intill bör tåla spill och läckage av vatten.

Platsen ska ordnas så att mätaren skyddas mot frost, värme och annan yttre påverkan. Om vattenmätaren behöver tas ned på grund av frostrisk eller annan orsak måste fastighetsägaren alltid kontakta Miva.

Grafik som visar hur platsen där vattenmätare sitter ska se ut

Illustrationen visar riktlinjer för vattenmätarplats. Måtten i bilden ska användas vid nybyggnation.

Välj rätt konsol

Konsolen gör installationen mer stabil och minskar risken för läckage vid byte av vattenmätare. Den gör att rören inte påverkas under bytet. Konsolen ska vara avsedd för vattenmätare och vara försedd med skjutbar kopplingshylsa. I en vanlig villa ska konsolen passa mätarstorlek Q3 2,5–Q3 4 och ha 190–220 mm bygglängd.

Kontrollera avstängningsventiler

Stäng av ventilen innan mätaren (mellan mätaren och förbindelsepunkten) och öppna en kran. Om mätaren står stilla och inget vatten rinner i kranen så fungerar ventilen. Gör sedan samma sak med den andra ventilen. Om ventilerna inte går att stänga helt behöver de bytas ut.

Det är viktigt att du har fungerande avstängningsventiler på båda sidor av mätaren och att det är lätt att komma åt dem om du behöver stänga av vattnet akut vid till exempel en läcka.

Inför byte av avstängningsventil för inkommande vatten behöver servisventilen till fastigheten stängas av. Kontakta Mivas kundservice minst en vecka innan det är aktuellt att stänga eller öppna ventilen. Miva kan också ge vvs-firmor tillstånd att stänga och öppna servisventiler efter att vi själva kontrollerat status.

Krav på vattenmätarbrunn

Vi ställer samma grundläggande krav på en vattenmätarplats i brunn som på en mätarplats inomhus. Om du har en eller flera mätare i en vattenmätarbrunn är du också ansvarig för brunnen.

En brunn i genomskärning där en vattenmätare sitter monterad

Illustrationen ovan bygger på Svenskt Vattens riktlinjer för vattenmätarbrunn. Måtten i bilden ska användas vid nybyggnation.

Krav på mätarbrunn

 • Brunnens diameter ska vara över 90 cm. Om brunnens diameter är mindre än 90 cm har du som fastighetsägare tre alternativ för att mätarplatsen ska godkännas:
  1. Ordna en godkänd vattenmätarplats inomhus och flytta in vattenmätaren inomhus.
  2. Installera uppdragsanordning i befintlig brunn så att mätaren kan dras upp till marknivå för inspektion eller byte.
  3. Anlägga en ny brunn enligt Svenskt Vattens riktlinjer för vattenmätarbrunn.
 • Locket ska vara lätt att lyfta av och kunna öppnas av en person. Behöver locket lyftas upp ska det inte väga mer än 15 kg. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på ca 40 kg accepteras. Lock av lätta material ska vara barnsäkra och försedda med låsanordning.
 • Om det finns flera mätare i brunnen ska dessa placeras på väggen ovanför varandra.
 • Golvet i brunnen ska vara fritt från slangar och kopplingar.
 • Isolering och skräp behöver avlägsnas innan byte av vattenmätare.
 • Om brunnen är vattenfylld måste den pumpas innan byte av vattenmätare. Miva kan pumpa brunnen mot en avgift om det anmäls till kundservice innan bytet.

Vid nybyggnation av brunn ställer vi även krav på att öppningen för nedstigning ska vara minst 60 cm och brunnen 120 cm i diameter. Finns det två eller flera mätare ökar den minsta diametern. Vi följer Svenskt Vattens rekommendationer för mätarplats i brunn. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Vem äger brunnen?

Är brunnen placerad innanför förbindelsepunkten är det fastighetsägaren som äger och ansvarar för brunnen. Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet. Förbindelsepunkten ligger som regel en halv meter utanför tomtgränsen.

Det finns undantag där fastighetsägaren ansvarar för en brunn utanför förbindelsepunkten. Om du är osäker på vem som äger brunnen tar du kontakt med vår kundservice.

Om din mätarplats inte är godkänd

Om du fått information om att vi ska byta din vattenmätare kommer vi först att genomföra en besiktning av din mätarplats. Om du har en godkänd mätarplats och konsol med avstängningsventiler genomförs bytet direkt. Om mätarplatsen inte uppfyller kraven och vi inte kan genomföra bytet bokar vi om till en ny tid för byte längre fram. Du får information om vad du behöver åtgärda inför bytet.

Krav på återströmningsskydd

Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och lyder under livsmedelslagen. För att säkerställa att inte orent vatten strömmar tillbaka till det kommunala dricksvattennätet monterar vi en backventil i din vattenmätare som skyddar mot återströmmande vatten.

Vid nyanslutning ska en kontrollerbar backventil installeras av fastighetsägaren.

För verksamheter kan högre krav ställas. Miva avgör vilken typ av återströmningsskydd som ska installeras utifrån standarden SS-EN 1717. Fastighetsägaren bekostar återströmningsskyddet.

Hjälpte informationen på sidan dig?