Avgifter och regler

Samma grundavgift oavsett var du bor

Va-verksamheten i Örnsköldsviks kommun är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

Det du betalar för vatten och avlopp används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten med tillhörande anläggningar samt ta hand om och rena avloppsvatten och dagvatten från gator och fastigheter. Hur mycket du betalar beror bland annat på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten till va-nätet.