Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad när du ansluter din fastighet till vatten och avlopp. Alla avgifter som anges gäller från 1 januari 2022.

För att ansluta vatten och avlopp betalar du en anläggningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska täcka kostnader för anslutning av nya kunder till det kommunala va-nätet.

Anläggningsavgiften beräknas utifrån servisledning, förbindelsepunkt, bostadsenheter och tomtyta. Avgiften beror också på hur fastigheten nyttjas, till exempel som privatboende eller för verksamhet. Det innebär att anläggningsavgiften varierar mellan olika fastigheter.

Det finns tre typer av vattentjänster eller så kallade serviser: vatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten. Om det är möjligt att ansluta en fastighet beror på om fastigheten finns inom det så kallade verksamhetsområdet för respektive tjänst.

Höjd anläggningsavgift 2022

Miva har under en längre tid haft en jämförelsevis låg anläggningsavgift vid nyanslutning av kommunalt vatten och avlopp. Inför kommande utbyggnadsområden har kommunfullmäktige beslutat om höjd anläggningsavgift samt en ny taxemodell.

Anläggningsavgift bostadsfastighet

Servisavgift

Antal vattentjänster som ska anslutas: vatten, spillvatten och dagvatten.

Servisavgift

Antal ledningar

Exkl moms

Inkl moms

En ledning

56 000 kr

70 000 kr

Två ledningar

68 000 kr

85 000 kr

Tre ledningar

80 000 kr

100 000 kr

Samtliga vattentjänster (tre ledningar)

80 000 kr

100 000 kr

Förbindelsepunktsavgift

Upprättande av förbindelsepunkt och framdragning av servisledning till varje vattentjänst som ska anslutas.

Förbindelsepunktsavgift

Vattentjänst

Exkl moms

Inkl moms

Vatten

7 200 kr

9 000 kr

Spillvatten

12 000 kr

15 000 kr

Dagvatten fastighet

4 800 kr

6 000 kr

Dagvatten gata

-

-

Samtliga vattentjänster

24 000 kr

30 000 kr

Bostadsenhetsavgift

Antal bostadsenheter som ska anslutas där en vanlig villa räknas som en (1) bostadsenhet.

Bostadsenhetsavgift

Vattentjänst

Exkl moms

Inkl moms

Vatten

4 800 kr

6 000 kr

Spillvatten

7 200 kr

9 000 kr

Dagvatten fastighet

-

-

Dagvatten gata

-

-

Samtliga vattentjänster

12 000 kr

15 000 kr

Tomtyteavgift

Fastighetens tomtyta i kvadratmeter.

Det finns en gräns för hur stor tomtyteavgiften kan bli. Begränsningsregeln säger att tomtyteavgiften aldrig får vara större än de andra tre avgiftstyperna i anläggningsavgiften tillsammans.

Tomtyteavgift

Vattentjänst

Exkl moms

Inkl moms

Vatten

12,72 kr

15,90 kr

Spillvatten

21,20 kr

26,50 kr

Dagvatten fastighet

6,36 kr

7,95 kr

Dagvatten gata

2,12 kr

2,65 kr

Samtliga vattentjänster

42,40 kr

53,00 kr

Exempel på anläggningsavgift

För en fastighet med tomt på 1 500 kvadratmeter och anslutning till vatten och spillvatten blir anläggningsavgiften 187 600 kr enligt nedan.

Exempel på anläggningsavgift

Avgiftsslag

Avgift i kronor

Servisavgift
Två ledningar

85 000 kr

Förbindelsepunktsavgift
9 000 + 15 000 kr

24 000 kr

Bostadsenhetsavgift
6 000 + 9 000 kr

15 000 kr

Tomtyteavgift
(15,90 kr + 26,50 kr) x 1 500 kvm

63 600 kr

Totalt

187 600 kr

Avgift för dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad

Avleds dagvatten från fastighet till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Avgift för dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad

Vattentjänst

Exkl moms

Inkl moms

Vatten

-

-

Spillvatten

-

-

Dagvatten fastighet

16 800 kr

21 000 kr

Dagvatten gata

-

-

Samtliga vattentjänster

-

-


Anläggningsavgift obebyggd fastighet

Anläggningsavgift ska betalas för obebyggd fastighet. Avgift utgår per fastighet för varje vattentjänst som avgiftsskyldighet föreligger.

Fullständig taxa för va

Ovanstående är ett utdrag ur den fullständiga va-taxan. Här kan du ladda ner det komplett taxedokumentet med samtliga avgifter och villkor.

Hjälpte informationen på sidan dig?