Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad när du ansluter din fastighet till vatten och avlopp. Alla avgifter som anges gäller från 1 januari 2024.

För att ansluta vatten och avlopp betalar du en anläggningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska täcka kostnader för anslutning av nya kunder till det kommunala va-nätet.

Anläggningsavgiften beräknas utifrån servisledning, förbindelsepunkt, bostadsenheter och tomtyta. Avgiften beror också på hur fastigheten nyttjas, till exempel som privatboende eller för verksamhet. Det innebär att anläggningsavgiften varierar mellan olika fastigheter.

Det finns tre typer av vattentjänster eller så kallade serviser: vatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten. Om det är möjligt att ansluta en fastighet beror på om fastigheten finns inom det så kallade verksamhetsområdet för respektive tjänst.

Anläggningsavgift bostadsfastighet

Servisavgift

Antal vattentjänster som ska anslutas: vatten, spillvatten och dagvatten.

Servisavgift

Antal ledningar

Inkl moms

En ledning

72 828,00 kr

Två ledningar

88 434,00 kr

Tre ledningar

104 040,00 kr

Samtliga vattentjänster (tre ledningar)

104 040,00 kr

Förbindelsepunktsavgift

Upprättande av förbindelsepunkt och framdragning av servisledning till varje vattentjänst som ska anslutas.

Förbindelsepunktsavgift

Vattentjänst

Inkl moms

Vatten

9 363,60 kr

Spillvatten

15 606,00 kr

Dagvatten fastighet

6 242,40 kr

Dagvatten gata

-

Samtliga vattentjänster

31 212, 00 kr

Bostadsenhetsavgift

Antal bostadsenheter som ska anslutas där en vanlig villa räknas som en (1) bostadsenhet. En lägenhet eller ett gästhus med till exempel kök, toalett och egen ingång räknas som en bostadsenhet. För andra fastigheter som inte är avsedda för bostadsändamål beräknas varje påbörjad 150 m² lokalyta som en bostadsenhet. 

Bostadsenhetsavgift

Vattentjänst

Inkl moms

Vatten

6 242,40 kr

Spillvatten

9 363,60 kr

Dagvatten fastighet

-

Dagvatten gata

-

Samtliga vattentjänster

15 606,00 kr

Tomtyteavgift

Fastighetens tomtyta i kvadratmeter.

Det finns en gräns för hur stor tomtyteavgiften kan bli. Begränsningsregeln säger att tomtyteavgiften aldrig får vara större än de andra tre avgiftstyperna i anläggningsavgiften tillsammans.

Tomtyteavgift

Vattentjänst

Inkl moms

Vatten

16,50 kr

Spillvatten

27,50 kr

Dagvatten fastighet

8,25 kr

Dagvatten gata

2,75 kr

Samtliga vattentjänster

55,00 kr

Exempel på anläggningsavgift

För en fastighet med tomt på 1 500 kvadratmeter och anslutning till vatten och spillvatten blir anläggningsavgiften 195 000 kr enligt nedan.

Exempel på anläggningsavgift

Avgiftsslag

Avgift i kronor inkl moms

Servisavgift
Två ledningar

88 434,00 kr

Förbindelsepunktsavgift
9 363,60 kr + 15 606,00 kr

24 969,60 kr

Bostadsenhetsavgift
6 242,40 kr + 9 363,60 kr

15 606,00 kr

Tomtyteavgift
(16,50 kr + 27,50 kr) x 1 500 kvm

66 000,00 kr

Totalt

195 009,60 kr

Avgift för dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad

Avleds dagvatten från fastighet till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Avgift för dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad

Vattentjänst

Inkl moms

Vatten

-

Spillvatten

-

Dagvatten fastighet

21 848 kr

Dagvatten gata

-

Samtliga vattentjänster

-

Anläggningsavgift obebyggd fastighet

Anläggningsavgift ska betalas för obebyggd fastighet. Avgift utgår per fastighet för varje vattentjänst som avgiftsskyldighet föreligger.

Fullständig taxa för va

Ovanstående är ett utdrag ur den fullständiga va-taxan. Här kan du ladda ner det komplett taxedokumentet med samtliga avgifter och villkor.

Hjälpte informationen på sidan dig?