Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten från fastigheter och allmänna platser till exempel från tak, dränering, gator och parkeringar som tas om hand och avleds till naturen.

Ett barn i gula stövlar hoppar i en stor vattenpöl så att det stänker

Ibland talar man också om så kallat "tillskottsvatten" eller "ovidkommande vatten" när man menar takvatten, dräneringsvatten och inläckande regn- och grundvatten, som i varierande grad tillförs vårt avloppssystem.

Dagvatten leds bort för att förhindra översvämning

Att leda bort dagvatten är en viktig uppgift, eftersom det förhindrar översvämningar. Det vatten som samlas när det regnar leds bort i ett separat ledningssystem, för att inte belasta avloppsreningsverken och riskera översvämningar. Vattnet rinner via ledningar eller dikten till närmaste så kallade recipient, vilket kan vara en bäck eller en å. I normala fall sker ingen rening av det här vattnet, varför det är mycket viktigt att till exempel inte tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten, eftersom de kemiska medlen som används vid biltvätten då orenat förs vidare ut i naturen.

Knappt hälften av dagvattnet leds till reningsverken. Dagvatten innehåller betydligt mer tungmetaller och organiska, svårnedbrytbara ämnen än avloppsvatten från hushåll. Över 90 procent av metallerna och de svårnedbrytbara ämnena hamnar i slammet. Det finns ett nationellt mål att slammet ska användas som jordförbättringsmedel, men om innehållet av föroreningar är stort får det inte spridas på åkermark.

Dagvatten en framtidsfråga

Få personer funderar på vart regnvattnet tar vägen efter det att det rinner ner i det gallerförsedda hålet i gatan. Det är först när vattnet inte försvinner som man börjar fundera på vad som kan ha hänt. Det kan vara bra att veta att när vattnet runnit ner i det gallerförsedda hålet rinner det via ledningar eller diken till närmaste recipient som kan vara en bäck eller en å.

Att lösa dagvattenfrågan är en förutsättning för att nya bostadsområden ska kunna växa fram. Avledning kan ske i öppna eller slutna system, diken eller ledningar. I dag försöker man hitta en mer långsiktig dagvattenhantering där man tittar på både vattenkvalitet, stadsmiljö och kapacitet. Ett sätt är att använda mer öppna system med dammar för utjämning och diken med växter som renar dagvattnet. Ett sådant system används för att ta hand om dagvatten från området mellan E4 och Parkskolan.

Spill- och dagvatten ska inte dela ledning

Fram till mitten på 1900-talet byggde man kombinerade system vilket innebar att ledningen skulle avleda både spillvatten (avloppsvatten) och dagvatten. Efter mitten på 1950-talet började man bygga ut separata ledningar för dagvatten. Detta på grund av att de kombinerade ledningarna medförde att reningsverken belastades extra hårt samt att risken för översvämningar och bräddningar till recipienter var stor vid regn. Samtidigt började man att kulvertera bäckar och diken för att kunna utnyttja marken. Det gjorde att många naturstråk försvann från stadsmiljön.

Hjälpte informationen på sidan dig?