Tips för att ta hand om dagvatten

Som fastighetsägare ansvarar du för att ledningarna på tomten är i bra skick och att regn- och dräneringsvatten tas om hand på ett korrekt sätt. Dagvatten kan ledas bort på flera olika sätt. Att leda bort dagvatten (regn- och smältvatten) är en viktig uppgift, eftersom det förhindrar översvämningar.

En hängränna på ett tak där regnet öser ner och svämmar över rännan.

Det vatten som samlas när det regnar leds i vissa fall bort i ett separat ledningssystem för dagvatten. Detta för att inte belasta avloppsreningsverken och riskera översvämningar. Vattnet rinner via ledningar eller diken till närmaste så kallade recipient, vilket kan vara en bäck eller en å.

Många är omedvetna om hur deras hus är anslutet till både spillvattenledning och eventuell dagvattenledning. Men det är du som fastighetsägare som ansvarar för att fastigheten är ansluten på rätt sätt. Har du riktigt otur kan felanslutet vatten leda till källaröversvämningar för både dig och din granne.

Att koppla bort stuprören från ledningsnätet är en effektiv och förhållandevis enkel åtgärd för att avlasta ledningsnätet och därigenom hjälpa till att motverka översvämning när det regnar riktigt mycket. Spillvattenledningen är inte dimensionerad för att ta emot takvatten.

Hur är din fastighets stuprör anslutna?

Om du inte har utkastare ska stuprören alltid vara kopplade till dagvattenbrunnen om sådan finns. För att spillvattenledningen inte ska bli överbelastad är det viktigt att stuprören inte är felkopplade och anslutna till fastighetens dräneringsbrunn, som i sin tur är ansluten till kommunens spillvattenledning. Spillvattenledningen är inte dimensionerad för att ta emot takvatten. Den överbelastade ledningen kan orsaka källaröversvämning som ofta är mycket kostsam.

Stuprör kan förses med utkastare för att leda bort vattnet till gräsmattan. För att inte riskera fuktskador på huskonstruktionen är det viktigt att vattnet leds tillräckligt långt och att gräsmattan lutar bort från huset.

Oftast kan du kapa stupröret med en tigersåg eller bågfil. För att leda ut vattnet på marken från stupröret så fäster du en utkastare på mynningen. De finns i flera olika modeller med lite olika funktion. Rådgör med fackpersonal hos den byggvaruaffär där du handlar. Led sedan vattnet en bit från huset med till exempel ränndalsplattor eller en självutrullande slang. Tänk på att vattnet inte får ledas till grannens tomt eller ut i gatan. Om du inte kan leda bort vattnet från tomten på ett bra sätt kan en stenkista med infiltration ordnas på tomten.

Ett annat alternativ för stuprören är att samla upp vattnet i en regnvattenbehållare med bräddutlopp. Då kan du också använda vattnet för bevattning i trädgården.

När du kapat stupröret ska du proppa ledningen som går ner i marken. Propp i rätt dimension köper du i ett byggvaruhus. Det är viktigt att det blir helt tätt så att inget kan komma varken upp eller ner i röret.

Ju fler som kopplar sina stuprör från ledningsnätet, desto större effekt får det. När du låter vattnet rinna ut i trädgården istället för ner i ledningarna hjälper du till att minska risken för källaröversvämning, både hos dig själv och andra.

Regnvattentunna

Det enklaste sättet att återanvända dagvatten är att samla upp vatten från stuprör i en eller flera regnvattentunnor. Vattnet kan sedan användas till att vattna planteringar eller andra grönytor på tomten. En regnvattentunna fylls relativt snabbt. För att minska risken för fuktskador på husgrunden när tunnan är full bör du ordna ett överfyllnadsskydd på högre höjd på tunnan. Överskottsvattnet kan avledas genom ränndalsplattor eller en slang till gräsmattan eller någon annan lämplig vegetationsyta. Minimera drunkningsrisken för barn eller djur genom att se till att tunnan är försedd med lock eller övertäckt med någon typ av nät.

Minska andelen hårdgjord yta

Ett bra sätt att minska mängden dagvatten som rinner av från tomten är att välja andra alternativ än asfalt och andra ogenomträngliga material när man ska anlägga till exempel garageuppfart, gångar eller uteplats. Exempel på genomsläppliga material är grus, singel, hålsten av betong, marksten med genomsläppliga fogar och rasterplattor. Lutningen på marken bör vara riktad bort från huset och andra hårdgjorda ytor. Se till att dagvatten inte leds ut på gatan eller till andra fastigheter.

Genomsläppliga material bör inte läggas i för brant lutning eftersom infiltration då sker i en mindre del av ytan med risk för igensättning. För samtliga material gäller att underliggande lager bör utföras av grovt material för att kunna ge god infiltration. Uppfarten till huset ska helst luta mot grönytor och inte förses med kantsten eller mur. På så sätt kan även vattnet från denna yta infiltreras på tomten.

Ränndalsplattor

Dagvatten från tak kan avledas genom att använda stuprör med utkastare och ränndalsplattor (en utkastare är böjen i slutet på stupröret som leder ut vattnet på tomten). Utkastaren bör vara minst 20 cm lång för att undvika vattenstänk på byggnadens fasad. Från ränndalen får vattnet rinna ut över lämpliga gräsytor och/eller planteringar på tomten där det infiltrerar. Där rännan slutar måste gräset skyddas mot erosion, exempelvis genom att anlägga grus eller färdigt gräs.

Rännan av plattor bör vara tillräckligt lång för att inte belasta byggnadens dräneringssystem. Se till att marken lutar ut från huset så att huset inte riskerar att få fuktskador. Gräsytan bör vara tillräckligt stor och matjordslagret vara minst 15 cm samt innehålla sand och grus.

Om det inte går att infiltrera regnvatten i gräsytor eller planteringar kan det ledas bort direkt till ett hålrumsmagasin under mark, till exempel en ”stenkista”. Tänk på att inte leda överskottsvatten till grannfastigheten. Led i stället, om möjligt, vattnet till avrinningsstråk i lågpunkter utmed tomtgränsen.

Placering av garagenedfarter och källartrappor

Garagenedfarter och källartrappor är känsliga platser där dagvatten kan ställa till problem med översvämning. Här finns ofta en brunn, en så kallad spygatt, som ska leda undan vatten som rinner av från markytan. Även detta vatten ska avledas till dagvattenledningen eller avledas för infiltration på lämplig plats.

Källartrappa

Det kan räcka med ett du gjuter igen brunnen och monterar ett tak över källartrappan. Tänk även på att lägga kantsten runt trappan så att vattnet inte kan strömma ner över kanten. Om vatten ändå ansamlas nedanför trappan kan man installera en pump och pumpa vattnet till markytan eller leda det till en stenkista.

Garagenedfart

Garagenedfarter är känsliga konstruktioner som lätt kan översvämmas vid kraftiga regn. Om garaget inte längre används som garage kan du överväga att fylla igen nedfarten. Annars bör spygattvattnet pumpas för infiltration på lämpligt ställe (som en gräsmatta) eller till en dagvattenbrunn med sandfång. Om vatten rinner från gatan ner i garagenedfarten bör du kontakta väghållaren för att höra om det finns möjlighet att valla in nedfarten eller sätta kantsten som hindrar vattnet.

Hjälpte informationen på sidan dig?