Tips för att ta hand om dagvatten

När det kommer mycket regn eller smältvatten behöver vattnet någonstans att ta vägen. Du kan göra mycket för att ta hand om dagvatten på din tomt och samtidigt förebygga översvämning.

Dagvattnet leds i vissa fall bort via ledningar eller diken, ofta till en bäck eller å. Men i tätbebyggda områden kan vissa fastigheter istället ha sina stuprör kopplade till avloppsledningsnätet. Har du otur kan det leda till källaröversvämningar.

Som fastighetsägare ansvarar du för att ledningarna på tomten är i bra skick och att regn- och dräneringsvatten tas om hand på ett korrekt sätt.

Hur är din fastighets stuprör anslutna?

Att koppla bort stuprören från ledningsnätet är en enkel och effektiv åtgärd för att motverka översvämning när det regnar riktigt mycket. Avloppsledningen är inte dimensionerad för att ta emot stora mängder takvatten.

Om du inte har utkastare på stuprören ska de alltid vara kopplade till dagvattenbrunnen om sådan finns. Det är viktigt att stuprören inte är felkopplade och anslutna till fastighetens dräneringsbrunn, som i sin tur är ansluten till kommunens avloppsledning.

Kapa stupröret

Oftast kan du kapa stupröret med en tigersåg eller bågfil. För att leda bort vattnet på marken från stupröret så fäster du en utkastare på mynningen. De finns i flera olika modeller med lite olika funktion. Rådgör med fackpersonal hos den byggvaruaffär där du handlar.

Led sedan vattnet en bit från huset med till exempel ränndalsplattor eller en självutrullande slang. Du kan också skörda vattnet i en regnvattentunna och använda takvattnet när du vattnar i trädgården.

För att inte riskera fuktskador på huskonstruktionen är det viktigt att vattnet leds tillräckligt långt och att gräsmattan lutar bort från huset. Tänk på att vattnet inte får ledas till grannens tomt eller ut i gatan. Om du inte kan leda bort vattnet från tomten på ett bra sätt kan en stenkista med infiltration ordnas på tomten.

Proppa ledningen

När du kapat stupröret ska du proppa ledningen som går ner i marken. Propp i rätt dimension köper du i ett byggvaruhus. Det är viktigt att det blir helt tätt så att inget kan komma varken upp eller ner i röret.

Ju fler som kopplar sina stuprör från ledningsnätet, desto större effekt får det. När du låter vattnet rinna ut i trädgården i stället för ner i ledningarna hjälper du till att minska risken för källaröversvämning, både hos dig själv och andra.

Om du är osäker på hur dina ledningar är anslutna kan du använda Ledningskollen eller kontakta Mivas kundservice.

Regnvattentunna

Det enklaste sättet att återanvända dagvatten är att samla upp vatten från stuprör i en eller flera regnvattentunnor. Skörda regnvatten från stupröret och samla det i en tunna. Vattnet kan sedan användas till att vattna planteringar eller andra grönytor på tomten.

En regnvattentunna fylls relativt snabbt. För att minska risken för fuktskador på husgrunden när tunnan är full kan du montera en slang högst upp i tunnan. Överskottsvattnet kan ledas genom ränndalsplattor eller via slangen till gräsmattan eller någon annan lämplig vegetationsyta.

Minimera drunkningsrisken för barn eller djur genom att se till att tunnan är försedd med lock eller övertäckt med någon typ av nät.

Minska andelen hård markyta

 Välj andra alternativ än asfalt och andra ogenomträngliga material när du ska anlägga till exempel garageuppfart, gångar eller uteplats. Exempel på genomsläppliga material är grus, singel, hålsten av betong, marksten med genomsläppliga fogar och rasterplattor.

Lutningen på marken bör vara riktad bort från huset och andra hårda ytor. Se till att dagvatten inte leds ut på gatan eller till andra fastigheter. Genomsläppliga material bör inte läggas i för brant lutning eftersom infiltration då sker i en mindre del av ytan med risk för igensättning.

För att det ska fungera bör underliggande lager utföras av grovt material för att kunna ge god infiltration. Uppfarten till huset ska helst luta mot grönytor och inte förses med kantsten eller mur. På så sätt kan även vattnet från denna yta infiltreras på tomten.

Ränndalsplattor

Med hjälp av ränndalsplattor eller liknande kan vattnet från stupröret ledas ut till lämpliga gräsytor eller planteringar på tomten där det infiltreras. Utkastaren bör vara minst 20 cm lång för att undvika vattenstänk på byggnadens fasad. Där rännan slutar måste gräset skyddas mot erosion, exempelvis genom att anlägga grus eller färdigt gräs.

Rännan av plattor bör vara tillräckligt lång för att inte belasta byggnadens dräneringssystem. Se till att marken lutar ut från huset så att huset inte riskerar att få fuktskador. Gräsytan bör vara tillräckligt stor och matjordslagret vara minst 15 cm samt innehålla sand och grus.

Om du inte kan ta hand om regnvattnet i gräsytor eller planteringar kan det ledas bort direkt till ett hålrumsmagasin under mark, till exempel en ”stenkista”. Tänk på att inte leda överskottsvatten till grannfastigheten. Led i stället, om möjligt, vattnet till avrinningsstråk i lågpunkter utmed tomtgränsen.

Placering av garagenedfarter och källartrappor

Garagenedfarter och källartrappor är känsliga platser där dagvatten kan ställa till problem med översvämning. Här finns ofta en brunn, en så kallad spygatt, som ska leda undan vatten. Finns det en dagvattenledning ska den anslutas dit. Annars bör spygattvattnet pumpas för infiltration på en gräsmatta, dagvattenbrunn med sandfång eller annat lämpligt ställe.

Källartrappa

Montera ett tak över källartrappan och lägg kantsten runt trappan så att vattnet inte kan strömma ner över kanten. Du kan även gjuta igen brunnen men tänk då på att vatten kan behöva pumpas till markytan eller ledas bort för infiltration.

Garagenedfart

Garagenedfarter är känsliga konstruktioner som lätt kan översvämmas vid kraftiga regn. Om vatten rinner från gatan ner i garagenedfarten bör du se över hur marken lutar, valla in nedfarten eller sätta kantsten som hindrar vattnet.

Hur mycket vatten behöver jag ta hand om?

Visste du att en millimeter regn som faller på en kvadratmeter hård yta ger en liter vatten? Om det regnar 20 millimeter på en takyta eller hård yta som är 50 kvadratmeter, ger det en kubikmeter vatten som du behöver ta hand om.

Hjälpte informationen på sidan dig?