Dagvatten och skyfall

Regn- och smältvatten som rinner från till exempel tak och vägar kallas för dagvatten. När det regnar i rikliga mängder under en kort period kallas det för skyfall. Vi behöver hjälpas åt att göra plats för vattnet och förebygga översvämningar.

En hängränna på ett tak där regnet öser ner och svämmar över rännan.

Dagvatten har en stor miljöpåverkan då det kan leda förorenat vatten till känsliga vattendrag. Därför är det viktigt att tänka på att till exempel inte tvätta bilen på gatan.

Vid skyfall räcker inte ledningarna till men det finns saker du som fastighetsägare kan göra för att förebygga översvämning. Enligt SMHi:s definition är ett skyfall ett regn som är minst 50 mm/timme eller minst 1 mm/minut. I takt med klimatförändringar väntas skyfall bli vanligare.

Vem ansvarar för vad?

  • Fastighetsägaren ansvarar för att ledningarna på tomten är i bra skick och att skydda sin fastighet mot översvämningar orsakade av skyfall och regn.
  • Miva ansvarar för att det kommunala avloppsnätet ska klara att ta hand om normala regn. Det finns nationella kriterier för hur ledningar och rör ska vara dimensionerade och dessa ska Miva följa. Om vi inte klarar det kan du ansöka om ersättning vid till exempel källaröversvämning.
  • Kommunen ansvarar för att ta med dagvatten i stadsplaneringen och bostadsbyggande för att kunna hantera skyfall. De samlar även in dagvatten till gallerbrunnar från till exempel gator och parker, det som kallas för allmän platsmark.

Vad gör Miva?

Vi arbetar tillsammans med kommunen för att få en hållbar dagvattenhantering. I en gemensam dagvattenstrategi beskrivs hur vi ska arbeta med dagvatten. Ett sätt är att använda mer öppna system med dammar för fördröjning och diken med växter som renar dagvattnet. Ett sådant system används för att ta hand om dagvatten från området mellan E4 och Parkskolan.

Miva utreder kapaciteten på ledningsnätet områdesvis och prioriterar och genomför förbättringar.

I november 2020 var det översvämningar i Kroksta, Gimåt, Domsjö och Sund. Efter översvämningarna har Miva gjort flera insatser:

  • Inventerat brunnar och avlopp.
  • Tätat eller tagit bort brunnar som ligger under vatten när det regnar.
  • Tagit fram förslag på olika åtgärder.

Hur påverkas ditt område av ett skyfall?

En stor del av våra avloppsledningar är så kallade kombinerade ledningar, vilket innebär att spillvatten och dagvatten samlas i samma ledning. I dessa områden är risken för översvämningar större när det regnar ordentligt.

Hjälpte informationen på sidan dig?