Dränera eller gräva på din tomt

När du ska göra markarbeten behöver du veta hur din fastighet är ansluten till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. Använd Ledningskollen för att undvika att gräva av ledningar.

En skopa på en grävare

Att gräva på en plats utan att ta reda på var det finns nedgrävda ledningar innebär en stor risk. Den som gräver av en ledning blir ersättningsskyldig.

En va-ledning ligger på frostfritt djup någonstans mellan 1,8 till 2,4 meter, men det kan vara både grundare och djupare. Ledningar med värmekabel ligger grundare och på cirka 50 cm djup, men förekommer sällan på vanliga villatomter. Är du osäker på djupet av befintliga ledningar kan du höra dig för hos tidigare ägare av fastigheten, grannar eller till oss på Miva.

Information om nedgrävda ledningar

Ledningskollen är en webbtjänst som ger dig information om nedgrävda ledningar. De flesta större ledningsägare finns med i Ledningskollen, förutom Miva även exempelvis Övik Energi, Vattenfall och Telia.

Skapa ett konto på Ledningskollen.se och ställ din fråga om ledningsanvisning. När du skapar ditt ärende får du rita in ditt grävområde på en karta. Du får sedan information om vilka ledningsägare som du behöver få svar från innan du kan börja gräva. Tjänsten är kostnadsfri. Om ditt grävområde omfattar offentlig mark måste du ansöka om grävtillstånd via kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning.

Förklaring till förbindelsekarta från Ledningskollen

När du använt tjänsten Ledningskollen får du en karta i PDF-format. Kartan är en ledningsanvisning. Vill du får hjälp med en ledningsutsättning där vi fysiskt markerar var ledningen går tar du förnyad kontakt med Ledningskollen.

Kartan visar förbindelsepunkten, det vill säga gränsen mellan de allmänna ledningar som Miva ansvarar för och fastighetetens egna servisledningar. Så här tolkar du färgerna på kartan:

Röd heldragen linje = spillvattenledning (avlopp)
Blå streckad linje = vattenledning
Grön streck-punktad linje = dagvattenledning

Inom fastigheten är det fastighetsägarens ansvar att veta var ledningarna finns. Mivas ansvar slutar i normala fall vid tomtgräns.Tänk även på att det kan finnas privata ledningar inom området, som alltså inte omfattas av Ledningskollen eller syns på förbindelsekartan.

I många områden är våra ledningarna inlagda i kartan med ett så kallat osäkert läge. Då är det extra viktigt att ta kontakt med Miva och be om ledningsutsättning.

Avstånd till ledningar

Miva har ett ledningsområde motsvarande mellan 3-12 meter på var sida om en va-ledning. Inom det området bör grävning/borrning inte ske. Man bör heller inte placera kablar eller byggnader inom området.

Ledningsområdet blir större om fler ledningar finns i anslutning till varandra:

1 ledning = 3 meter
2 ledningar = 6 meter
3 ledningar = 12 meter
Huvudledning = 5 meter

Avstånd till va-anordning

Mivas ledningar ligger normalt på 1,5-2 meters djup, men i marknivå finns brunnar, ventiler och andra anordningar. Vid grävning/borrning i närhet av sådana va-anordning är minsta avstånd 2 meter.

Vid grävning/borrning i närheten av Mivas ledningar, ta kontakt med Miva innan arbetet påbörjas. Om en ledning eller va-anordning grävs av eller skadas blir du ersättningsskyldig för allt arbete som krävs för att åtgärda skadan.

Grävning i offentlig mark

Innan du ska gräva eller schakta i offentlig mark måste du ansöka om ett så kallat grävtillstånd. Offentlig mark definieras i ordningslagen som allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som i kommunens detaljplaner redovisas som allmän. Grävtillståndet söker man hos kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. Förutom grävtillståndet kan du behöva andra tillstånd. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information.

Hjälpte informationen på sidan dig?