Inför dränering och byte av egna va-ledningar

Om dräneringen är dålig börjar sannolikt också fastighetens vatten- och avloppsledningar att ha några år på nacken. Ta därför tillfälle att se över dessa när du ändå gräver på din tomt. Inför byte av egen vattenledning ska alltid servisventilen till fastigheten kontrolleras av Mivas personal.

Innan dränering

I samband med att vatten- och avloppsledningar renoveras vill vi involveras så att vi samtidigt kan installera en ny servisventil. En servisventil är ventilen mellan huvudledningen och ledningen på på din fastighet. Både ventil och spolbrunn är Mivas egendom som placeras vid tomtgräns.

Vid byte av egen avloppsledning bör du även passa på att byta vattenledning, särskilt om ledningarna ligger i närheten av varandra och troligen är lika gamla. I vissa fall kan vi då även iordningställa spolbrunn i anslutning till avloppsledningen.

Kontakta Miva minst en vecka innan planerad jobbstart så besöker vi dig och kontrollerar din ventil.

Vid dränering

  • Vid byte av egen avloppsledning bör du också tänka på att återfylla material noggrant runt den befintliga spolbrunnen. Dagens små brunnar har annars lätt att böja sig och därmed få en försämrad funktion eller bli helt förstörd.
    Vid omgrävning av egna va-ledningar där ledningarna alltså helt eller delvis flyttas bör du tänka på att dokumentera ledningarnas nya lägen. Ledningarna inom fastigheten är privata och finns inte dokumenterade hos oss. Dokumentation är alltid bra att ha vid exempelvis framtida försäljning eller renovering.
  • Tak-, mark- och dräneringsvatten bör inte kopplas in på den allmänna spillvattenledningen. I samtliga fall rekommenderas lokalt omhändertagande av dagvatten. Det innebär att dagvattnet hanteras på den egna tomten istället för att ledas ned i allmän avloppsledning och vidare till avloppsreningsverk. Problem med detta kan annars vara att systemet behöver "bräddas" vid stora vattenflöden, det vill säga att spillvatten förs orenat direkt ut till vattendragen för att undvika översvämningar.

Frågor

För frågor angående vatten- och avloppsledningar i samband med dränering, kontakta kundservice.

Vad är dränering?

Dräneringens huvudsakliga uppgift är att leda bort ytvatten från husets grund och skydda huset som vattenflöden i marken. Vatten som kommer underifrån som grundvatten och ovanifrån som regn och snö. Som fuktskydd har dräneringen däremot mindre betydelse.

Hjälpte informationen på sidan dig?