Inför installation av jordvärmepump

En värmepump för markvärme hämtar upp lagrad solenergi via en köldbärare som placeras i jord, berg eller sjö. Miva har tagit fram generella riktlinjer som beskriver hur grävning och isolering i anslutning till Mivas ledningar ska gå till.

Innan installation

En installation måste alltid föregås av en anmälan eller ansökan om installation till Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning.

Ta reda på hur din fastighet är ansluten till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. Använd den kostnadsfria tjänsten Ledningskollen.

Då Miva är ledningsägare måste fastighetsägaren kontakta Miva och få ett medgivande att korsa ledningsstråket med sin kollektorslang tur och retur, se principskiss. Kontakta Mivas kundservice för korsande kollektorrör och inmätning av dessa.

Vid installation

  • Avståndet mellan Mivas ledning och fastighetsägarens kollektorslang får inte understiga fyra meter eller medföra att man vid grävning underminerar kollektorn baserat på en rasvinkel motsvarande 1:2. Ledningen bör även placeras minst två meter från fastighetens servisledningar.
  • Det är tillåtet att korsa kollektorslangen över Mivas va-ledning två gånger. En isolerskiva ska dock läggas mellan vattenledning och jordvärme, vilket är fastighetsägarens ansvar.
  • När marken är återställd markeras var jordvärmen korsar va-ledningen. Därefter kontaktas Miva via kundservice för att personal ska komma och mäta in läget i kartan.
  • I samband med grävning och reparation av sina ledningar ansvarar Miva inte för enskilda ledningar som ligger närmare ledningsstråket än fyra meter om inte annat avtalats i det enskilda fallet.
  • Det åligger fastighetsägaren att, när fastighet eller delar därav övergår till ny ägare, förmedla denna information och övriga bestämmelser rörande detta.
  • Om borrvatten efter sedimentering avleds via kommunalt nät ska anmälan om detta ske till Miva. Om det inte skett kan fastighetsägaren debiteras för renspolning av sediment i aktuell ledningssträcka.

Frågor

För frågor angående ovanstående riktlinjer, kontakta kundservice.

För övriga frågor angående installation av värmepump, kontakta Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning, 0660-88 000. Samhällsbyggnadsförvaltningen är tillsynsmyndighet inom avfallsområdet som bland annat beviljar dispens och tillstånd inom området.

Vad är en värmepump?

En värmepump är ett av det mest rena och effektiva uppvärmningssystemet som allt fler väljer idag (bergvärme, jordvärme, havs- eller sjövattenvärme, grundvattenvärme). Värmepumpen utvinner energin från utomhusluften som är en förnyelsebar energikälla och sprider värmen i huset, miljövänligt och effektivt. Om en värmepump installeras rätt så är det ett miljömässigt bra alternativ. Om den installeras felaktigt kan köldbärarvätska läcka ut i marken som kan förorena grundvattnet.

En markvärmepump används oftast för att via ett vattenburet värmesystem värma upp bostäder och varmvatten. En värmepump för markvärme hämtar upp lagrad solenergi via en köldbärare som placeras i jord, berg eller sjö. Detta kallas för en kollektor och denna dimensioneras utifrån husets behov och ägarens önskemål.

Hjälpte informationen på sidan dig?