Behålla eget vatten - ansök om avgiftsbefrielse dricksvatten

Du som vill behålla ditt enskilda dricksvatten kan ansöka om avgiftsbefrielse för vattentjänsten. Du behöver redovisa att ditt dricksvatten har god kvalitet och tillräcklig kapacitet.

Om du får din ansökan om avgiftsbefrielse godkänd behöver du endast ansluta till spillvatten och betala anläggningsavgiften för spillvatten. Du behöver ansöka om avgifsbefrielse i god tid innan vi förmedlar förbindelsepunkten till din fastighet.

Krav på vattenkvaliteten

Vattenkvaliteten ska uppfylla Livsmedelsverkets riktvärden för enskilt dricksvatten. Läs mer om vattenprov och analys av dricksvattnet på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Så ansöker du

 1. Beställ analys av prover från ett ackrediterat laboratorium.
 2. Proverna ska vara för enskilda vattentäkter och innehålla:
  • Normal analys för mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska parametrar enligt Livsmedelsverkets rekommendationer
  • Arsenik
  • Bly
  • Radon
  • Uran
 3. Vattnet som ska analyseras tas från en dricksvattenkran inomhus, vanligen i köket. Följ laboratoriets instruktioner för provtagning och hur du skickar in provet.
 4. Fyll i formuläret och bifoga en kopia av provresultatet. Analysresultatet för den egna brunnen/vattentäkten får vara högst 2 år gammalt vid ansökan.
 5. Miva bedömer din ansökan och meddelar om du får behålla ditt eget vatten och inte behöver betala anläggningsavgiften för vatten.

Är ni flera hushåll som använder samma källa så räcker det med ett provresultat. Däremot behöver en ansökan skickas in per fastighet. Om fastigheterna inte har samma typ av dricksvattenrening behövs olika provresultat.

Ansluta till vatten senare

Du kan ansluta till kommunalt vatten senare. Tänk på att om du vill ansluta vid ett senare tillfälle tillkommer ytterligare en avgift för en till servis, det vill säga ledning. Det blir en högre kostnad än att ansluta till vatten och spillvatten samtidigt.

Bedömning av provresultat

Laboratoriet bedömer ditt dricksvattenprov som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

 1. Bedöms vattenprovet som tjänligt och kapaciteten som god får den enskilda vattentäkten behållas och du kan få avgiftsbefrielsen godkänd.
 2. Bedöms vattenprovet som tjänligt med anmärkning, gör Miva en bedömning i samråd med kommunens enhet miljö och hälsa om du ändå kan få avgiftsbefrielse.
 3. Bedöms vattenprovet som otjänligt ska fastigheten anslutas till kommunalt vatten och du betalar anläggningsavgift för vatten.

Se till att kapaciteten är tillräcklig

Det är ofta du som fastighetsägare som själv vet bäst om det finns risk för vattenbrist när många använder vattentäkten eller under torrperioder. Vid normal vattenförbrukning behövs ca 140 liter vatten per person och dygn. För ett hushåll med fem eller fler personer måste brunnen ha en tillströmning på cirka 30–40 liter i timmen och ett visst vattenmagasin i brunnen.

Din förbrukning av spillvatten

I vanliga fall mäts förbrukningen av spillvatten utifrån mängden dricksvatten som förbrukas. Eftersom du inte har någon vattenmätare när du bara är ansluten till spillvatten beräknas brukningsavgiften för spillvatten enligt schablon, så kallad poängtaxa. Du kan också kontakta vår kundservice för att få en vattenmätare som mäter ditt enskilda vatten. Du behöver då ordna en godkänd vattenmätarplats. Läs mer om placering av vattenmätare.

Vatten för bevattning

Du kan välja att ha kvar eget vatten för till exempel bevattning, även om du ansluter dig till kommunalt dricksvatten. I så fall behöver du inte lämna in någon ansökan. Du får dock inte koppla ihop det enskilda vattnet med de kommunala vattenledningarna.

Hjälpte informationen på sidan dig?