Nyänget och Paddal får kommunalt vatten och avlopp

Miva bygger ut kommunalt vatten och avlopp i Nyänget och Paddal. Kommunalt va ger en hållbar hantering av avloppet och en trygg vattenförsörjning med hänsyn till människors hälsa och miljön.

Vy över samhället Nyänget

Senaste nytt

April 2023

Under april och maj, med preliminär start vecka 17, kommer Nätraälven Skog att anlägga den tillfälliga vägen mellan Nyänget och Paddal och avverka träd i området. Under arbetet kommer tung trafik att passera och Nätraälven ansvarar för att vägen ska vara farbar med personbil under hela arbetets gång.

Under avverkningen är det viktigt att alla är uppmärksamma och försiktiga, följer säkerhetsanvisningar enligt skyltning och håller avstånd till maskinerna.

Preliminära etapper med start v.17

  1. Grävning och anläggning av tillfällig väg mellan Nyänget och Sörberga.
  2. Trädfällning längs ovansidan Nyängetsvägen (Från Badviksvägen och mot Sörberga).
  3. Trädfällning på ovansidan Sörbergavägen.
  4. Röjning och trädfällning i Paddal.

Ställ din fråga om va-utbyggnaden i Nyänget och Paddal

Vanliga frågor

Tidigare information

Mars 2023

Överföringsledningen är snart klar och vi planerar för arbetet inne i bostadsområdet.

Vi har jobbat för fullt med att förbereda för att gå ut med upphandling i april och maj av den entreprenör som ska göra jobbet.

När avtalet med entreprenören är klart går vi igenom utbyggnaden tillsammans med dem. Innan dess är det svårt att säga något mer om tidplanen. Vi planerar att tidigast i juni kunna ge mer exakta tidpunkter och information om när vi bygger ut i olika etapper.

Januari 2023

Ett schakt där man på håll ser två orangeklädda arbetare bakifrån och en grävskopa vid sidan av schaktet.

 

Arbetet med överföringsledningen löper på. Peab arbetar med dubbla arbetslag och tar sig an ledningen från två håll, dels från parkeringen vid Nyängets havsbad och dels ovanför Bergomsvägen där ledningarna så småningom ska kopplas på det befintliga ledningsnätet. Arbetet rullar på även i det besvärliga väder vi haft de senaste veckorna. Vi har stött på berg och sprängningar kan förekomma.

Vi ber om överseende för eventuella trafikstörningar och extra trafik under arbetet. Tänk på att det finns djupa schakt i området så var försiktig.

"I projektet slutför vi just nu bygghandlingarna. Vi tar fram underlag inför upphandlingen av entreprenör som ska göras under våren. Vi förbereder även upphandlingen av fastighetspumpstationerna. Det är ett viktigt projekt och vi jobbar för att hitta de bästa tekniska lösningarna. Kommunen hjälper oss med markavtal i området och där fortsätter arbetet", säger projektledare Jenny P Lindberg.

Vi har utrett hur projektet och framkomligheten påverkas om vi börjar arbetet i Nyänget eller i Sörberga. Vårt huvudspår är att börja arbetet i Nyänget och att dessförinnan stärka upp och bredda delar av vägen i Sörberga. Men vi vill vänta in entreprenörens synpunkter innan slutligt beslut fattas om etapperna.

November 2022

I slutet av november påbörjar vi överförings­ledningen från Sund till Nyängets havsbad. Vi kallar det överföringsledning eftersom syftet är att koppla ihop Mivas befintliga ledningsnät med det nya området. Vi har ramavtal med Peab som kommer att bygga ledningen för vår räkning. Först kommer träd avverkas efter ledningssträckan och därefter etablerar sig Peab med manskapsbod och material på parkeringen vid Nyängets havsbad. Arbetet beräknas vara klart i februari.

Observera att fastigheterna längs med överföringsledningen inte kommer att anslutas nu, utan först när pumpstationen vid Nyängets havsbad är byggd och drifttagen.

Först nästa vår börjar bygget av ledningar på området. Nu kan vi visa den preliminära ledningsdragningen på området och den preliminära avloppslösningen för fastigheterna. Fortfarande finns det överenskommelser för markanvändning som behöver komma på plats innan vi klubbar ledningen och avloppslösningen för samtliga fastigheter. Hur vi får använda marken kan påverka både ledningsdragning och placering av pumpstationer.

Karta över ledningsdragningen i Nyänget och Paddal

Klicka på bilden för att få upp den i större format.

Den röda eller gröna pricken i kartan visar enbart vilken lösning för avloppet det preliminärt blir för fastigheten och inte placering av fastighetspumpstation. 

I kartan ser du även arbetsområdet, som är det område som behövs för att vi ska komma åt att schakta eller borra för ledningarna med hjälp av maskiner, förvara jordmassor och så vidare. Väg och mark kommer att återställas efter arbetet, antingen under sommaren eller kommande sommar eftersom jorden först måste få möjlighet att sjunka ihop.

Var börja vi gräva? Vägföreningarna i Nyänget och Sörberga har med sin lokalkännedom kommit med värdefull input som kan påverka om vi börjar gräva i Nyänget eller Sörberga. Vi utreder just nu om säkerheten och framkomligheten blir bättre om vi börjar bygga ledningarna längs Sörbergavägen. Även om vi börjar i Sörberga så kommer inte några fastigheter att kunna kopplas på i Sörbergaområdet förrän hela Nyänget är utbyggt.

Oktober 2022

Miva och vägföreningarna i Sörberga och Nyänget har haft möten om hur Miva löser framkomligheten under byggtiden och garanterar återställning av vägen efter att bygget är klart. Ett avtal kommer att skrivas mellan Miva och respektive vägförening. Vägarna kommer även att förbesiktas tillsammans med respektive vägförening så att alla parter har samma syn på hur vägarna ska återställas.

Passagen mellan Nyänget och Sörberga byggs tillfälligt om till en temporär väg och marken återställs sedan enligt överenskommelse med markägaren. Den temporära vägen ska underlätta för boende i området samt att blåljus ges framkomlighet under byggnadstiden. Den kommer även att vara en förutsättning för byggtrafikens framkomlighet i området.

Vi undersöker hur skog kan avverkas i det arbetsområde som behövs för att kunna lägga ledningarna. Det handlar om skogspartier som ligger längs Nyängetsvägen och markägare som berörs har fått information. Troligtvis kommer avverkningen att göras innan årsskiftet.

Fastighetsägare i området är inbjudna till Öppet hus 27 oktober. Ta chansen och ställ dina frågor! På plats finns Miva men även ansvariga för markavtal på kommunen.

Augusti 2022

På grund av sjukdom tar arbetet med markåtkomst och ledningsrätt något längre tid än planerat. Det handlar om avtal och förslag på ersättning till markägare i de fall ledningen behöver gå över annans mark. Senare under veckan kommer personer från kommunens mark och exploateringsenhet att gå ledningssträckningen längs vägen. De bär reflexvästar med ”Örnsköldsviks kommun”. De tar eventuellt foton och sprejar vid behov på marken för att märka ut ledningen.

Innan sommaren skickade vi brev om planerad förbindelsepunkt till ägare av samtliga fastigheter. De som har hört av sig med synpunkter kommer att kontaktas för att hitta en lösning.

Miva har kommit till en överenskommelse om ersättning med styrelsen för Nyängets vattenförening. Den innebär att alla fastigheter som tidigare varit anslutna till föreningens ledningsnät kommer att anslutas till kommunalt vatten via de nya ledningarna. Miva kommer fortsättningsvis att ansvara för underhållet av ledningarna.

Maj 2022

Nu är sommaren snart här och projekteringen är inne i sitt slutskede. Det betyder att vi börjar närma oss en plan för hur ledningarna kommer att dras till och inom området. Nästa steg är att komma överens med markägare för de delar av ledningen som behöver gå över annans mark. Om allt går enligt plan kan vi påbörja utbyggnaden under senare delen av hösten 2022.

Vi försöker ge så tydlig information vi kan om tidplanen utifrån vad vi vet idag. Men vi vill flagga för att det finns osäkerheter i tidplanen. Vid projektstarten uppskattades att alla fastigheter skulle anslutas senast 2023, men nu bedömer vi att att de fastigheter som är ”sist på linan” i Paddal troligtvis kommer att kunna anslutas 2024. Bland annat beror det på att undersökningen av hur avloppet kan lösas i olika delar av området har dragit ut på tiden. De flesta fastigheters avlopp kommer att lösas med fastighetspumpstation och en mindre andel med självfall. Vi har också kommit igång senare än beräknat med avtal för markåtkomst.

Under hösten 2022 planerar vi att börja schakta för överföringsledningen från Bergomsvägen och ner till parkering vid Nyängets havsbad. Vi fortsätter sedan ledningsdragningen in på området under 2023.

Förbindelsepunkterna är snart klara för hela området. Det finns ett antal fastigheter i området Sörberga/Paddal som ännu inte fått förslag på förbindelsepunkt, eftersom förutsättningarna för avloppslösning inte utretts färdigt.

April 2022

Vi fortsätter arbetet med att bestämma en förbindelsepunkt till varje fastighet. Under februari och mars har vi haft samråd med ca 70 fastighetsägare och under april kommer återstående, ca 40 stycken, få förslag på placering av förbindelsepunkt skickat till sig.

Beräkna din anläggningsavgift

Via vår självservice på miva.se kan du räkna ut hur mycket du ska betala för anslutningen av din fastighet.

Nytt informationsmöte till hösten

Vi bjuder in till nytt informationsmöte inför byggstarten, där vi kommer att berätta om tillgänglighet under byggtiden, ge mer information om fastighetspumpstation (LTA) och tips inför arbetet på egen tomt.

Februari 2022

Nästa steg i utbyggnaden är att bestämma en förbindelsepunkt till varje fastighet. Det gör vi i form av samråd under februari och mars där fastighetsägare har möjlighet att tycka till om placeringen av förbindelsepunkten för sin fastighet. Alla fastighetsägare får inte förslag på förbindelsepunkt samtidigt vilket innebär att du kan få brev med förslag tidigare eller senare än din granne.

Under samrådet kommer Miva att finnas på plats i kiosken vid Nyängets havsbad där du under bestämda dagar och tider kan besöka oss och ställa frågor. Datum står i brevet som skickas till dig.

Januari 2022

Markundersökningar kommer att genomföras i Nyänget med start vecka 3 och pågå under januari 2022.

Inför utbyggnaden av va är det viktigt att få kunskap om bland annat jord-, berg- och grundvattenförhållanden för att kunna planera arbetet och undvika risker. Sweco har därför fått uppdraget att utreda geotekniska förhållanden i området.

I samband med markundersökningen kommer personal från Sweco att röra sig i området. Undersökningen utförs manuellt och med maskiner, borrvagn samt till exempel lastbil och skoter. På vissa ställen kommer grundvattenrör installeras som sticker upp ca 1 meter ovan marken.

Arbetet sker i närheten av vägar och vi ber passerande trafikanter att visa hänsyn och respekt för personalens säkerhet genom att sänka hastigheten.

Samrådet för förbindelsepunkt som skulle startat i januari är framflyttat till februari/mars på grund av att ledningssträckningen inte är fastställd ännu.

December 2021

Många deltog på våra informationsmöten 18 och 23 november. Nu finns presentationen (pdf) och filmen från mötet den 23 november under ”Dokumentarkiv”.

Vi förbereder som bäst samrådet om förbindelsepunkt och de kartor som ska skickas ut med förslag på förbindelsepunktens placering.

Under samrådet kommer Miva att finnas på plats i kiosken vid Nyängets havsbad där du under bestämda dagar och tider kan besöka oss och ställa frågor.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november om justerade taxor för vatten och avlopp för 2022. I nyheten hittar du svar på vanliga frågor om nya anläggningsavgiften.

Oktober 2021

I november håller vi nästa informationsmöte för fastighetsägare och denna gång kan vi ses fysiskt. För att så många som möjlighet ska kunna närvara, och för att inte samla för många samtidigt, anordnas två möten under samma kväll. För den som inte kan eller vill delta på plats ordnar vi även ett digitalt möte längre fram. Inbjudan till informationsmötet skickas ut i oktober.

Utifrån projekteringen och det underlag som fastighetsägare skickat in om befintliga anläggningar på fastigheten tar vi med hjälp av Sweco fram förslag till förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet. Den ligger normalt en halv meter utanför tomtgränsen. På fastighetens sida om förbindelsepunkten är det du som fastighetsägare som ansvarar för att ledningar och andra va-installationer utförs regelmässigt. Samråd om förbindelsepunkt planerar att hållas under december månad. Vi kommer att skicka en förbindelsepunktskarta och du har möjlighet att ha synpunkter på placeringen av förbindelsepunkten. Vi vill att placeringen ska bli bra för dig och tar hänsyn till dina önskemål i det fall där det är möjligt.

Kostnaderna för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp täcks inte av dagens anläggningsavgift och därför föreslås en höjning av anläggningsavgiften till 2022. I november går Mivas förslag till avgiftsnivåer och ny taxemodell upp i kommunfullmäktige.

September 2021

Tack till alla som skickat in inventeringsblanketten med information om befintliga anläggningar och ledningar på tomten. Det underlättar i arbetet att föreslå en bra förbindelsepunkt. Har du inte redan skickat in underlaget så gör det så snart du kan. När vi bearbetat materialet skickar vi ut förslag till förbindelsepunkt som du har möjlighet att tycka till om.

Under september och oktober genomför Sweco geofysiska undersökningar i området för att ta reda på markförutsättningar för ledningsdragningen. Då kommer personal från Sweco att finnas på plats i området.

Under senaste året har vi på grund av restriktioner inte haft fysiska möten och de första informationsmötena för fastighetsägare i området hölls digitalt i våras. I slutet av september upphäver Folkhälsomyndigheten många restriktioner och vi hoppas kunna bjuda in till ett fysiskt informationsmöte senare i höst. För den som inte kan vara på plats ordnas även ett digitalt möte.

Vi har en fortsatt dialog med Nyängets vattenförenings styrelse om vilka alternativ som är möjliga för Miva och föreningen i och med va-utbyggnaden.

Den 30 augusti fattade kommunfullmäktige beslut om utökande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Nyänget och Paddal. Kommunen kommer även att informera via brev.

Augusti 2021

Vi har skickat en inventeringsblankett och fastighetskarta till de fastigheter som finns inom det föreslagna verksamhetsområdet för vatten och spillvatten i Nyänget och Paddal. För att kunna föreslå en bra förbindelsepunkt ber vi fastighetsägaren att skicka in uppgifter om sina befintliga anläggningar och ledningar på fastigheten.

Tyvärr har vi blivit uppmärksammade på att den grundkarta vi fått från kommunen och som använts i fastighetskartan inte stämmer för några fastigheter. Om den fastighetskarta du fått inte överensstämmer med de byggnader som finns på din fastighet är vi tacksamma om du tar kontakt med Linn Andersson på Sweco på telefon 073-080 70 58 eller linn.andersson@sweco.se. Då skickar hon en ny fastighetskarta.

Beslut om utökande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Nyänget och Paddal tas av kommunfullmäktiga 30 augusti. Där kommer det att framgå vilka fastigheter som ingår i verksamhetsområdet och vilka tjänster som omfattas.

Juni 2021

Just nu pågår planeringen för va-utbyggnaden för fullt. Under juni kommer vår projektör Sweco att börja sina fältarbeten i området för att bland annat undersöka bästa ledningssträckning, placering av pumpstation och vilka risker som finns i området.

Som en del i fältstudien kommer Sweco genomföra att så kallat digitalt platsbesök. Det innebär att de går ledningssträckningen och samtidigt filmar. Det ger ett effektivt fältarbete och minskad miljöpåverkan då endast en person genomför platsbesöket.

Till hösten bjuder vi in till ett nytt informationsmöte. Men tveka inte att höra av dig om du vill dela dina tips och ideér med oss, till exempel hur vi bäst löser framkomligheten under utbyggnaden. Vi tar gärna emot dina tips på info@miva.se.

April 2021

Informationsmöte för fastighetsägare.

Presentation från informationsmöte Nyänget och Paddal i april 2021 (pdf) finns under "Dokumentarkiv".

Upphandling av projektering och planering av utbyggnad. Vi undersöker bland annat var det är mest lämpligt att dra ledningarna för att försörja alla fastigheter med vatten och avlopp.

Preliminär tidplan

Observera att tidplanen uppdateras när ny information finns.

Preliminär tidplan

Aktivitet

Tid

Projektering, utredningar och tillstånd

2021-2022

Byggentreprenad

2022-2024

Anslutning av fastigheter

2023-2024

Återställning av väg och mark

2024

Varför gör vi det här?

I Örnsköldsvik har allt fler på senare år bosatt sig i attraktiva kust- och sjönära lägen och fritidshus har ersatts av åretruntbostäder. Det ställer ökade krav på reningen av avloppsvattnet och en säker tillgång till dricksvatten. De enskilda avloppslösningarna räcker inte alltid till för att ta hand om den mängd avloppsvatten som permanentboende innebär.

Kommunalt va ger en hållbar hantering av avloppet och en trygg vattenförsörjning. Utbyggnaden ska säkerställa att vi lever upp till ställda miljö- och hälsoskyddskrav.

Kommunen är enligt vattentjänstlagen paragraf 6 skyldig att ordna allmänt vatten och avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större sammanhang.

Kommunfullmäktige fattade i augusti 2021 beslut om att utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten i Nyänget och Paddal. Utbyggnaden kommer att omfatta anslutning av 109 fastigheter.

Det är dricksvatten och spillvatten (avlopp från toalett, dusch och vask) som kommer att byggas ut. Det finns i dagsläget inte något behov att bygga ut dagvatten (omhändertagande av nederbörd och dränvatten från huset) eftersom det bedöms fungera bra idag och ordnas istället av fastighetsägare på egen tomt.

Hur går det till?

Miva bygger va-ledningar fram till förbindelsepunkten vid tomtgräns. Efter det kan du som fastighetsägare ta hjälp av en entreprenör för arbetet på din egen tomt eller göra delar av arbetet själv. Vi kommer att erbjuda samråd om var förbindelsepunkten till din fastighet ska placeras.

Fastighetsägare står för allt arbete och kostnader för installationer inne på fastigheten. Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört.

Där avloppet inte kan lösas med självfall används ett Lätt tryckavlopp (LTA-system) och en fastighetspumpstation grävs ned på fastigheten. Miva bekostar fastighetspumpstationen och levererar den. Fastighetsägaren ansvarar för att gräva ned och installera fastighetspumpstationen.

För fastigheter som får dricksvatten behöver fastighetsägaren ordna en godkänd vattenmätarplats.

Behålla eget vatten

Om du vill behålla ditt enskilda dricksvatten och kan redovisa att ditt dricksvatten har god kvalitet och kvantitet behöver du inte ansluta till kommunalt vatten eller betala anläggningsavgift för vatten.

Dricksvattnet ska uppfylla Livsmedelsverkets riktvärden för egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk. Fundera även på om kapaciteten är tillräcklig.

Proverna ska analyseras av att ackrediterat laboratorium och innehålla :

  • Kemisk och fysikalisk normal analys enligt Livsmedelsverket
  • Mikrobiologisk normal analys enligt Livsmedelsverket
  • Arsenik
  • Bly
  • Radon
  • Uran

Är ni flera hushåll som använder samma brunn (och eventuell dricksvattenrening är gemensam) så räcker det med ett analysresultat, men en ansökan behöver skickas per fastighet. Om fastigheterna inte har samma typ av dricksvattenrening behövs olika provresultat.

Information om hur du ansöker om avgiftsbefrielse kommer att göras tillgänglig senare.  

Tänk på att om du vill ansluta till dricksvatten vid ett senare tillfälle tillkommer ytterligare en avgift för en till servis, det vill säga ledning.

Dokumentarkiv

Kontakt

Praktiska frågor om utbyggnad, anslutning och kostnader
Mivas kundservice
Telefon: 0660-330 400
E-post: info@miva.se

Frågor om ditt enskilda vatten- och avloppssystem, va-planen, politiska beslut och tidplan
Örnsköldsviks kommun
Telefon växel: 0660-880 00
E-post: kontaktcenter@ornskoldsvik.se

Hjälpte informationen på sidan dig?