Artikeln publicerades 30 november 2021

Nyheten är äldre än 11 månader och kan därför vara inaktuell.

Justerade taxor för 2022

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november om justerade taxor för både vatten och avlopp samt avfall och slam. För nyanslutning till kommunalt va blir det en märkbar höjning. Orsaken är kommunens beslut om områden där kommunalt va ska byggas ut, vilket i vår geografiskt utmanande kommun bidrar till kraftigt ökade kostnader.

Brukningsavgiften för kommunalt va höjs 71 kronor per månad

Brukningsavgiften är den fasta och rörliga avgift som fastighetsägare med kommunalt va betalar för de vatten- och avloppstjänster som de får tillgång till. Brukningsavgiften för en schablonfamilj i villa höjs med 7,4 %. I flerfamiljshus blir höjningen 8,4 %.

En schablonfamilj med 2,2 personer boende i villa i Örnsköldsvik med anslutning av vatten och avlopp till det kommunala va-nätet förbrukar 150 kubikmeter vatten per år (typhus A enligt Svenskt Vatten). Priset för detta uppgår under 2022 till ca 1 020 kr/månad att jämföra med ca 950 kr/månad för 2021. En ökning med ca 71 kr/månad.

– Ökningen av avgifterna innebär att vi långsiktigt kan fortsätta att säkra dricksvattenförsörjningen, säger Mivas vd Gerth Mattebo. Utöver upprustning och uppdatering av befintliga anläggningar och ledningsnät handlar taxehöjningen om nyinvesteringar som det nya vattenverket i Gerdal, utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till fler områden samt digitalisering och anpassning till bland annat ny säkerhetslagstiftning.

Kraftig höjning för nyanslutning

Under många års tid har anläggningsavgiften legat på en låg nivå. Detta på grund av att nya anslutningar till kommunalt va mest handlat om förtätningar, vilket hållit ned kostnaderna för utbyggnad. I november 2020 beslutade kommunfullmäktige om utbyggnad av vatten- och avloppsförsörjning till ytterligare områden. Detta leder till helt nya förutsättningar och ökade kostnader för Miva som va-huvudman. Redan förra året höjdes avgiften för att anpassa till en nivå som håller för det första utbyggnadsområdet.

– När kostnaderna ökar behöver vi även höja våra avgifter. Anledningen är att kostnaderna för utbyggnad av va till fler områden, som finns i kustnära, bergig och därmed utmanande terräng, inte täcks av dagens avgifter. Va-verksamheten finansieras genom avgifter och får inte gå med vinst. För kommande investeringar kan vi därför inte buffra medel genom att höja avgifterna för tidigt, säger Mattebo.

För en tomt på exempelvis 1 500 kvm med anslutning till vatten och spill uppgår anläggningsavgiften till 187 600 kr att jämföra med 127 500 kr. En ökning med 47 % vilket motsvarar 60 100 kr.

Hushållsavfallet 11 kronor dyrare per månad

Taxan för avfall och slam justeras med 6,5 %.

Orsaken till höjningen är en höjd förbränningsskatt på brännbart avfall, men också att nuvarande taxa är underfinansierad. I praktiken innebär det att kostnaderna inte täcks av de avgifter som kunderna betalar.

– Den främsta orsaken till höjningen är dock att insamlingen och omhändertagandet av returpapper blir ett kommunalt ansvar, berättar Gerth Mattebo. Idag ingår det i producentansvaret och hanteras rent praktiskt på återvinningsstationerna av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. I vår kommun kommer insamlingen att fortsätta på återvinningsstationerna för att underlätta för kunden, men däremot blir det vi som måste finansiera tömning och omhändertagandet av pappret vilket vi inte gör idag.

En schablonfamilj i villa kastar 337 kg kommunalt avfall och ställer ut kärlet cirka 14 gånger per år. Priset för en familj med enbart grönt kärl uppgår till 252 kronor per månad att jämföra med 237 kronor 2021. En ökning med 15 kronor/månad. Sorterarar schablonfamiljen sitt matavfall separat i brunt kärl betalar de 172 kronor/månad att jämföra med 161 kronor 2021. En ökning med 11 kronor/månad. För lägenhetskund motsvarar justeringen cirka 9 kronor/månad för familj med enbart grönt kärl och 5 kronor/månad för familjen som sorterar ut matavfallet i brunt kärl.

Justering från 1 januari 2022

Efter att protokollet från kommunfullmäktige offentliggjorts inträder en laglighetsprövningsperiod enligt Kommunallagen som är tre veckor lång. Först därefter kan den nya taxan börja gälla. Ny taxa för vatten och avlopp samt avfall och slam gäller därför från 1 januari 2022.

Nya delar i uppdaterad anläggningstaxa

Nytt för år 2022 är bland annat att storleken på anläggningsavgiften kommer att variera beroende på fastighetens tomtyta. En tomtyteavgift införs i taxan som baseras på att kostnaden för ledningsdragning till fastigheten rent generellt är högre ju större fastigheten är. Andra förändringar är att lägenhetsavgiften byter namn till det för villahushåll mer passande bostadsenhetsavgift.

Örnsköldsviks kommun har idag en taxemodell från oktober 1972 som med smärre justeringar har gällt sedan dess. Den nya anläggningstaxan följer det förslag som branschorganisationen Svenskt Vatten rekommenderar för landets kommuner och som säkerställer att vi följer lagen om allmänna vattentjänster. Vi får därmed en taxa som baseras på principer som sedan tidigare tillämpats av många kommuner och i ett flertal sammanhang prövats rättsligt.

Vanliga frågor

Hjälpte informationen på sidan dig?