Utbyggnad av kommunalt va i Örnsköldsvik

Kommunen har pekat ut vilka områden i kommunen som har behov av kommunalt vatten och avlopp. Av åtta områden anses Nyänget/Paddal har störst behov och kommer att byggas ut först.

Vy över samhället Nyänget

I Örnsköldsvik har allt fler på senare år bosatt sig i attraktiva kust- och sjönära lägen och fritidshus har ersatts av åretruntbostäder. Det ställer ökade krav på reningen av avloppsvattnet och en säker tillgång till dricksvatten. De enskilda avloppslösningarna räcker inte alltid till för att ta hand om den mängd avloppsvatten som permanentboende innebär och flera områden har behov av en hållbar va-lösning för framtiden.

Att ersätta enskilda avlopp innebär mindre utsläpp i naturen som kan förorena grundvattnet eller som leder till övergödning av vattendrag. Kommunalt vatten och avlopp ger en trygg vattenförsörjning och minskar risken för att vattenbrunnar sinar eller saltvatten från havet tränger in i brunnarna.

Plan för anslutning till kommunalt va

Kommunen har antagit en va-policy, va-strategi och va-riktlinje som pekar ut vilka områden i kommunen som har behov av kommunalt vatten och avlopp. Av åtta områden anses Nyänget/Paddal har störst behov och kommer att byggas ut först.

Kommunen är enligt vattentjänstlagen paragraf 6 skyldig att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större sammanhang.

I planen identifieras åtta områden som har behov av kommunalt vatten och avlopp: Backsjöänget, Fjärdänget/Idbyn, Gullvik, Hornön, Högbyn, Måle, Nyänget/Paddal och Nötbolandet.

Prioritering av områden

Kommunen har tillsammans med Miva under 2018 genomfört utredningar för att avgöra var det finns krav enligt lagstiftningen att bygga ut kommunalt vatten och avlopp. Områdena har sedan prioriterats utifrån var behovet är störst och där va-nätet bör byggas ut först. Prioriteringen av utgått från den va-riktlinje som kommunen antog 2017.

Den 30 november 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att de områden som först kommer att få kommunalt vatten och avlopp är i ordningen Nyänget/Paddal, Fjärdänget/Idbyn och Gullvik.

Det här är de kriterier som använts för prioritering av områden:

  • Hälsa (Närhet till skyddsområde för dricksvattentäkt och friluftsbadplats, dricksvatten i enskilda vattenbrunnar.)
  • Miljö (Ekologisk status på recipienten och övergödningsproblem, närhet till känslig recipient och status på enskilda avloppsanläggningar.)
  • Möjlighet till VA-utbyggnad (Kapacitet på befintlig allmän VA-anläggning, närhet till allmän VA-anläggning, utbyggnadskostnad och samordningsmöjligheter.)
  • Bebyggelseutveckling (Utpekade områden för bebyggelse enligt översiktsplan, detaljplaner och förfrågningar om bygglov.)

Preliminär övergripande tidplan

  • Planen är att utbyggnaden påbörjas i Nyänget/Paddal under 2022, i Fjärdänget/Idbyn 2025 och i Gullvik 2028. Observera att tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras. Utbyggnaden av alla åtta områden som finns i va-planen beräknas ta cirka 25–30 år.
  • Innan utbyggnaden kan påbörjas i respektive område kommer Kommunfullmäktige fatta beslut om utökande av verksamhetsområde för kommunalt va, där det framgår vilka vattentjänster som ska byggas ut och vilka fastigheter som kommer att omfattas.

För dig med fastighet inom prioriterade områden

När verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas är kommunen skyldig att tillhandahålla vatten och avlopp i området och du som fastighetsägare är skyldig att ansluta dig. Äger du en fastighet i ett av de bebyggelseområden som kommunen identifierat för utbyggnad kommer du att behöva ansluta dig till den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen och betala anläggningsavgift.

Inför va-utbyggnad i ett område kommer berörda fastighetsägare få information i god tid om vad det innebär att ansluta till kommunalt vatten och avlopp och om lätt tryckavlopp är aktuellt för ditt område.

Kontakt

Praktiska frågor om utbyggnad, anslutning och kostnader
Mivas kundservice
Telefon: 0660-330 400
E-post: info@miva.se

Frågor om ditt enskilda vatten- och avloppssystem, va-planen, politiska beslut och tidplan
Örnsköldsviks kommun
Telefon växel: 0660-880 00
E-post: kontaktcenter@ornskoldsvik.se

Hjälpte informationen på sidan dig?