Obligatorisk insamling av matavfall – dispens i Örnsköldsvik till 2026

En kvinna med två glada barn lägger matavfallspåsar i sopkärlet

Regeringen har beslutat att alla kommuner ska ha system för obligatorisk insamling av matavfall senast den 31 december 2023. I Örnsköldsviks kommun har matavfall samlats in sedan 2014 och Miva har fått dispens från obligatorisk insamling fram till 2026.

Den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt för alla kommuner att sortera ut sitt matavfall i enlighet med regeringens beslut och EU:s avfallsdirektiv. Beslutet gäller samtliga hushåll och även alla verksamheter. Syftet är att öka återvinningen och minska mängden avfall som hamnar bland restavfallet. Naturvårdsverket uppskattar att genomförandet kan innebära att 400 000 ton mer matavfall per år kan tas om hand.

Kravet på utsortering av matavfall gäller alltså även alla verksamheter. Även den dispens Örnsköldsviks kommun har fått omfattar verksamheter, men endast då det matavfall som är kommunens ansvar att samla in (kommunalt avfall). Sådant avfall är exempelvis matavfall från lunchrum, personalmatsalar, restauranger, storkök och butiker. Verksamheter som ger upphov till matavfall som inte är kommunalt avfall ansvarar själva för att avfallet sorteras ut och samlas in separat och lämnas till en behandlingsanläggning.

Dispens för Örnsköldsviks kommun

I Örnsköldsviks har vi sorterat ut och samlat in matavfall separat sedan 2014, men det har hittills inte varit obligatoriskt. Idag samlar vi in matavfall separat från 61 procent av alla permanentboende.

Det är mycket som händer inom avfallsområdet just nu. Vid årsskiftet 2023/2024 övertar kommunerna också ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll via bland annat återvinningsstationerna, och 2027 ska detta dessutom göras fastighetsnära. Det kommer sannolikt att innebära både nya sopkärl och insamlingsmetoder.

Miva har beviljats dispens från kravet att insamlingen ska vara obligatorisk från 2024. Detta för att kunna samordna det fortsatta införande av separat insamling av matavfall och restavfall med införandet av fastighetsnära insamling av förpackningsavfall som ska införas senast 2027.

Fortsatt frivilligt fram till 2026

Fram till 2026 är separat insamling av matavfall frivilligt i Örnsköldsviks kommun.

Senaste nytt

7 december 2023

Naturvårdsverket har beviljat Örnsköldsviks kommun dispens från kravet på separat insamling av matavfall.

Tidigare information

Det finns ingen tidigare information.

Kontakt

Sara Rindeskog, affärsområdeschef Avfall och återvinning
Telefon: 0660-330 345
E-post: sara.rindeskog@miva.se

Hjälpte informationen på sidan dig?