Nytt vattenverk tryggar vattenförsörjningen

För att säkra den långsiktiga försörjningen av dricksvatten i Örnsköldsvik byggs ett nytt modernt vattenverk i Gerdal och nya överföringsledningar för råvatten och dricksvatten. Här kan du följa bygget av vattenverket och ledningarna. Det nya vattenverket beräknas stå klart år 2022 och ska se till att rent vatten fortsätter att nå kunderna lång tid framöver.

En stor vit byggnad med vitt tak omgärdat av ett staket, kraftig fasadbelysning i vintermörkret

Behovet av reservvatten har diskuterats sedan slutet av 1990-talet då Örnsköldsvik drabbades av en omfattande läcka på huvudledningen vilket orsakade ett par dagars stopp i vattenleveransen. 2013 påbörjade Miva en förstudie om By vattentäkt för att undersöka om den kunde bli reservvattentäkt för Örnsköldsviks centralort. I maj 2018 fattade Mivas styrelse beslutet att gå vidare med en upphandling för att bygga vattenverket och påbörja arbetet med att iordningställa den nya reservvattentäkten. Det nya vattenverket kommer att ha två olika råvattenintag. En ny råvattenledning dras från By vattentäkt till det nya vattenverket i Gerdal och parallellt dras ledning från vattenverket för att leverera dricksvatten till Sidensjö med omnejd.

Tidplan

2016–2018
Förberedelser, förstudie och projektering.

2018–2020
Upphandling av entreprenad, byggnation av ny huvudvattenledning mellan By–Gerdal och av vattenverk samt förstärkning av nuvarande huvudvattenledning mellan Gerdal–Hörnett.

2022
Vattenverket och huvudvattenledningarna är i bruk.

Senast nytt

November 2022

Nu har vi släppt på vattnet och levererar första vattenglaset till kund. Driftsättningen av det nya verket kommer att ske i etapper och det beräknas leverera dygnet runt i början av nästa år.

Tidigare information

Juni 2022

Till hösten släpper vi på vattnet! Vattenverket har provdriftats under våren och till hösten levereras första vattenglaset till kund.

Maj 2022

Det nya vattenverket förbereds för driftsättning. Vi testar olika funktioner enskilt. Nästa steg är att testa helheten, hur alla funktioner samverkar och att de fungerar tillsammans som de ska. Men vattnet går än så länge inte ut på ledningsnätet till kunderna, utan spolas ut i närliggande bassänger.

Planen är att fortsätta intrimningen av verket och kunna leverera första vattenglaset till kund innan sommaren.

December 2021

Nytt datum för driftsättning av Gerby vattenverk

Vårt nya moderna vattenverk i Gerdal som skulle driftsättas i år beräknas tas i bruk under första kvartalet nästa år. Den förskjutna tidplanen beror bland annat på försening av nödvändiga elarbeten, styr- och övervakningssystem och därmed en längre avslutsfas med funktionskontroller, utbildningar och intrimning.

I december besiktas installationerna och i januari påbörjar vi testning av verket, som kommer att testköras innan det kopplas på vattenledningsnätet med leverans till kund.

November 2020

Nya vattenverket börjar ta form

Nu har både stomme, väggar och tak monterats. Återstår gör så att säga finliret – att installera den utrustning och teknik som behövs i processen att rena vattnet. Och att koppla in de redan färdigställda överföringsledningarna.

– Sedan spaden väl sattes i marken så har det gått fort. Jag är stolt att Örnsköldsviks största och modernaste vattenverk kan tas i bruk nästa år och se till att rent vatten fortsätter att nå kunderna lång tid framöver, säger Gerth Mattebo, vd på Miva.

Maj 2020

Stommen till Gerby vattenverk monteras

Nu har bygget av Gerby, Örnsköldsviks nya vattenverk, kommit en bra bit på väg. Från det att första spadtaget togs i november förra året har entreprenören NCC etablerat byggarbetsplatsen och lagt grunden och nu sätts de prefabricerade pelarna och balkstommarna på plats. Om några veckor tillkommer väggarna och de stora filtren lyfts in. Gerby vattenverk ska stå klart och tas i drift nästa år.

Mars 2020

Inkoppling av ny ledning

Den nya dicksvattenledningen mellan By och Gerdal är klar och kommer att tas i bruk i veckan. Det innebär att den nya ledningen kopplas in på dricksvattennätet.

Inför driftsättningen har den nya ledningen piggats och provtryckts. Så kallad piggning innebär att vi ”tvättar” ledningen på insidan genom att en cylinderformad och mjuk plugg drivs genom ledningen med hjälp av vatten. När piggen förs genom ledningen rensas den från luft och smuts som annars stör provtryckningen.

Provtryckningen är ett test vi gör för att kunna godkänna en ny ledning. Under provtryckningen fylls ledningen först med vatten och sedan belastas ledningen med högre tryck än vad den sedan kommer ha när den är i drift. Eftersom ledningen efter ett visst antal timmar inte tappat trycket så kan man garantera att ledningen är tät.

Efter provtryckningen har vi tagit vattenprover och kan godkänna ledningen för drift.

Under våren kommer vattenledningen att kopplas mot Gerdals vattenverk vilket gör att kunder i Sidensjöområdet kommer att få sitt vatten från Gerdals vattenverk. Det äldre och omoderna vattenverket i By kommer att tas ur drift.

December 2019

Första spadtaget

Förra veckan togs det första symboliska spadtaget för byggandet av det nya vattenverket av Mivas vd Gerth Mattebo och ordförande Jim Sundelin samt Daniel Ödling från NCC som är entreprenör för bygg och mark.

November 2019

Vinnande entreprenörer

Nu är det klart vilka entreprenörer som kommer att bygga GerBy vattenverk i Gerdal. Miva har gått igenom anbuden och tilldelat uppdraget till vinnande entreprenör inom varje område. Nästa steg är att sätta en ny tidplan tillsammans med entreprenörerna. Den försening som upphandlingen inneburit gör att vattenverket kommer att driftsättas först år 2021.

September 2019

Sista anbudsdag

Den 12 september var sista dag för att lämna anbud för den delade upphandlingen för byggnationen av nya GerBy vattenverk. Vi går igenom anbuden och därefter tilldelas uppdraget till vinnande entreprenör inom varje område.

Under sommaren har bygget av ledningen mellan By och Gerdal kommit en bra bit på vägen, vi håller tidplanen och ledningen beräknas vara klar i mars nästa år.

Juni 2019

Upphandling av vattenverk avbruten

Upphandlingen av det nya vattenverket i Gerdal har avbrutits och planen är att gå ut med en ny upphandling inom kort. Orsaken är att anbudssumman överskridit budgeten för projektet. Driftsättningen av vattenverket var planerad till år 2020 och kommer sannolikt att försenas. Upphandlingen var i formen generalentreprenad, vilket innebär att en entreprenör upphandlas för hela vattenverket. Nu väljer Miva istället att gå vidare med en delad entreprenad, vilket innebär att entreprenaden delas upp i olika områden. Byggnationerna av ledningarna påverkas inte av att vattenverkets byggstart senareläggs utan de kommer att kopplas ihop när vattenverket är klart.

Maj 2019

Peab bygger råvatten- och dricksvattenledningar

Nu är det klart att Peab blir entreprenör för de nya överföringsledningarna mellan By och Gerdal. Byggledare blir Anders Nordlund från Sweco. Arbetet kommer att starta under våren eller sommaren 2019 och vi återkommer med mer information. Ledningsrätt är sedan tidigare avtalad med berörda fastighetsägare.

Kontakt

Niclas Melander, enhetschef Strategi och utveckling
Telefon: 0660-330 411

Hjälpte informationen på sidan dig?