Säkra dricksvattenförsörjningen

Örnsköldsviks kommun är gynnad med relativt god tillgång till vatten. Men för att säkerställa att vi får kvalitativt dricksvatten även i framtiden behöver vi anpassa vattenförsörjningen till nya förutsättningar. Yttre hot och risker, som till exempel föroreningar, klimatförändringar och omoderna anläggningar, ställer tillsammans med samhällsutvecklingen i övrigt nya krav på vattenförsörjningen. Miva planerar därför att bygga ett nytt vattenverk i Gerdal samt att öka leveranssäkerheten till kund genom att förstärka den huvudledning som tranporterar dricksvatten till centralorten. Vi har också hittat omfattande vattenförekomster i By, vilket gör att vi kan bygga in en reservkapacitet i vattenförsörjningen.

Grafik som visar ett grönt landskap med skog, ängar och bostadsområden och med utplacerade vattenledningar och va-anläggningar

Syftet med vattenförsörjningsprojektet är att trygga den framtida försörjningen av dricksvatten till centralorten och Sidensjöområdet samt att öka leveranssäkerheten.

Hur fungerar det idag?

Miva har idag 25 vattenverk som producerar kommunalt vatten från Aspsele i väst till Ulvön i öst, från Grundsunda i norr till Sörbygden i söder. En geografiskt stor kommun innebär utmaningar i att kunna hantera hotbilder och nya förutsättningar utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Idag finns Mivas största vattenverk i Gerdal och med hjälp av tillhörande ledningar levererar det dricksvatten till cirka 40 000 personer i Örnsköldsviks centralort. Grundvatten tas från vattentäkten i Gerdal och behandlas i Gerdals vattenverk för att sedan tranporteras i en huvudledning till Hörnett och vidare till den centrala staden med omnejd. Gerdals vattentäkt har genom åren i olika sammanhang varit i fokus för diskussioner eftersom den ligger nära tungt trafikerade väg 335 och de risker det medför. Huvudledningen från vattenverket i Gerdal ner mot centralorten har också vid några tillfällen drabbats av ledningsbrott som orsakat leveransstopp av dricksvatten och därmed vattenbrist hos kunderna.

Vi säkrar kvaliteten och minskar riskerna

Projektet är en viktig investering för Örnsköldsviks invånare och säkrar vårt viktigaste livsmedel för kommande generationer. Förekomsten av kvalitativt råvatten, det vatten som används för att producera dricksvatten, i By och Gerdal är en betydelsefull resurs inte bara idag utan även för framtiden. Vattentäkten har kapacitet långt över vad som krävs för att tillgodose centralortens behov. I första hand är detta därför inte enbart ett projekt som rör den produktions- och distributionsanläggning som Miva förfogar över, utan ett projekt som vill bevara en unik vattenförekomst för kommande generationer. De långsiktiga effekterna är inte något som nuvarande invånare behöver märka något av, men vi bevarar och tar ansvar för en vattenförsörjning för framtiden.

Genom de investeringar vi nu genomför skapar vi ett produktions- och distributionssystem som klarar yttre hot och risker. Därmed undviker vi framtida kostsamma problem så som försämrad vattenkvalitet, vattenbrist eller leveransstopp på grund av problem i vattentäkten eller i ledningsnätet på väg till kund. Sammantaget blir vattenförsörjningen mindre sårbar då både råvatten och dricksvatten kan hämtas från flera håll och genom att vi ökar leveranssäkerheten.

Trafikverket utför också under 2016–2018 skyddsåtgärder på känsliga vägavsnitt på väg 335 som både Miva och Örnsköldsviks kommun medfinansierar. Detta ska öka skyddet mot förorening i händelse av olyckor efter vägen.

En satsning för hela kommunen

Projektet är en del i en vattenförsörjningsstrategi för hela kommunen. Med en långsiktig plan för hur vi ska försörja kommunen med dricksvatten kan Mivas uppdrag genomföras mer kostnadseffektivt eftersom rätt beslut kan tas idag, exempelvis vid val av ledningsdimensioner och anläggningar. Initialt står säkrad dricksvattenförsörjning till centralorten i fokus, eftersom den är mest beroende av dricksvatten utifrån befolkningstäthet, fungerande sjukvård, industri med mera. Men även övriga delar av kommunen ska kunna ställa samma krav och ha förväntingar på vattenkvalitet och leverans i framtiden. Eftersom By vattentäkt har god kapacitet är målet att vattentäkterna i Gerdal och By på lång sikt ska kunna försörja fler delar av kommunen med dricksvatten. Samtidigt skapar två stora vattentäkter en reservkapacitet – om något skulle hända den ena vattentäkten kan råvatten enkelt tas från en annan täkt.

Vad planerar Miva att göra?

För att säkra vattenförsörjningen planerar Miva att bygga ett nytt vattenverk i Gerdal, med namnet GerBy vattenverk. Vattenverket kommer att ta vatten från vattentäkterna i både Gerdal och By. Parallellt byggs en huvudvattenledning från By vattentäkt som transporterar vatten till det nya vattenverket för behandling. Vi tryggar också distributionen av dricksvatten till kund genom att förstärka delar av den befintliga huvudvattenledningen från Gerdal till Örnsköldsviks centralort.

De som idag får sitt vatten från Gerdals vattenverk kommer att få sitt vatten från GerBy vattenverk med skillnaden att vattnet tas från två olika vattentäkter. Den nya anläggningen ska kunna producera kvalitativt dricksvatten under lång tid och anpassas därför till att kunna behandla mer vatten än det nuvarande behovet.

Vad har vi redan gjort?

Ett nytt vattenverk och fler vattentäkter i Örnsköldsvik har diskuterats länge.

I början av 2012 genomförde Miva en utredning för att finna en lösning på driftproblem som finns i anslutning till By vattenverk, som är en gammal och omodern anläggning. Istället för att rusta upp vattenverket i By, som förser bland annat Sidensjö med vatten, planeras det att anläggas en pumpstation där, som pumpar råvatten via huvudvattenledning till vattenverket i Gerdal.

Undersökningar under åren 2014–2016 har resulterat i att vi hittat en grundvattenförekomst med både stor kapacitet och god kvalitet i By och att hela behovet av vatten till centralorten skulle kunna levereras härifrån.

Tillstånd behövs för vattenverksamhet

Det behövs tillstånd från mark- och miljödomstolen för att ta ut vatten ur marken, ett så kallat tillstånd för vattenverksamhet. Processen för tillståndsansökan börjar med ett samrådförfarande med myndigheter och övriga berörda och avslutas med en dom från Mark- och miljödomstolen. Ansökan om vattenverksamhet har skickats till Mark- och miljödomstolen tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och Mark- och miljödomstolen har under 2020 haft samråd med sakägare.

Kontakt

Niclas Melander, enhetschef Strategi och utveckling
Telefon: 0660-330 411

Hjälpte informationen på sidan dig?