Nya vattenskyddsområden

Mellan åren 2016 och 2030 uppdaterar vi befintliga vattenskyddsområden och upprättar nya vattenskyddsområden där sådana saknas. Alla våra vattenskyddsområden grundar sig på gammal lagstiftning och behöver anpassas till Miljöbalken.

Spegelblank sjö i en skog och blå himmel

När du bor i eller har verksamhet inom ett vattenskyddsområde behöver du tänka på att det du gör kan påverka den vattentäkt som används för att framställa dricksvatten. För de allra flesta innebär föreskrifterna inte någon stor förändring.

Vattenskyddsområdets storlek

Vattenskyddsområdets storlek bestäms utifrån att hela vattentäktens tillrinningsområde ska beaktas när skyddsområdet arbetas fram eftersom allt vatten förr eller senare når vattentäkten. Tillrinningsområdet är det område varifrån vatten rinner mot vattentäkten, och därigenom det område där eventuella föroreningar som släpps ut också kan leda till att dricksvattnet förorenas.

Länsstyrelsen beslutar

Det är länsstyrelsen som beslutar om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Efter att Miva lämnat ansökan till länsstyrelsen kommer de i sin tur att hålla samråd med berörda och efter det beslutar de om skyddsområdet. Det innebär att du har möjlighet att lämna synpunkter både under Mivas och länsstyrelsens samråd.

Övergripande tidplan

Tidplanen avser när vi skickar in ansökan till länsstyrelsen.

Område

Tidplan

By, Gerdal

2016–2021

Gideheden, Gideå-Näset, Norrböle, Bredånger, Bjästatjärn

2018–

Ulvön, Trysunda, Skorped, Mo, Hemling, Banafjäl


Långviksmon, Solberg, Björna, Smedsbyn, Nyliden, Sörbygden


Nötbolandet, Överbygden, Trehörningsjö, Aspsele, Grundsundavallen, Rössjö


Arbetsgång för att ta fram vattenskyddområde

Vid framtagande av vattenskyddsområden följer vi samma arbetsgång. I samband med samråd har fastighetsägare och andra sakägare möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till vattenskyddsområde.

  1. Miva gör en riskinventering av vattenresursen och gör därefter en riskbedömning.
  2. Miva arbetar fram förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter.
  3. Myndighetssamråd hålls med kommunen och länsstyrelsen.
  4. Samråd där sakägare informeras och ges möjlighet att lämna synpunkter, samt utställning av framtaget förslag.
  5. Synpunkter sammanställs, beaktas och bifogas ansökan.
  6. Ansökan skickas till länsstyrelsen.
  7. Länsstyrelsen samråder med sakägare och myndigheter t.ex. kommunen.
  8. Länsstyrelsen fastställer skyddsområdets storlek och skyddsföreskrifter.

Vanliga frågor

Hjälpte informationen på sidan dig?