Vattenskyddsområden

Vatten är världens viktigaste livsmedel och således en av våra allra viktigaste naturresurser. Syftet med vattenskyddsområden är att skydda våra vattentillgångar från föroreningar i ett flergenerationsperspektiv.

En sjö omgiven av skog och en klarblå sommarhimmel

Vad är ett vattenskyddsområde?

Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt område med en dricksvattentäkt som Länsstyrelsen eller kommunen beslutat att skydda för att undvika förorening av dricksvattnet.

Miva ser till att kommunens vattentäkter har ett bra och relevant skydd. En vattentäkt som förorenas riskerar att bli obrukbar. Det är därför långt bättre att skydda en vattentäkt innan något har hänt istället för att försöka rena en förorenad vattentäkt.

Till alla vattenskyddsområden hör det föreskrifter som reglerar aktiviteter och verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt.

Vattenskyddsområdets storlek

Vattenskyddsområdets storlek bestäms utifrån att hela vattentäktens tillrinningsområde ska beaktas när skyddsområdet arbetas fram eftersom allt vatten förr eller senare når vattentäkten. Tillrinningsområdet är det område varifrån vatten rinner mot vattentäkten, och därigenom det område där eventuella föroreningar som släpps ut också kan leda till att dricksvattnet förorenas.

Vattenskyddsområdet består ofta av tre eller fyra skyddszoner. Kraven på boende och verksamheter i området kan variera beroende av vilken zon de är lokaliserade i och kraven är högre desto närmare vattentäkten en fastighet är placerad. Indelningen i zoner beror bland annat av att det ska finnas tid att åtgärda en förorening innan den når vattentäkten.

Att bo och verka inom ett vattenskyddsområde

För dig som bor eller bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser, så kallade vattenskyddsföreskrifter. För de allra flesta innebär det inte någon stor förändring, men alla måste värna om vattentäkten som resurs genom att visa aktsamhet med det som kan förorena vattnet eller marken runt omkring.

Varför behövs vattenskyddsområden?

Att upprätta vattenskyddsområden är ett av delmålen i de svenska miljökvalitetsmålen, som har beslutats av riksdagen. I EU:s ramdirektiv för vatten ställs det krav på att alla vattentäkter som försörjer mer än 50 personer eller levererar mer än 10 m3 vatten per dygn ska skyddas.

Vattenskyddsarbetet i Örnsköldsviks kommun

Mellan år 2016 och 2025 arbetar Miva med att uppdatera och inrätta nya vattenskyddsområden för alla kommunens vattentäkter. Införande av vattenskyddsområden är ett långsiktigt arbete. Under framtagande av vattenskyddsområde och föreskrifter sker dialog och samråd med till exempel markägare, intresseföreningar och myndigheter.

Hjälpte informationen på sidan dig?