Vattenskyddsområden

Syftet med vattenskyddsområden är att skydda våra vattentillgångar från föroreningar i flera generationer.

En sjö omgiven av skog och en klarblå sommarhimmel

Vad är ett vattenskyddsområde?

Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt område med en dricksvattentäkt som Länsstyrelsen eller kommunen beslutat att skydda för att undvika förorening av dricksvattnet.

Miva ser till att kommunens vattentäkter har ett bra och relevant skydd. En vattentäkt som förorenas riskerar att bli obrukbar. Det är därför långt bättre att skydda en vattentäkt innan något har hänt istället för att försöka rena en förorenad vattentäkt.

Till alla vattenskyddsområden hör det föreskrifter som reglerar aktiviteter och verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt.

Vattenskyddsområdets zoner

Vattenskyddsområdet består ofta av tre eller fyra skyddszoner. Kraven på boende och verksamheter i området kan variera beroende av vilken zon de är lokaliserade i och kraven är högre desto närmare vattentäkten en fastighet är placerad. Indelningen i zoner beror bland annat av att det ska finnas tid att åtgärda en förorening innan den når vattentäkten.

Att bo och verka inom ett vattenskyddsområde

När du bor i eller har verksamhet inom ett vattenskyddsområde behöver du tänka på att det du gör kan påverka den vattentäkt som används för att framställa dricksvatten. Särskilda bestämmelser, så kallade vattenskyddsföreskrifter, gäller inom området. Det kan innebära att du behöver söka tillstånd eller anmäla innan du utför vissa aktiviteter.

Om du planerar att genomföra ett arbete är det bra att du kontaktar Miljö- och hälsoenheten på Örnsköldsviks kommun i god tid innan arbetet utförs.

Varför behövs vattenskyddsområden?

Vatten är världens viktigaste livsmedel och således en av våra allra viktigaste naturresurser. I EU:s ramdirektiv för vatten ställs det krav på att alla vattentäkter som försörjer mer än 50 personer eller levererar mer än 10 m3 vatten per dygn ska skyddas. Att upprätta vattenskyddsområden är ett av delmålen i de svenska miljökvalitetsmålen, som har beslutats av riksdagen.

Vattenskyddsarbetet i Örnsköldsviks kommun

Mellan år 2016 och 2025 arbetar Miva med att uppdatera och inrätta nya vattenskyddsområden för alla kommunens vattentäkter. Införande av vattenskyddsområden är ett långsiktigt arbete. Under framtagande av vattenskyddsområde och föreskrifter sker dialog och samråd med till exempel markägare, intresseföreningar och myndigheter.

Vattenskyddsområden och föreskrifter

Via nedanstående länkar till Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur finns kartbilder över aktuella vattenskyddsområden och de skyddsföreskrifter som gäller för respektive område.

Hjälpte informationen på sidan dig?