Ordlista

Här hittar du vanliga ord och uttryck som har med vatten och avlopp att göra.

ABVA
Allmänna bestämmelser för brukande av Örnsköldsviks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Allmän va-anläggning
Va-anläggning som betjänar bostadshus eller annan bebyggelse och som drivs av kommun eller, om den drivs av annan, förklarats för allmän enligt lag.

Anläggningsavgift (anslutningsavgift)
Betalas av fastighetsägarnen och ska täcka Mivas kostnader för att ansluta fastigheten till det allmänna ledningsnätet.

Avloppspumpstation
Behövs när avloppsvattnet inte kan rinna med hjälp av självfall på ledningsnätet.

Avloppsvatten
Vatten som leds från fastigheter, gator och vägar indelas i spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

Avstängningsventil (AV)
Mivas avstängningsventil på huvudledning.

BDT-vatten
Hushållets vatten för bad, disk och tvätt.

Brukningsavgift
Betalas av dem som använder den allmänna va-anläggningen. Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del.

Bräddning
Avloppsvattnet går rakt ut i recipienten (det vattendrag eller sjö dit behandlat spill- eller dagvatten rinner ut) utan att först ha behandlats i ett reningsverk.

Dagvatten (D)
Regn- och smältvatten som rinner från till exempel hustak, gator, parker och gårdar.

Dagvattenbrunn (stuprörsbrunn, låsbrunn)
Brunn på fastighetens dagvattenanläggning försedd med slamfång och vattenlås för att skydda Mivas dagvattenanläggning.

Dricksvatten (V)
Vatten tjänligt för förtäring, matlagning och dylikt.

Dräneringsbrunn
Brunn på fastighetens dräneringsanläggning försedd med slamfång och vattenlås för att skydda Mivas spill/dagvattenanläggning.

Dräneringsvatten
Vatten som samlas upp under markytan och leds bort, t ex vid dränering av husgrunder.

Duplikatsystem
Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar.

Enskild avloppsanläggning (enskilt avlopp)
Avloppsanläggning utanför den allmänna va-anläggningen som ägs av privata ägare.

Fettavskiljare (FA)
Behållare där fasta partiklar och fett avskiljs från spillvattnet.

Förbindelsepunkt
Den punkt, vanligen 0,5 meter utanför tomtgräns, där den privata servisledningen ansluter till Mivas ledning. Fastighetsägaren har ansvaret för ledningarna före förbindelsepunkten (på tomtmark). Miva har ansvaret för ledningarna efter förbindelsepunkten. Dess förmodligen viktigaste funktion är att den markerar den rättsliga gränsen mellan den allmänna anläggningen och fastighetens installation.

Grundvatten
Vatten under markytan.

Gårdsbrunn
Brunn som avvattnar gård och ägs av fastighetsägaren.

Infiltration
Vatten får sakta rinna genom marken, till exempel vid rening genom sand- eller gruslager.

Kombinerat system
Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i gemensam ledning. Vanlig i äldre områden.

Lokalt Omhändertagande av Dagvatten (LOD)
Används bland annat för att ta hand om dagvatten inom tomt, kan göras i så kallad stenkista.

Lätt tryckavlopp (LTA)
Fastigheter kan förses med lätt tryckavlopp (LTA) om självfall inte går att tillämpa vid anslutning till det allmänna, kommunala va-anläggningen. För dig som fastighetsägare innebär det att en brunn med tillhörande pump ska grävas ner på fastigheten. Brunn och pump tillhandahålls av va-huvudmannen och ingår i anslutningsavgiften.

Nedstigningsbrunn (SNB, DNB)
Brunn på huvudledning. Används på dag- och spillvattenledningar. Dimension 1000 mm.

Oljeavskiljare (OA)
Behållare där petroliumprodukter avskiljs från avloppsvattnet.

Recipient
Det vattendrag eller sjö dit behandlat spillvatten eller dagvatten rinner.

Reservoar
För magasinering och flödesutjämning.

Råvatten (RV)
Ytvatten eller grundvatten som används vid framställning av dricksvatten.

Rännstensbrunn (RB)
Brunn som avvattnar gata och ägs av gatuhållaren.

Servisledning
Ledning som ansluter fastigheten till ledning i gatan.

Servisventil (SV)
Mivas avstängningsventil. Stänger och öppnar vattnet till fastigheten. Ligger oftast utanför tomtgräns. Får ej öppnas/stängas av annan än Miva.

Självfallsledning
Ledning som ligger i fall så att vattnet rinner av sig självt till en tryckstegringsstation eller reningsverk.

Slamavskiljare
Behållare där fasta partiklar avskiljs från avloppsvattnet.

Sluten avloppstank
Tank som samlar upp spillvatten. Används vid enskilt avlopp.

Spillvatten (S)
Förorenat vatten från hushåll eller industrier. Vattnet leds till avloppsreningsverk.

Trekammarbrunn
Slamavskiljare där spillvattnet passerar genom tre kammare. Vanligt vid enskilt avlopp.

Tryckledning (TA)
Ledning som inte ligger i fall och där vattnet måste pumpas framåt.

Tryckstegringsstation
Används för att höja trycket på dricksvattnet till vissa områden.

Tvåkammarbrunn
Slamavskiljare där spillvattnet passerar genom två kammare. Vanligt vid enskilt avlopp med endast BDT-vatten.

VA
Vatten och avlopp.

Vattentjänstlagen
Reglerar kommunernas ansvar för vatten och avlopp.

Vattentäkt
Grundvattenmagasin, sjö eller vattendrag där vattenverket hämtar sitt råvatten.

Verksamhetsområde
Det område inom Örnsköldsviks kommun där va-taxan och ABVA gäller. Verksamhetsområdets omfattning beslutas av kommunen och fastställs av Länsstyrelsen. Uppgifter om verksamhetsområdet kan erhållas från Miva eller Länsstyrelsen.

Ytvatten
Vatten i sjöar och vattendrag.

Hjälpte informationen på sidan dig?