Vattenverk

Inom Örnsköldsviks kommun finns 24 vattenreningsverk, varav Gerdalsverket är det största. I Gerdal produceras varje år ungefär 3,9 miljoner kubikmeter (m³) dricksvatten.

En man i varselkläder sitter på huk vid flera grova rör, mer utrustning i bakgrunden

Så produceras vatten

Vattnet som används för dricksvattenproduktion kallas råvatten. Det råvatten vi använder håller hög kvalitet och kräver ingen större behandling i våra vattenverk.

Vattentäkt

Området där råvattnet finns kallas för vattentäkt. En vattentäkt kan vara en sjö, å eller liknande (ytvattentäkt) eller en grundvattenförekomst nere i marken (grundvattentäkt). Gerdals vattenverk, som förser hela Örnsköldsviks centralort med dricksvatten, tar råvatten från Lövsjösjön för att förstärka tillgången på grundvatten genom en process som liknar naturens egen.

Infiltration och luftning

Ett enkelt och effektivt sätt att förbättra vattnets kvalitet är så kallad infiltration. Vattnet får då under lång tid sjunka ned i en sandbädd som gör att mängden bakterier, mineraler och organiskt material kraftigt minskar. Luftning av vattnet sker genom att vattnet sprids med hjälp av en så kallad "kaskadluftare" på infiltrationsbäddarna.

Illustration med ett vattenverk i genomskärning med olika steg utmärkta

Klicka på bilden för större upplösning.

Pumpstation

Grundvattnet pumpas upp ur marken och vidare i ledning till Gerdals vattenverk.

Snabbfiltrering

I flera av våra vattentäkter (inte vattentäkten i Gerdal), är innehållet av järn och mangan för högt. För att reducera det används ett järn-manganfilter som gör att partiklarna fastnar i filterbädden. Med jämna mellanrum backspolar vi filtren med en luft- och vattenblandning som gör att partiklarna lossnar och sköljs bort.

pH-justering

Vattnets surhetsgrad som mäts i pH ska ligga mellan 7,5-9. Är värdet ett annat justerar vi det till rätt nivå. Det görs för att skydda vattenledningsnätet.

UV-filter

Sist kan vattnet passera ett UV-filter som eliminerar motståndskraftiga mikroorganismer.

Lågreservoar och tryckstegring

När vattnet är färdigbehandlat hamnar det i en lågreservoar, varifrån vattnet pumpas ut på nätet genom tryckstegringspumpar som ser till att det har rätt tryck. För att hålla jämt tryck och för att jämna ut förbrukningen under dygnet så används högreservoarer som i dagligt tal kallas vattentorn.

Underliggande sidor

Hjälpte informationen på sidan dig?