Ansök om VA-lån

När det kommunala vatten- och avloppsnätet byggs ut kan du ansöka om VA-lån om du inte kan finansiera anläggningsavgiften på annat sätt. VA-lån riktar sig till privatkunder och ges inte vid nybyggnation.

För att Miva ska kunna godkänna ett lån ska du skriftligt kunna visa att annan finansieringsform, till exempel banklån, inte är möjlig och att godtagbar säkerhet finns.

Det kan också finnas möjlighet att lägga upp en kortare avbetalningsplan för anläggningsavgiften på högst sex månader. Kontakta vår kundservice Länk till annan webbplats. om du har frågor.

Ansökan tillsammans med bilagor skickas till:
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB
Box 385
891 28 Örnsköldsvik

Villkor för VA-lån

 • Fastighetsägaren ska först kontakta bank för förfrågan om lån och behöver
  styrka avslag på lån med skriftlig dokumentation från minst två banker.
 • VA-lån beviljas inte vid nybyggnation.
 • Miva kan godkänna VA-lån för hela eller del av anläggningsavgiften.
 • Ett skuldebrev upprättas. Vid delägande av fastigheten ska samtliga delägare
  stå som låntagare. Uppläggningsavgift och administrativa kostnader tas ut av
  låntagaren.
 • Betryggande säkerhet ska ställas till Mivas förfogande. Eventuell kostnad för
  uttag av pantbrev bekostas av fastighetsägaren.
 • VA-lån ska slutamorteras inom en period av högst tio år.
 • Ränta betalas med referensränta + 2 procent. Amortering, ränta och aviseringsavgift betalas löpande varje månad under amorteringstiden.
 • VA-lånet inklusive upplupen ränta förfaller till betalning i sin helhet när fastigheten övergår till annan ägare.
Hjälpte informationen på sidan dig?