Ansök om ersättning för onyttigbliven anläggning

När kommunalt vatten och avlopp byggs ut kan nyttan av de enskilda vatten- och avloppsanläggningarna upphöra eller väsentligt minska. Du kan ansöka om ersättning för kostnader du haft för att köpa och installera en enskild anläggning.

Om du ansöker innan vi förmedlar förbindelsepunkten för din fastighet läggs ersättningen på anläggningsfakturan. Gör du ansökan senare kommer ersättningen utbetalas till bankkonto.

Ersättning för onyttigbliven avloppsanläggning

 • Anläggningen får inte vara äldre än 10 år och ska vara godkänd av Örnsköldsviks kommun, Miljö- och hälsoenheten.
 • Ersättningen utgår från anläggningens art, ålder och skick och du ska kunna styrka kostnaderna genom att visa kvitton. Saknas kvitto gör Miva en bedömning.
 • Avdrag på värdet görs med 10 procent per år från att anläggningen färdigställdes och till att förbindelsepunkten förmedlats.
 • Ersättningen motsvarar maximalt spillvattnets del i anläggningsavgiften.

Ersättning för onyttigbliven vattenanläggning

 • Anläggningen får inte vara äldre än 20 år.
 • Vattenkvaliteten ska uppfylla Livsmedelsverkets riktvärden för enskild vattenförsörjning. Provresultatet får vara max två år gammalt.
 • Ersättningen utgår från anläggningens art, ålder och skick och du ska kunna styrka kostnaderna genom att visa kvitton. Saknas kvitto gör Miva en bedömning.
 • Avdrag på värdet görs med 5 procent per år från att anläggningen färdigställdes och till att förbindelsepunkten förmedlats.
 • Ersättningen motsvarar maximalt vattnets del i anläggningsavgiften.
 • Du får inte ersättning om du först ansökt om och fått behålla eget vatten och vid ett senare tillfälle önskar ansluta till kommunalt vatten.

Vad ersätter vi?

 • Dokumenterade och verifierade kostnader för material och arbete med avloppsanläggningen ersätts. Eget arbete ersätts inte.
 • Ersättning medges inte för andra kostnader i samband med att anläggningen anlades som till exempel geoteknisk undersökning, tillståndskostnader, åtgärder för dagvatten och dränering.
 • Ersättning för onyttigbliven anläggning är endast aktuell i samband med utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i så kallade omvandlingsområden. Även om du får ersättning kvarstår anläggningen i din ägo.
 • Om anläggningen anlagts efter det att kommunfullmäktige beslutat om inrättande av verksamhetsområde har fastighetsägaren ingen rätt till ersättning.
Hjälpte informationen på sidan dig?