Vattenskyddsområde för Gerdal och By vattentäkt

GerBy är namnet på det nya vattenverket som bygga i Gerdal och som kommer att försörja bland annat Örnsköldviks centralort och Sidensjö med dricksvatten. Befintliga vattenskyddsområden för Gerdal och By vattentäkter ses över och nya gränser och föreskrifter kommer att tas fram.

Tidplan för inrättande av nytt skyddsområde i Gerdal och By

År

Aktivitet

Färdigställt

2017

Gamla utredningar gås igenom

Mars 2017


Området för inventering bestäms

Maj 2017


Inventering av planerat område

September 2017


Sammanställning och riskanalys

December 2017

2018

Förslag på skyddsområde och olika skyddszoner

Augusti 2018


Förslag på föreskrifter

Augusti 2018


Samråd med intressenter och berörda sakägare

September 2018


Samråd med myndigheter

September 2018

2019/2020

Revidering av handlingar

2020

2021

Inlämnande av ansökan på nytt skyddsområde med föreskrifter

2021

Senast nytt

31 maj 2021

Miva har lämnat in ansökan till Länsstyrelsen Västernorrland om nytt vattenskyddsområde i Gerdal och By med tillhörande skyddsföreskrifter. Länsstyrelsen samråder med sakägare och myndigheter innan beslut tas.

Tidigare information

2 oktober 2020

Under måndagen fattade kommunfullmäktige beslut att godkänna konsekvensbeskrivningen för Gerdal och By och överlämnar till Miva att ansöka hos länsstyrelsen om förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter.

I och med beslutet fortsätter Miva projektet att uppdatera och ta fram vattenskyddsområden samt skyddsföreskrifter för vattentäkter där vi har dricksvattenproduktion.

Miva kommer nu att slutföra ansökan om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Gerdal och By och skicka den till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer sedan att hålla ett eget samråd där fastighetsägare och andra intressenter kan lämna sina synpunkter.

17 september 2020

Ärendet om förslag till nytt vattenskyddsområde och föreskrifter kommer enligt plan att tas upp i kommunfullmäktige 28 september. Kommunfullmäktige ska bland annat ta ställning till konsekvensbeskrivningen för Gerdal/By och att det är Miva, som huvudman för kommunens allmänna va-anläggning, som skickar in förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter till den beslutande myndigheten länsstyrelsen. Förslag till beslut gäller också att Miva fortsätter uppdatera och ta fram vattenskyddsområden samt skyddsföreskrifter för de vattentäkter där vi har dricksvattenproduktion och att arbetet ska ske i enlighet med framtagen processbeskrivning och tidplan.

15 maj 2020

Nytt besked är att ärendet om förslag till nytt vattenskyddsområde och föreskrifter kommer att tas upp i kommunfullmäktige efter sommaren. Efter det skickas ansökan till länsstyrelsen som beslutar om både skyddsområdet och föreskrifterna.

Maj 2020

På grund av rådande läge med Coronaviruset kommer ärendet om förslag till nytt vattenskyddsområde och föreskrifter att tas upp i kommunfullmäktige först i juni. Efter det skickas ansökan till länsstyrelsen som beslutar om både skyddsområdet och föreskrifterna.

Mars 2020

Planen var ursprungligen att lämna in ansökan om skyddsområde och föreskifter våren 2019 men det har blivit försenat. Förseningen beror bland annat på att kommunstyrelsen under samrådet önskade att Miva tog fram en konsekvensbedömning som beskriver konsekvenser för boende och näringsidkare i skyddsområdet. En konsekvensbedömning togs fram 2019 och gick upp i kommunfullmäktige 25 november 2019. Ärendet återremitterades med motiveringen att det bland annat saknas en kostnadsbedömning som tar upp de ekonomiska konsekvenserna för näringsidkare och boende och exempel på merkostnader för verksamma inom området jämfört med om man varit utanför skyddsområdet. En sådan har tagits fram och planen är att ärendet åter ska tas upp i kommunfullmäktige i april 2020 och först därefter kan ansökan skickas till länsstyrelsen som beslutar om både skyddsområdet och föreskrifterna

Vanliga frågor

Hjälpte informationen på sidan dig?