Fastighetspumpstation för avlopp (LTA)

Om ditt hus ligger lägre än Mivas ledningar eller om du är ansluten till trycksatta ledningar behöver du en fastighetspumpstation. En pumpstation och pump installeras vid fastigheten för att transportera avloppsvattnet från din fastighet till förbindelsepunkten och vidare till reningsverket. Systemet kallas för lätt tryckavlopp (LTA).

Ett grafiskt rött hus med anslutning av tre olika serviser/rör

Klicka på bilden för större upplösning.

Hur fungerar en fastighetspumpstation?

Avloppsledningen läggs med självfall från huset till pumpstationens inlopp och pump placeras i pumpstationen. Pumpen trycker sedan iväg avloppsvattnet via en tryckledning. Den trycksatta avloppsledningen kan följa terrängen, både uppför och nedför, innan den kopplas in på det kommunala avloppsnätet vid förbindelsepunkten. Pumpen startar automatiskt när avloppsvattnet överstiger en viss nivå och stannar när den når sin lägre stoppnivå. Om den högsta tillåtna nivån överstigs startar ett larm.

Backventil

Pumpen är försedd med backventil. Om pumpen är kopplad till tryckavloppsnät ska en backventil även monteras vid tomtgränsen. Backventilerna förhindrar att avloppsvatten rinner tillbaka till fastigheten eller uppsamlingstanken.

Placering och drift

Pumpstationen

Fastighetsägaren ställer i ordning en schaktgrop, placerar pumpstationen i den och ansvarar för ledningsdragning inom fastigheten, så som dragning av självfallsledning, tryckledning och el.

Pumpstationen får inte vara placerad högre än golvnivå på huset eftersom vattnet ska bortledas med självfall från huset. Rekommendation är att pumpstationslocket ligger minst 20 cm lägre än golvnivå. Pumpstationen får maximalt sticka upp 20 cm ovan markytan. Sticker den upp högre är det svårt att installera pumpen.

När pumpstationen är driftsatt ansvarar fastighetsägaren för tillsyn och larm.

Kopplingsboxen

För drift av pumpen behövs en kopplingbox som ska placeras på fasaden och i närheten av pumpstationen för att garantera en säker kabeldragning. Kopplingsboxen
levereras tillsammans med pumpstationen.

Fastighetsägaren ansvarar för el-anslutningen från byggnaden fram till kopplingsbox och pumpstation. Arbetet ska utföras av en elinstallatör med allmän
behörighet. Fastighetsägaren bekostar elförsörjningen av pumpen och eventuell
uppvärmning av servisledning från fastighet ut till förbindelsepunkt.

I ett trycksatt område ingår fastighetspumpstationen i anslutningsavgiften. Miva tillhandahåller pumpstationen och installerar pumpen. Ligger fastigheten i ett område med självfall och det på grund av husets placering krävs pumpning står fastighetsägaren kostnad för och installation av pumpstation och pump.

Bara kiss, bajs och toalettpapper

Precis som för det vanliga avloppet är pumpen inte byggd för att hantera tops, snus och annat skräp. Även kemikalier och stora mängder fett kan orsaka problem. Går pumpen sönder får du själv betala reparationskostnaden alternativt en ny pump. Läs tips på hur du tar hand om avloppsvattnet.

Hjälpte informationen på sidan dig?