Fastighetspumpstation för avlopp (LTA)

Du behöver en fastighetspumpstation om ditt hus ligger lägre än Mivas ledningar eller om du är ansluten till trycksatta ledningar. En pumpstation och pump installeras vid fastigheten för att transportera avloppsvattnet från din fastighet till förbindelsepunkten och vidare till reningsverket. Systemet kallas för lätt trycksatt avlopp (LTA).

Grafiskt rött hus med fastighetspumpstation, vatten- och spillvattenledningar

Klicka på bilden för större upplösning.

Hur fungerar en fastighetspumpstation?

Avloppsledningen läggs med självfall från huset till pumpstationens inlopp och en pump placeras i pumpstationen. Pumpen trycker sedan iväg avloppsvattnet via en tryckledning. Den trycksatta avloppsledningen kan följa terrängen, både uppför och nedför, innan den kopplas in på det kommunala avloppsnätet vid förbindelsepunkten. Pumpen startar automatiskt när avloppsvattnet överstiger en viss nivå och stannar när den når sin lägre stoppnivå. Om den högsta tillåtna nivån överstigs startar ett larm.

Backventil

Pumpen är försedd med backventil. Om pumpen är kopplad till tryckavloppsnät ska en backventil även monteras vid tomtgränsen. Backventilerna förhindrar att avloppsvatten rinner tillbaka till fastigheten eller uppsamlingstanken.

Placering av pumpstationen

Du som fastighetsägare ställer i ordning en schaktgrop, placerar pumpstationen i den och ansvarar för ledningsdragning inom fastigheten, så som dragning av självfallsledning, tryckledning och el.

 • Pumpstationen får inte vara placerad högre än golvnivå på huset eftersom vattnet ska bortledas med självfall från huset. Rekommendation är att pumpstationens inlopp ligger minst 20 cm lägre än golvnivå. Pumpstationen får maximalt sticka upp 20 cm ovan markytan. Sticker den upp högre är det svårt att installera pumpen.
 • 1,5 meter runt din fastighetspumpstation ska ytan vara plan och fri från grov växtlighet och byggnationer. Det är för att pumpstationen ska vara lätt att komma åt vid service och och underhåll.
 • Pumpstationen ska vara placerad så att den är tillgänglig för service och underhåll av pumpen och att det går att parkera en servicebil i närheten.
 • Vintertid behöver du se till att det är skottat och sandat fram till och runt pumpstationen om du drabbas av en driftstörning som behöver åtgärdas.

När pumpstationen är driftsatt ansvarar fastighetsägaren för tillsyn och larm.

El och larm

Fastighetsägaren ansvarar för el-anslutningen från byggnaden fram till kopplingsboxen i pumpstationen. El ska också dras till en larmindikator som ska vara centralt placerad i huvudbyggnaden, i till exempel hall, kök eller vardagsrum. Arbetet ska utföras av en elinstallatör med allmän behörighet. Fastighetsägaren bekostar elförsörjningen av pumpen och eventuell uppvärmning av servisledning från fastighet ut till förbindelsepunkt.

Vem ansvarar för vad?

Förbindelsepunkten markerar gränsen mellan fastighetsägarens och Mivas ansvar. Fastighetsägaren äger ledningar och anläggningar på fastighetens sida om förbindelsepunkten. Fastighetsägaren äger pumpstationen efter leverans. Miva äger och installerar pumpen.

Miva ansvarar för att

 • tillhandahålla och bekosta pumpstation, kopplingsbox, larmdosa, säkerhetsbrytare och pump
 • godkänna placering av pumpstation på fastigheten och höjd av brunnslock över mark
 • installera och driftsätta pumpen
 • laga eller byta pump vid problem

Fastighetsägaren ansvarar för att

 • iordningställa schaktgrop och placera pumpstation lättillgänglig för servicebil och underhåll
 • dra va-ledningar inom fastigheten fram till förbindelsepunkten
 • dra elledning till kopplingsbox och pumpstation
 • dagvatten (regn-, smält- och dränvatten) inte är kopplat till fastighetspumpstationen
 • sköta tillsyn av pumpstation och larm
 • bekosta drift av pumpstationen och larm
 • bekosta service och underhåll av pumpen orsakat av felhantering
 • följa råd och anvisningar.

I ett trycksatt område ingår fastighetspumpstationen i anslutningsavgiften. Miva tillhandahåller pumpstationen och installerar pumpen. Ligger fastigheten i ett område med självfall och det på grund av husets placering krävs pumpning står fastighetsägaren kostnad för och installation av pumpstation och pump.

Bara kiss, bajs och toalettpapper

Precis som för det vanliga avloppet är pumpen inte byggd för att hantera tops, snus och annat skräp. Även kemikalier och stora mängder fett kan orsaka problem. Går pumpen sönder får du själv betala reparationskostnaden alternativt en ny pump.

Informationsmaterial

Informationsblad din fastighetspumpstation Pdf, 499.1 kB.
Informationsblad anslut dig med fastighetspumpstation Pdf, 113.2 kB.
Informationsblad checklista fastighetspumpstation Pdf, 99.9 kB.
Informationsblad så sköter du din fastighetspumpstation Pdf, 330.8 kB.
Informationsblad larmar din fastighetspumpstation Pdf, 91.8 kB.

Hjälpte informationen på sidan dig?