Fastighetspumpstation för avlopp (LTA)

Du behöver en fastighetspumpstation om ditt hus ligger lägre än Mivas ledningar eller om du är ansluten till trycksatta ledningar. En pumpstation och pump installeras vid fastigheten för att transportera avloppsvattnet från din fastighet till förbindelsepunkten och vidare till reningsverket. Systemet kallas för lätt trycksatt avlopp (LTA).

Grafiskt rött hus med fastighetspumpstation, vatten- och spillvattenledningar

Klicka på bilden för större upplösning.

Så fungerar en fastighetspumpstation

Avloppsvattnet leds med självfall från huset till pumpstationen och en pump placeras i pumpstationen. Pumpen trycker sedan iväg avloppsvattnet via en tryckledning. Den trycksatta avloppsledningen kan följa terrängen, både uppför och nedför, innan den kopplas in på det kommunala avloppsnätet vid förbindelsepunkten. Pumpen startar automatiskt när avloppsvattnet överstiger en viss nivå och stannar när den når sin lägre stoppnivå. Om den högsta tillåtna nivån överstigs startar ett larm.

Backventil

Pumpen är försedd med backventil. Om pumpen är kopplad till tryckavloppsnät ska en backventil även monteras vid tomtgränsen. Backventilerna förhindrar att avloppsvatten rinner tillbaka till fastigheten eller uppsamlingstanken.

Bara kiss, bajs och toalettpapper

Precis som för det vanliga avloppet är pumpen inte byggd för att hantera tops, snus och annat skräp. Även kemikalier och stora mängder fett kan orsaka problem. Går pumpen sönder får du själv betala reparationskostnaden alternativt en ny pump.

Så placerar du pumpstationen

Du som fastighetsägare gräver ner pumpstationen och ansvarar för ledningsdragning inom fastigheten.

 • Vattnet ska ledas från huset till pumpstationen med självfall. Där det är tekniskt möjligt ska pumpstationen placeras så att lockets överkant är under husets lägsta golvnivå.
 • Pumpstationen får maximalt sticka upp 20 cm ovan markytan för att kunna lyfta i och ur pumpen.
 • Marken ska luta lite utåt från brunnslocket för att regnvatten inte ska rinna in i pumpstationen.
 • 1,5 meter runt din fastighetspumpstation ska ytan vara fri från grov växtlighet och byggnationer. Det är för att vi ska komma åt fastighetspumpstationen vid service.
 • Du ansvarar för att pumpstationen är tillgänglig för service av pumpen vid eventuella fel, till exempel att det går att parkera en servicebil i närheten och att servicepersonal kan ta sig från parkeringen till fastighetspumpstationen.

Tänk på! Du får bara leda vatten för bad, dusch, tvätt, disk och toalett till fastighetspumpstationen, inte regn- och dräneringvatten. Pumpen kan inte hantera den mängden vatten och det kan leda till översvämning.

El och larm

Fastighetsägaren ansvarar för el-anslutningen från byggnaden fram till pumpstationen. El ska också dras till en larmindikator som ska vara centralt placerad i huvudbyggnaden, i till exempel hall, kök eller vardagsrum. Arbetet ska utföras av en elinstallatör med allmän behörighet. Fastighetsägaren bekostar elförsörjningen av pumpen och eventuell uppvärmning av servisledning från fastighet ut till förbindelsepunkt.

Tips vid installation!

 • Det är viktigt att du följer våra instruktioner och checklistan i Färdiganmälan.
 • Välj entreprenör med omsorg så de har rätt kompetens och erfarenhet från fastighetspumpstationer.
 • Är du osäker på placeringen av pumpstationen så kontaktar du vår kundservice.

Vem ansvarar för vad?

Förbindelsepunkten markerar gränsen mellan fastighetsägarens och Mivas ansvar. Fastighetsägaren äger ledningar och anläggningar på fastighetens sida om förbindelsepunkten. Fastighetsägaren äger pumpstationen efter leverans. Miva äger och installerar pumpen.

Miva ansvarar för att

 • tillhandahålla och bekosta pumpstationen, larmdosa och pump
 • godkänna placeringen av pumpstationen och höjden på brunnslocket ovan mark. Om allt är godkänt installerar och driftsätter vi pumpen
 • laga eller byta pumpen vid problem.

Fastighetsägaren ansvarar för att

 • gräva och placera pumpstationen
 • dra va-ledningar på fastigheten fram till förbindelsepunkten
 • dra elledning till pumpstationen
 • följa råd och anvisningar
 • bekosta elförsörjning och drift av pumpstation och larm
 • bekosta eventuell uppvärmning av spillvattenledning från fastighet ut till förbindelsepunkt
 • bekosta service och underhåll av pumpen orsakat av felhantering.

I ett trycksatt område ingår fastighetspumpstationen i anslutningsavgiften. Miva tillhandahåller pumpstationen och installerar pumpen. Ligger fastigheten i ett område med självfall och det på grund av husets placering krävs pumpning står fastighetsägaren kostnad för och installation av pumpstation och pump.

Så sköter du din fastighetspumpstation

Miva äger och underhåller pumpen men du som fastighetsägare ansvarar för att ta hand om och sköta fastighetspumpstationen och inte spola ner fel saker i avloppet. Du kan bli skyldig att bekosta skador som beror på felaktig hantering.

Du som äger fastigheten ansvarar för att

 • sköta tillsyn av pumpstationen och hantera larm.
 • avloppsvatten inte släpps på när det larmar eller vid strömavbrott. Om pumpstationen överfylls kan huset skadas.
 • inte spola ner något i toaletten eller hälla ut något i avloppet som kan skada pumpen eller ledningarna.
 • ledningar är frostskyddade och att att eventuell värmekabel är påslagen.
 • strömförsörjningen fungerar till pump och larm.

Om larmet går

Om den högsta tillåtna nivån överstigs startar ett larm som du behöver hantera. Se informationsbladet ”Larmar din fastighetspumpstation?” under Informationsmaterial. Vid larm ska du undvika att använda toaletten, diska, tvätta, duscha eller använda vatten på andra sätt.

Vid strömavbrott

Om det blir strömavbrott en kortare tid kan du använda toaletten vid enstaka tillfällen. Det finns en viss buffert i tanken innan den blir full. Men undvik att diska, tvätta eller duscha. När strömavbrottet är över startar pumpen av sig själv igen och du kan använda avloppet precis som vanligt.

Inför vintern

Om du lämnar ditt hus eller fritidshus för vintern ska du låta strömmen till pumpen vara på. Om du gör en felanmälan under vintertid är det ditt ansvar att se till att fastighetspumpstationen är tillgänglig, att det är skottat och sandat från parkeringen till fastighetspumpstationen, så att vi kan utföra reparationen.

Bara kiss, bajs och toalettpapper!

Tänk på att pumpen endast kan hantera avloppsvatten! Du får inte slänga bindor, blöjor, tops, tandtråd eller annat skräp i toaletten eller hälla ut kemikalier eller
stora mängder fett i vasken. Pumpen är inte byggd för att hantera detta och går den sönder får du själv betala reparationskostnaden alternativt en ny pump.

Om larmet går

Vid larm ska du inte tillföra mer vatten till pumpstationen. Om pumpen larmar beror det på att nivån i tanken är för hög, till exempel för att det är stopp i tanken eller att det inte finns ström till pumpen.

Kontrollera först detta

 • Är alla säkringar hela? Återställ utlösta säkringar och se om problemet upphör.
 • Finns ström till pumpen?
 • Vänta i fem minuter. Är det hög nivå i tanken kan problemet upphöra när avloppsvattnet pumpats bort.

Om problemet kvarstår efter att du kontrollerat ovanstående punkter tar du kontakt med Miva.

Felanmäl till Miva

Felanmäl på 0660-330 330 dygnet runt.

För att vi ska kunna utföra service och underhåll är det viktigt att vår servicepersonal kan ta sig fram till fastighetspumpstationen alla årstider. Vintertid behöver det vara skottat och sandat fram till och runt pumpstationen. Locket på fastighetspumpstationen ska vara åtkomligt.

Spola inte i toaletten

Vid larm ska du undvika att spola toaletten, diska, tvätta, duscha, bada eller använda vatten på andra sätt. Du kan avvakta för att se om problemet upphör när vattennivån i tanken sjunkit.

Tänk på!

Larmindikatorn ska vara centralt placerad i huvudbyggnaden, i till exempel hall, kök eller vardagsrum. Placera även informationen om vad som händer när larmet går i närheten av larmet så det är enkelt för alla som bor i fastigheten att följa instruktionerna när det larmar.

Hjälpte informationen på sidan dig?