Regler och ansvar

Bestämmelser om vad Miva som va-huvudman ska leverera när det gäller dricksvatten finns i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), också kallad Vattentjänstlagen, och Allmänna bestämmelser för användning av Örnsköldsviks kommuns allmänna avloppsanläggning (ABVA).

Två personer i varselkläder och hjälm framför en fordon som håller i ett redskap för att motionera en ventil i gatan

Lagen om allmänna vattentjänster

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska fastighetsägare betala avgifter för en allmän va-anläggning om fastigheten finns inom va-anläggningens verksamhetsområde och fastigheten med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodses bättre på annat sätt.

Enligt lagen kan en fastighetsägare alltså inte säga upp ett va-abonnemang så länge fastigheten befinner sig inom verksamhetsområdet.

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Örnsköldsviks kommun är namnet på de gällande regler som förkortat kallas ABVA. De allmänna bestämmelserna gäller för samtliga kunder som är anslutna till kommunens vatten- och avloppsanläggning och reglerar bland annat vad som gäller för förbindelsepunkter, inkoppling av va-installationer, vattenmätare, vad man kan förvänta sig av dricksvattnet och vad man inte får släppa ut i avloppet. Kort sagt, ABVA reglerar Mivas och kundens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra

I ABVA hittar man t ex detta om dricksvattnets kvalitet, tryck och mängd:

Huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmänna dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet. Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.

Och även detta när det gäller leverans av dricksvatten:

Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar. Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar. Vid planlagt leveransavbrott lämnar huvudmannen på lämpligt sätt meddelande om detta.

Uppsägning av va-abonnemang

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska fastighetsägare betala avgifter för en allmän va-anläggning om fastigheten finns inom va-anläggningens verksamhetsområde och fastigheten med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodses bättre på annat sätt.

Enligt lagen kan en fastighetsägare alltså inte säga upp ett va-abonnemang så länge fastigheten befinner sig inom verksamhetsområdet. Den som ändå vill undersöka möjligheterna till en uppsägning ska ansöka om sådan till Miva. Ansökan görs till Mivas där bland annat den framtida avsikten med fastigheten ska framgå.

Alla med tillgång till kommunalt va betalar solidariskt

Va-avgiften är solidarisk på så sätt att den inte tar hänsyn till var du som kund bor. Grundavgiften för kommunalt vatten är densamma oavsett om du bor i centrala Örnsköldsvik eller på landsbygden. Det kan liknas vid det kommunala utjämningssystemet som fördelar pengar till kommuner för att de ska kunna tillhandahålla likvärdig service oberoende av förhållande som är svåra för kommunen att påverka.

Hjälpte informationen på sidan dig?