Rättvist och solidariskt

Va-taxan ska vara skälig och rättvis för kunden. Men vad betyder det?

I va-sammanhang (vatten och avlopp) handlar rättvisa om att de kunder som har tillgång till kommunalt va solidariskt betalar för att sköta och underhålla den allmänna va-anläggningen i sin helhet. Förenklat uttryckt är den allmänna va-anläggningen alla ledningar och anläggningar som behövs för att Miva ska kunna leverera vatten till och ta hand om avloppsvatten från fastigheter anslutna till kommunalt va. Örnsköldsvik och Miva har en stor allmän va-anläggning som omfattar drygt 180 mil ledningar och närmare 300 anläggningar i form av exempelvis vattenreservoarer, vattenverk och tryckstegringsstationer.

Dagligen utförs underhållsåtgärder på ledningar och anläggningar, och åtgärderna görs naturligtvis där behovet är som störst. Därför kan man som enskild kund aldrig koppla den grundavgift man betalar för vatten till åtgärder som specifikt utförs i området där man bor.

Samma grundavgift oavsett var du bor

Va-avgiften är också solidarisk på så sätt att den inte tar hänsyn till var du som kund bor. Grundavgiften för kommunalt vatten är densamma oavsett om du bor i centrala Örnsköldsvik eller på landsbygden. Det kan liknas vid det kommunala utjämningssystemet som fördelar pengar till kommuner för att de ska kunna tillhandahålla likvärdig service oberoende av förhållande som är svåra för kommunen att påverka.

Skyldighet som inte är uppsägningsbar

Det är också viktigt att komma ihåg att Miva har skyldighet att tillhandahålla kommunalt va för de fastigheter som ligger inom så kallade verksamhetsområden. Verksamhetområden är geografiska områden där kommunfullmäktige beslutat att kommunalt va ska finnas. Det är en skyldighet mot enskilda kunder som inte är uppsägningsbart för Miva. På samma sätt har enskilda kunder inte möjlighet att säga upp ett va-abonnemang för att man för tillfället inte har behov av kommunalt va till sin fastighet. Va-ledningarna och anläggningar måste finnas kvar och fortsättningsvis underhållas för att stå i beredskap att tillhanda vatten och leda bort avlopp när det så krävs. Systemet är detsamma över hela landet och regleras av lagen om de allmänna vattentjänsterna.

Hjälpte informationen på sidan dig?