Så går slamtömningen till

I vår kommun finns över 8 000 enskilda slamanläggningar som vår entreprenör årligen tömmer. Sedan 2020 genomför vi deltömningar som standard i vissa delar av kommunen.

Tömningstekniker

Heltömning

Vid totaltömning sugs allt innehåll i slamanläggningen upp. Traditionell heltömning fortsätter att förekomma under en övergångsperiod samt alltid vid tömning av slutna avloppstankar eftersom sådana inte är slamav­skiljande.

Deltömning

Deltömning innebär att slambilen har två fack för att kunna separera slam och vatten i var sitt fack. När allt slam sugits upp ur slamanläggningen förs vattnet med alla mikroorganismer tillbaka till anläggningen samtidigt som den syresätts. Kvar i bilen blir slammet. Deltömning är en effektiv tömningsmetod som minskar transporterna avse­värt. Eftersom bakteriefaunan finns kvar i anläggningen gör det också att den fungerar som den ska direkt efter tömning.

Grafik som visar deltömning av brunn

Grafisk bild av en slambil med två fack markerade
Grafisk bild med en slambrunn indelad i tre delar

Slambil med två fack.

Slambilen har två fack för att kunna separera slam och vatten i var sitt fack. Innehållet i brunnen består i sin tur av tre faser; slamtäcke, vatten och bottenslam.

Grafisk bild av en slambil som tömmer del av en brunn

Slamtäcket sugs upp i fack 1.

Grafisk bild av en slambil som tömmer del av en brunn

Vattenfasen sugs upp i fack 2.

Grafisk bild av en slambil som tömmer del av en brunn

Bottenslammet sugs upp i fack 1.

Grafisk bild av en slambil som tömmer del av en brunn

Vattnet återförs till brunnen.

Transport

Brunnen/tanken töms och innehållet transporteras till någon av de åtta slamlaguner som finns i kommunen.

Fortsatt behandling

År 1

Slammet avvattnas i slamlagunen.

År 2

Det avvattnade slammet schaktas upp och läggs på hög för frystorkning under kommande vinter.

År 3

Det frystorkade slammet lastas och transporteras in till Må avfallsanläggning för efterbehandling.

Slutligen lagras slammet tillsammans med bland annat flisat trädgårdsavfall för att kunna användas som exempelvis vegetationslager till den pågående sluttäckningen av Må deponi.

Årlig provtagning

Årlig provtagning och rapportering till miljömyndighet görs för att säkerställa att slamlagunerna uppfyller alla miljökrav. Sandfiltren byts regelbundet i våra laguner.

Frågor och svar om deltömning

Bland alla våra vanliga frågor hittar du också svar på frågor om deltömning av slambrunn. Ta en titt!

Hjälpte informationen på sidan dig?