Problem vid slamtömning

Har du fått meddelande om att vi inte kunde tömma din slamanläggning? Här förklarar vi vad de olika avvikelserna innebär.

Vad är en avvikelse?

En avvikelse är en brist eller felaktighet som kan påverka reningsresultatet, slamanläggningen funktion eller slambilsförarens arbetsmiljö.

Avvikelsen registreras av slambilsföraren och syftet är att du ska få kännedom om skicket på din slamanläggning och ha möjlighet att åtgärda felet. Vi rekommenderar att avvikelsen åtgärdas så snart som möjligt. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för slamanläggningens skötsel och underhåll.

Vad gör jag vid en avvikelse?

Om avvikelsen är sådan att slamanläggningen inte kunde tömmas får du information om av vad du behöver åtgärda för att tömningen ska kunna genomföras. Du kommer också att debiteras en framkörningsavgift eftersom slambilen har varit på plats vid din slamanläggning. När problemet är åtgärdat beställer du en extra tömning som debtiteras enligt fastställd taxa.

Om avvikelsen är sådan att den påverkar slamanläggningens funktion eller kan leda till miljöpåverkan som exempelvis hög nivå, t-rör saknas/är trasigt, infiltrationen är dålig, trasig otät brunn eller osäker funktion kontaktar du Miljö- och hälsoenheten inom kommunens samhällsbyggnadsförvaltning för mer information.

Har du inte fått en avvikelse?

Avvikelser meddelas via sms eller e-post under förutsättning att du har uppgett dina kontaktuppgifter till oss. Annars gör du det enkelt här:

Om du redan lämnat kontaktuppgifter till oss och inte fått någon avvikelse finns troligen inget att anmärka. Utifrån den översiktliga bedömning som slambilsföraren gör är din slamanläggning i ett acceptabelt skick.

De vanligaste avvikelserna – och hur du åtgärdar dem

Behov av extra slang

Slanglängden mäts från slambilens uppställningsplats till slamanläggningens botten. I priset för slamtömningen ingår det 20 meter slang. Behövs mer slang tillkommer en extra avgift enligt taxa. Har du flera anläggningar som töms samtidigt dras extra slang mellan dessa om inte slambilen behöver flyttas.

Ibland behöver föraren använda extra slang trots att du tidigare inte behövt betala för det. Exempel på sådana tillfällen är om det varit hinder i vägen som gjort avståndet till slamanläggningen längre, eller dålig väg på grund av exempelvis tjällossning som krävt en annan uppställningsplats.

Du kan själv ordna med en egen lös sugslang eller fast sugledning om du vill undvika avgift för extra slangdragning samtidigt som du underlättar arbetet för slambilsföraren.

Problem med t-rör

Om t-röret saknas eller är trasigt behöver du åtgärda det för att skydda det efterföljande reningssteget. T-rörets uppgift är att förhindra att slam kommer vidare ut till det efterföljande reningssteget. T-röret sitter på utloppet i slamanläggningen och tar vatten cirka 30 cm under vattenytan. T-röret kan se ut på olika sätt. På äldre betongbrunnar kan det vara i form av en betongskärm medan det på nyare brunnar är ett plaströr som ser ut som ett T.

Monteringen av ett t-rör bör göras av en sakkunnig person. Innan den typen av arbete påbörjas behöver du se till att brunnen är tömd på slam.

Problem med infiltrationen

Att infiltrationen är dålig märks ofta genom att vattennivån i slamavskiljaren är högre än utloppsröret. Vattnet rinner alltså inte ut från slamavskiljaren i samma takt som det rinner in. Kamrarna i slambrunnen blir översvämmade. Slammet rinner vidare ut till infiltrationen och kan sätta igen hålen i dräneringsrören. Då riskerar slammet att rinna tillbaka in i huset, eller rinna ut orenat från slamanläggningen. Om infiltrationen fungerar dåligt kan man ibland se vatten som tränger upp ur marken i närheten av den.

För frågor som rör ändring, komplettering eller byte av befintlig slamanläggning eller råd om anläggningens utformning, kontakta Miljö- och hälsoenheten inom kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.

Trasig brunn

Om slambrunnen är otät läcker den in vatten som gör att slambrunnen fylls på väldigt snabbt. Alternativt läcker vattnet ut ur brunnen och vattennivån når aldrig upp till utloppsröret och vattnet kan inte ledas vidare till infiltrationen. Felet kan påverka slamavskiljarens funktion och även förorena grundvattnet.

För frågor som rör ändring, komplettering eller byte av befintlig avloppsanläggning eller råd om anläggningens utformning, kontakta Miljö- och hälsoenheten inom kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.

Trasiga kamrar

Slamavskiljaren bygger på att slammet flyter eller sjunker och att det renare vattnet i mitten går vidare till nästa kammare. Om det saknas väggar eller om de är trasiga fungerar slamavskiljningen inte. Slam går då ut i infiltrationen som riskerar att bli tät och förlora sin funktion. För frågor som rör ändring, komplettering eller byte av befintlig slamanläggning eller råd om anläggningens utformning, kontakta Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning.

Slamflykt som beskrivs ovan kan påverka hela slamanläggningen och resultera i att anläggningen inte fungerar som den ska och kan behöva bytas ut. Byte eller underhåll av din slamanläggning kan kräva en anmälan eller ett tillstånd. Ta kontakt med Miljö- och hälsoenheten inom kommunens samhällsbyggnadsförvaltning för att avgöra detta.

Trasigt lock

Trasigt lock är en olycksrisk och ska åtgärdas så fort som möjligt. Gamla, spröda lock kan ibland gå sönder. Lock kan köpas på en bygghandel eller VVS-firma.

Locket ska utan svårighet kunna öppnas av en person, locket ska vara över markytan och inte täckt av jord.

Husnummer saknas/märk ut er brunn

För att vi ska kunna utföra slamtömning kommande säsong behöver du säkerställa att husnummer och slamanläggning (t ex brunn/tank) är tydligt utmärkt.

Använd gärna en flagga eller pinne för utmärkning av den slamanläggning som ska tömmas. Har du flera slamanläggningar behöver samtliga märkas ut.

Avvikelser som gör att vi inte kan slamtömma

Om vi inte hittar slamanläggningen (t ex brunnen eller tanken) som ska tömmas eller om det finns hinder i vägen för slambil eller slang blir det en så kallad bomkörning. Det gäller även om det inte är tillräckligt sandat och skottat eller om locket är fastfruset. I dessa fall debiteras en framkörningsavgift eftersom vi varit på plats men inte kunnat utföra vårt jobb.

Väg ej framkomlig

Ta bort nedhängande grenar och beskär buskar som inkräktar på vägen. Tänk på att den hindrande växtligheten även kan finnas på annans mark längs tillfartsvägen till din slamanläggning.

Vägen ska klara fordonsvikt upp till 30 ton, vara minst 3,5 meter bred och ha en fri höjd om minst 4,7 meter. Uppställningsplatsen ska vara en plan, hårdgjord yta. Slambilen kan inte stå eller köra på en gräsyta.

Hinder i vägen eller vid slamanläggningen

Slamanläggningen ska vara tillgänglig – locket får inte vara låst vid tömnings­tillfället. Kontrollera att eventuella bultar och muttrar inte har rostat fast.

Sly, högt gräs och brän­nässlor ska röjas runt slamanläggningen innan tömning.

Locket får inte vara övertäckt eller försett med prydnader.

Locket får inte vara övervuxen eller försedd med prydnadsföremål (blomkrukor och dylikt).

Vägen måste vara fri från fordon, bommar och andra hinder som gör att slambil eller slang inte kan ta sig fram.

Tungt lock

Brunnslocket ska kunna öppnas av en person. Det får därför inte vara för tungt eller för svårt att öppna. Om locket ska lyftas av helt och hållet får det inte väga mer än 15 kg. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas kan locket väga ca 35 kg. Locket ska då vara försett med någon form av handtag.

Lock kan köpas på en bygghandel eller VVS-firma.

Slamanläggning tom

Om slamanläggningen är tom eller nästan bara innehåller vatten kanske den kan tömmas mer sällan. Ansök om förlängt slamtömningsintervall hos Miljö- och hälsoenheten inom kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.

Vi hittar inte slamanläggningen

För att vi ska kunna utföra slamtömning behöver du säkerställa att husnummer och slamanläggning (t ex brunn/tank) är tydligt utmärkta. Använd gärna en flagga eller pinne för utmärkning av den anläggning som ska tömmas. Finns det flera slamanläggningar behöver alla markeras på samma sätt.

Din brunn/tank får inte vara övertäckt/övervuxen så att slambilsföraren inte kan hitta den.

Ej snöröjt/ej sandat

På vintern är det viktigt att vägen är ordentligt plogad eller rejält sandad vid ishalka. Den plogade ytan behöver vara 3,5 meter bred för att slambilen ska kunna komma fram. Kom även ihåg vändplatsen. Brunnslock/anslutningar behöver skottas fram ordentligt, men fram till slamanläggningen räcker det med en lätt skottad gångväg för slambilsföraren.

Se till att locket inte är fastfruset.

Föremål i brunn

I slamanläggningen ska det bara finnas slam, vatten och toapapper. Föremål som till exempel sanitetsprodukter och brädor riskerar att skada slamtömmarens utrustning och din avloppsanläggning.

Kund uppringd – svarar inte

Vår entreprenör har försökt att nå dig för att avhjälpa ett problem vid din slamanläggning.

Vill ej ha tömning

Slamtömning är ett kommunalt ansvar och i Örnsköldsviks kommun är det endast Miva som får utföra den. Vi har i vår tur anlitat en entreprenör, Delete AB, för att utföra själva tömningen.

Du som fastighetsägare är skyldig att säkerställa att tömning sker efter behov.

Om din bostad nyttjas i hög grad kan det vara aktuellt med tätare tömningsintervall.

Om bostaden nyttjas i liten grad och tömning kan ske med glesare intervall kan du ansöka om förlängt tömningsintervall hos Miljö- och hälsoenheten inom kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.

Osäker på vad som gäller?

Är du osäker på vad som gäller för din slamanläggning kontaktar du Miljö- och hälsoenheten inom kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.

Hjälpte informationen på sidan dig?