Regler vid slamtömning

För att Miva ska kunna utföra slamtömningen finns det ett antal praktiska regler du som fastighetsägare behöver följa. Säker­ställ att reglerna uppfylls.

Det är alltid du som fastighetsägare som ansvarar för att slamanläggningen (t ex slambrunn eller tank) fungerar som den ska – att den töms tillräckligt ofta och att du följer de regler som gäller för att slamtömningen ska kunna ske på ett säkert och arbetsmiljömässigt bra sätt. Däremot behöver du inte närvara vid slamtömningen.

Kan en slamanläggning inte tömmas på grund av hinder, bristfällig väg eller för att någon av nedanstående regler inte uppfyllts debiteras en framkörningsavgift utifrån gällande taxa. Du måste dessutom själv kontakta Miva och beställa en budad slamtömning för att få slamanläggningen tömd, vilket sammanlagt innebär en betydande merkostnad.

Undvik de vanligaste felen

Figuren Mivo slamtömmer en brunn utmärkt med en flagga, skylt med husnummer. Bakdelen av en vit slambil
 • Huset är uppmärkt med husnummer.
 • Slamanläggningen är tydligt utmärkt med exempelvis en flagga eller pinne som är väl synlig för chauffören.
 • Sträckan fram till slamanläggningen är fri från hinder som exempelvis murar, staket och växtlighet (t ex brännässlor, buskar och högt gräs).
 • Vintertid: Tänk på att snöröja runt slamanläggningen. Skotta hela vägen fram till anläggningen, runt och ovanpå.

Fler regler du bör känna till

Om din slamanläggning inte går att tömma på grund av hinder, bristfällig väg eller eller för att någon av nedanstående regler inte uppfyllts debiteras en framkörningsavgift.

Vägen till slambilens uppställningsplats

Grafisk bild som visar en tomt med rött hus och buskar. En slambil står parkerad och siffror i bilden vägleder till gällande regler vid slamtömning

Klicka på bilden för att se en större bild.

 • Huset är uppmärkt med husnummer.
 • Djur är inlåsta eller placerade på annan plats.
 • Robotgräsklippare i området fram till slambilens uppställningsplats bevakas.
 • Vägen är tillräckligt bred, den bör vara minst 3,5 meter (3 i grafiken).
 • Vägen klarar slambilens vikt på cirka 30 ton.
 • Vägen är fri från träd och annan växtlighet minst 1 meter från vägkant och minst 4,7 meter från marknivå. Träd, grenar, portaler eller ledningar får inte inkräkta på den fria höjden (4 i grafiken).
 • Vägen är fri från fordon, bommar och andra hinder och att eventuella bommar och liknande är upplåsta.
 • Uppställningsplatsen för slambilen är en plan, hårdgjord yta. Slambilen kan inte stå eller köra på en gräsyta.
 • Möjlighet för slambilen att vända finns då backning vid vändning inte får förekomma annat än i undantagsfall.
 • Vintertid: Vägen är snöröjd och halkbekämpad med utsatta snökäppar.
 • Om ni som väghållare av enskilda/privata vägar sätter en tillfällig begränsning för fordon med totalvikt på 4 ton och inte vill att slambilen ska trafikera vägen måste ni kontakta Miva omgående och meddela detta. I annat fall kommer vi att trafikera vägen och utföra vårt jobb precis som vanligt. Miva står inte för kostnader i samband med att tillfartsväg skadas vid tömning.

Slamanläggningen (brunnen/tanken)

Grafisk bild som visar en tomt med rött hus och buskar. En slambil står parkerad och siffror i bilden vägleder till gällande regler vid slamtömning

Klicka på bilden för att se en större bild.

 • Avstånd mellan slambilens uppställnings­plats och slamanläggningen bör inte vara mer än 20 meter (1 i grafiken). Om avståndet är längre än 20 meter tar vi ut en extra avgift för slang­dragning. Vid nyanläggning av enskild slamanläggning gäller nya regler och avståndet får då inte överstiga 10 meter. Det är alltså inte säkert att du kan placera slanläggningen på samma ställe som förut.
 • Slamanläggningen är tydligt utmärkt med exempelvis en flagga eller pinne som är väl synlig för chauffören. Finns det flera brunnar/tankar behöver alla markeras på samma sätt.
 • Hela sträckan fram till slamanläggningen är fri från hinder som exempelvis murar, staket och växtlighet (t ex brännässlor, buskar och högt gräs).
 • Höjdskillnaden mellan slambilens uppställningsplats och botten på slamanläggningen ska vara mindre än 6 meter (2 i grafiken). Är höjden större finns risk för att inte hela anläggningen töms.
 • Om du har en sluten tank i husgrunden eller om tanken sitter inbyggd, ska anslutningskopplingen finnas lättillgänglig på utsidan av byggnaden.
 • Ställ gärna fram en hink med vatten så att föraren kan suga upp vattnet efter tömning för att undvika spill på tomten.
 • Vintertid: Skotta en gångväg till slamanläggningen så att föraren och slang enkelt kan ta sig fram.

Egen sugledning/förlängningsslang

Slambilens uppställningsplats ska vara en plan, hårdgjord yta med bärighet för tunga fordon och sughöjden från botten av brunnen upp till slambilens uppställningsplats får inte överstiga 6 meter. Om avståndet mellan slambilens uppställningsplats och slamanläggningen (t ex brunn eller tank) är för lång eller inte ligger i närheten av körbar väg kan du behöva ordna med en egen sugledning. Här berättar vi om hur en sugledning fungerar och vad man bör tänka på.

När du har installerat en sugledning är det bra om du informerar Mivas kundservice så att vi vet om att den finns och ska nyttjas.

Ny slamanläggning

Om avståndet mellan slambilens uppställningsplats och placeringen av din nya slamanläggning är mer än 10 meter kan du behöva installera en sugledning. Det är alltså inte säkert att du kan placera brunnen på samma ställe som förut.

Befintlig slamanläggning

Har du redan en enskild slamanläggning som kräver lång slangdragning kan du av arbetsmiljöskäl behöva installera en sugledning. Du kan även själv välja att installera en sugledning för att minska kostnaden för extra slangdragning.

Grafisk bild som visar en tomt med rött hus och buskar. En slambil står parkerad och en slang ligger utlagd över gräsmattan

Klicka på bilden för att se en större bild.

Olika typer av sugledning

När du ska anlägga en sugledning kan du antingen välja en lös sugslang (alt 1) som du själv lägger ut och tar in vid varje tömningstillfälle eller en fast sugledning (alt 2) som monteras permanent, antingen ovan mark eller nedgrävd. Nedgrävd är att föredra eftersom en slang ovan mark kan skadas av solens UV-strålning.

 • En sugledning får vara max 60 meter (detta kan variera beroende på terräng) och måste klara vakuum.
 • När du installerar en sugledning är det mycket viktigt att slang och kopplingar blir ordentligt fastmonterade. Annars riskerar installationen att haverera vid tömning.
 • Varje ände av ledningen ska ha en koppling där slambilen kopplar samman bilens sugslang med din sugledning.
 • Tänk på att det maximalt får vara 10 meter mellan slambilens uppställningsplats till din slangkopplingspunkt.
 • Markera tydligt ut slamanläggningen och kopplingspunkterna för slambilsföraren.
 • Undvik om möjligt att placera slangen så att ”svackor” eller lågpunkter skapas. Om det kommer in fukt i slangen eller om det ligger kvar slam i svackorna kan det bildas isproppar vid minusgrader, vilket kan skada slangen.
 • För att förhindra lukt men också för att föremål, djur/insekter samt fukt inte kommer in i slangen kan lock monteras.
 • I änden av sugslangen mot slamanläggningen monteras en han-koppling (M42 slangsockel KVS 76 mm). I änden närmast slambilen monteras en hon-koppling (M42 slangsockel KMS 76 mm). Det är denna koppling som slambilsföraren sedan kopplar bilens slang på.
 • Avståndet mellan kopplingen på sugledningen och anläggningen får vara max 1 meter. Tänk därför på hur du placerar kopplingen om du har fler anläggningar intill varandra.
 • Om du har egen sugledning måste det finnas en slangdel med anslutningskopplingar vid slamanläggningen som slambilsföraren kan använda vid tömning. Den måste vara tillräckligt lång för att nå ner till botten av slamanläggningen.
 • Övrig tid kan slangbiten förvaras på annan plats och då i rakt läge eftersom en böjd slang försvårar tömningen. Enklast är att vid förvaring fixerar den yttersta delen av slangen helt rak. Detta kan t ex göras genom att ett träskaft förs in cirka 1,5-2 meter i slangen eller att slangen fixeras mellan två tyngder.

Lös sugslang (alternativ 1)

 • Om fastigheten har en egen lös sugledning ska den vara utlagd inför tömning. Tänk på att tidpunkten för slamtömningen är preliminär och både kan ske tidigare och förskjutas upp till två veckor.
 • Väljer du en lös sugslang som du lägger ut inför slamtömning rekommenderar vi en 3” (tums) armerad sugslang avsedd för ändamålet. Tänk på att slangen ofta kan röra på sig med stor kraft vid slamtömning, placera därför slangen med omsorg så att blommor, bilar, grillar med mera inte tar skada.
 • När du köper slang tänk på att ta några extra meter slang så slambilsföraren når ner i botten av slamanläggningen och kan arbeta med eventuell slamkaka.

Fast sugledning (alternativ 2)

 • Väljer du en fast sugledning bör den ha en diameter på 75 mm för att vara kompatibel med kopplingarna på slambilen. Det är inte lämpligt att ha olika dimensioner på sugledningen eftersom det då blir större belastning på den smalare delen och risken för haveri ökar. Den fasta sugledningen kan antingen vara en armerad sugslang avsedd för ändamålet eller en plastledning. Används hårda rör måste skarvarna vara ordentligt tätade och fastmonterade.
 • Väljer du en fast sugledning ska du placera en extra bit slang vid slamanläggningen som slambilsföraren kopplar på sugledningen och ner till brunnens botten. Den extra sugslangen ska då vara försedd med en han- och en honkoppling i vardera ände.
 • Det är viktigt att änden som ska ner i slamanläggningen vid tömning är helt rak. Om slangen är böjd kan det bli svårt att utföra tömningen. Enklast är att vid förvaring fixerar den yttersta delen av slangen helt rak, slangen blir då med tiden helt rak.
 • Kopplingarna placeras minst 25 cm ovan mark.

Frågor?

Har du frågor kring anläggande av sugledning, kontakta fackman. Har du frågor som gäller tillstånd eller nyanläggning av slamanläggning kontaktar du kontaktar du Miljö- och hälsoenheten inom kommunens samhällsbyggnadsförvaltning för mer information.

Lock och anslutningar

 • Tänk på att slambilsföraren behöver ha eventuella koder till vägbommar och lås i god tid.
 • Locket eller manluckan till slamanläggningen är inte övervuxen och eventuella prydnadsföremål (blomkrukor och dylikt) är bortplockade.
 • Lock och anslutningar är lättåtkomliga, inga överbyggnader får finnas.
 • Av säkerhetsskäl ska locket vara utrustat med anordning som försvårar för barn eller andra obehöriga att öppna det. Låset ska lätt kunna öppnas av slambilsföraren. Ett alternativ är att "låsa" locket med buntband. Slambilsföraren kan då klippa loss bundbandet och efter utförd tömning kan du sätta dit ett nytt band.
 • Lock får inte lämnas öppna i väntan på slamtömning på grund av risk för olyckor.
 • Locket är lätt att lyfta av och kan öppnas av en person. Behöver locket lyftas upp får det inte väga mer än 15 kg. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas kan locket väga ca 35 kg. Locket ska då vara försett med någon form av handtag. Ett betonglock som är 50 cm i diameter och har en tjocklek på 7 cm väger runt 35 kg. Är ditt lock större så väger det sannolikt över 35 kg och kan behöva bytas ut till ett lättare lock.
 • Vintertid: Lock och anslutningar är framskottade och inte fastfrusna.

Minireningsverk

I dag finns en mängd olika sorters minireningsverk och därför varierar också tömningsinstruktionerna.

Som fastighetsägare ansvarar du för att det är tydligt markerat på anläggningen var slamtömning ska ske. Du ansvarar också för att det finns tydliga skriftliga tömningsinstruktioner vid tömningstillfället. Om instruktionerna är otillräckliga utför vi ingen tömning.

Exempel på instruktion kan vara hur mycket slam som ska lämnas kvar i verket för att behålla den biologiska aktiviteten eller att verket direkt efter tömning måste fyllas med vatten.

Fosforfälla

Filtermaterialet i en fosforfälla behöver bytas regelbundet för att fungera. När filtermaterialet ska bytas beror på vattenflöde och antal personer i hushållet. Normalt klarar ett fosforfilter rening i två år. Som fastighetsägare beställer du själv tömning av filtermaterial.

 • Filtermaterial i fosforfällor ska vara tillgängligt så att det kan hämtas med kranbil eller sugbil.
 • Vägen ska vara körbar för hämtningsfordonet.
 • Fri höjd vid fosforfällan ska vara 7 meter.
 • Avståndet mellan bilens uppställningsplats och fosforfälla får vara högst 10 meter om säcken väger upp till 500 kilo och högst 5 meter om den väger 1 000 kilo. Om avståndet är längre kan fastighetsägaren lyfta säcken till anvisad plats för hämtning.
 • Det är fastighetsägarens ansvar att tillföra nytt filtermaterial efter tömning.
Hjälpte informationen på sidan dig?