Avgifter och regler

Alla hushåll betalar för sophämtning

Hanteringen av avfall och slam under kommunens ansvar enligt miljöbalken finansieras enbart genom renhållningsavgifter. Inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande

Uppstår ett överskott går detta tillbaka till hushållen i form av sänkta avgifter och om det blir ett underskott höjs avgifterna. Miva arbetar hela tiden för att verksamheten ska bedrivas så rationellt, kostnadseffektivt och på ett så hållbart sätt som möjligt.

Avgiftsbefrielse - dispens

Alla hushåll och fastighetsägare har en lagstadgad skyldighet att lämna avfall och slam under kommunens ansvar enligt miljöbalkens till sin kommun för borttransport och behandling. Detta framgår i miljöbalken.

Fastighetsägaren kan befrias från skyldigheten att lämna avfall och sådan dispens ges om fastigheten kan anses vara obeboelig och detta kan bevisas. Det handlar alltså inte om hur mycket man befinner sig i fastigheten. Den som önskar dispens ska ansöka om sådan till Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. Kontakta Miljö- och hälsoenheten på telefon 0660-88 000 om du vill veta mer om dispenser och tillstånd inom avfalls- och va-området.

Det är med andra ord inte Miva som beviljar dispens från ett abonnemangs grundavgift, utan Örnsköldsviks kommun i egenskap av tillsynsmyndighet. Miva har ingen insyn i inkomna dispensansökningar eller någon möjlighet att påverka dessa.