Om dricksvattnet måste kokas

Om det finns risk för att dricksvattnet innehåller mikroorganismer som kan göra dig sjuk, utfärdar Miva en kokningsrekommendation. Kokning dödar mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter.

Det är sällan en kokningsrekommendation måste utfärdas. När det händer meddelas det alltid på vår webbplats samt vanligen Sveriges Radio P4 Västernorrland.

Riktlinjer vid kokning

 • Koka vatten som ska drickas eller användas i matlagning.
 • Koka upp vattnet i en kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Bakterier, virus och parasiter dör när vattnet kokas.
 • Häll upp det kokta dricksvattnet i väl rengjord kanna, flaska eller annan behållare och låt det svalna. Låt det stå i rumstemperatur eller svalare – gärna i kylskåpet.

Använd kokt dricksvatten till att:

 • blanda saft eller andra drycker med vatten
 • brygga kaffe, eftersom kaffebryggaren inte värmer dricksvattnet tills det kokar
 • göra is
 • skölja frukt och grönsaker som inte kokas
 • borsta tänderna.

Dricksvattnet kan användas som vanligt till att:

 • tillaga mat som ska kokas i vatten, till exempel potatis, ris och pasta
 • tvätta händer och ansikte
 • duscha, men se till att små barn inte sväljer vatten. Undvik att bada
 • diska i diskmaskin på högsta temperatur, använd torkprogrammet
 • diska för hand, låt disken torka innan den används
 • tvätta kläder
 • städa och rengöra ytor
 • vattna blommor
 • spola toaletten

Tänk på att barn inte ska leka i vattenspridare, barnbassänger eller liknande när kokningsrekommendationer gäller för dricksvattnet.

Är du orolig för dina djur, rådfråga en veterinär.

Fastighetsägare ansvarar för att informera sina hyresgäster vid en kokningsrekommendation. Se länkar till informationsblad längre ner på sidan.

Information in English:

If there is a boil water advisory for drinking water

If there is a risk that your drinking water contains microorganisms that can make you sick, Miva issues a boil water advisory. Boiling kills microorganisms such as bacteria, viruses, and parasites.

It is not often that a boil water advisory has to be issued. When this happens, it is always announced on our website and usually on Sveriges Radio P4 Västernorrland.

Boiling Guidelines

 • Boil water that you intend to drink or use in cooking.
 • Bring the water to a boil in a pot or kettle until it bubbles vigorously. Bacteria, viruses and parasites are killed when water is boiled.
 • Pour the boiled drinking water into a well-cleaned pitcher, bottle or other container and let it cool. Let it sit at room temperature or cooler – preferably in the fridge.

Use boiled drinking water to:

 • Mix with juice syrup or other drinks with water
 • Brew coffee, as the coffee maker does not heat the drinking water to boiling temperaturem
 • Make ice
 • Rinse fruits and vegetables that will not be boiled
 • Brush your teeth

Drinking water can be used as usual to:

 • Prepare foods that will be boiled in water, such as potatoes, rice, and pasta
 • Wash your hands and face
 • Shower, but make sure that small children do not swallow water. Avoid taking baths
 • Run the dishwasher at the highest temperature, use the drying programme
 • Wash dishes by hand; allow dishes to dry before using
 • Washing clothes
 • Cleaning and sanitizing surfaces
 • Watering plants
 • Flushing the toilet

Keep in mind that children should not play in sprinklers, children's pools or similar when a boil water advisory applies.

If you are concerned about your pets, consult a veterinarian.

Property owners are responsible for informing their tenants in the event of a boil water advisory. See links to fact sheets below.

Hjälpte informationen på sidan dig?