Fluorid

Fluor är ett ämne som förekommer naturligt i naturen. I ytvatten (sjöar och vattendrag) är halterna vanligen låga, medan nivån varierar i grundvatten. Särskilt i djupborrade brunnar i berg kan man finna höga halter fluorid.

Fluorens kariesförebyggande effekt är klart visad. Fluorsköljningar i skolorna har pågått i decennier och gett goda resultat med färre hål i tänderna hos barn. Mycket små mängder fluorid är nödvändiga för normala livsfunktioner och fluorid klassificeras som ett livsviktigt näringsämne.

Om fluoridintaget blir för högt, kan det orsaka skador i form av missprydande, livslånga tandemaljfläckar. Det är speciellt vanligt hos spädbarn.

Socialstyrelsens råd om fluoridhalter

Fluorid mg/liter

Innebär

< 0,8

Dricksvattnet ger begränsat kariesskydd.

0,8-1,2

Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt.

1,3-1,5

Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör inte ges i större omfattning till barn under sex månader.

1,6-4,0

Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör endast ges i begränsad omfattning ges till barn under 1½ år.

4,1-5,9

Vattnet bör endast ges i begränsad omfattning till barn under 7 år och endast vid enstaka tillfällen till barn under 1½ år.

> 5,9

Vattnet bör inte konsumeras alls. Risk för benskörhet.

Gränsvärde

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30, omtryck LIVSFS 2011:3) anges ett gränsvärde för otjänlighet vid 1,5 mg/liter av fluorid. Detta gäller för kommunalt vatten och större privata täkter (mer än 50 personer eller 10 m³/dygn).

I Örnsköldsviks kommun är fluoridhalterna naturligt låga. Endast vid några mindre vattenverk i Banafjäl, Grundsunda och Trehörningsjö behöver vi reglera halterna till Livsmedelsverkets gränsvärde.

Alternativt vatten

Vid hemgång från BB kan distriktssköterskan ge information och råd om hur alternativt vatten kan ordnas. Vid egna brunnar tas vattenprov på fluorid och är det kommunalt vatten finns uppgifterna hos distriktssköterskan.

Alternativt vatten som kan användas för att göra välling och modersmjölksersättning kan du kanske få på din arbetsplats, hos en granne eller på annat ställe där fluoridhalten är låg. I kyla är vatten av god kvalitet hållbart åtminstone 3-4 dagar. Naturlig modersmjölk har låg fluoridhalt, oavsett om modern dricker vatten med högre fluoridhalt.

För mer information om fluorid, kontakta Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning, 0660-880 00.

Mer om vattnets innehåll

Vattnets kvalitet beror på hur marken och omgivningen är beskaffad. Vattnet innehåller naturligt ämnen som ger god smak, med det innehåller också en del ämnen som vi inte vill ha för höga halter av. Här har vi samlat något av det som kan förekomma i vatten.

Mikroorganismer

Mikroorganismer finns överallt runt omkring oss. Många mikroorganismer är ofarliga för oss människor och en del är nödvändiga för att vi ska må bra, till exempel vår normala sammansättning av bakterier i magen. Det finns också så kallade patogena mikroorganismer som vi inte vill ha i dricksvattnet och som vattnet därför renas från i vattenverket. För att kontrollera detta tas regelbundna prover.

Metaller

Om vattnet får stå still en tid i kopparledningar kan dricksvattnet få förhöjda halter av koppar. Man kan se blågröna missfärgningar på badrumsporslinet och vattnet får en besk smak. Det beror troligen på att det finns kopparledningar i fastigheten. Var då noga med att låta vattnet rinna ett tag innan du använder det.

Järn och mangan är två andra metaller som kan finnas i vattnet. De kommer från marken där vattnet tas eller från rostangripna ledningar. Dessa metaller fälls ut om vattnet får stå för länge. Av järn blir vattnet brunt och av mangan blir det svart. Varken järn eller mangan är farligt, men man ska inte behöva dricka missfärgat vatten.

Radon

Radon är ett radioaktivt ämnen som finns naturligt i grundvatten. Stråldosen i svenskt kommunalt dricksvatten är låg och överskrider endast i undantagsfall 0,1 millisievert per år. De vanligaste radioaktiva ämnena är uran och radon.

Hjälpte informationen på sidan dig?