Ny kund

Har du köpt en fastighet behöver vi få in en blankett om ägarbyte. När vi sedan får vetskap om ägarbytet så blir du kund hos oss eftersom det är obligatoriskt att ha abonnemang för både vatten och avlopp/slam samt sophämtning.

Figuren Mivo med ett vattenglas i handen intill ett grönt och ett brunt sopkärl, grönska och en å i bakgrunden

Vatten och avlopp

Befintlig anslutning till vatten och avlopp

Är fastigheten ansluten till den allmänna va-anläggningen övertar du med automatik det abonnemanget så snart vi fått information om ägarbytet.

Om du inte har en fjärravläst vattenmätare bör du läsa av din vattenmätare och rapportera mätarställningen till oss minst en gång per år. Vattenmätare mäter den mängd kallvatten som passerar via den inkommande vattenledningen. Du betalar bara för det vatten som du förbrukar, men eftersom vi fakturerar för en preliminär förbrukning är det viktigt att vi regelbundet kan uppdatera den beräkningen med din faktiska förbrukning.

Ansökan om anslutning till va inom verksamhetsområde

Verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp. Verksamhetsområde bestäms för tre olika tjänster – dricksvatten, spillvatten samt dagvatten. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om inrättande eller utökande av verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Fastighetsägare som vill ansluta en fastighet till den allmänna va-anläggningen ska göra en skriftlig anmälan till Miva. Ansökan görs via självservice. Tänk på att handläggningstiden i normalfallet är cirka tre månader.

Vatten- och avloppsledningar som ligger 0,3 meter utanför tomtgränsen och ingår i den allmänna va-anläggningen som ägs och underhålls av Miva.

Innanför tomtgränsen är det du som fastighetsägare som äger ledningarna och ansvarar för hur de fungerar. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetsägarens och Mivas ansvarsområden. Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens servisledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet.

Ansluta till kommunalt va utanför verksamhetsområde

Verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp. Verksamhetsområde bestäms för tre olika tjänster – dricksvatten, spillvatten samt dagvatten. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om inrättande eller utökande av verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Vill du veta vad som gäller om din fastighet ligger utanför verksamhetsområdet? Kontakta Mivas kundservice för mer information.

Anmäl ombyggnad och tillbyggnad

Ska du bygga om eller bygga till din fastighet kan det innebära att du behöver betala fler lägenhetsavgifter. Skicka in anmälan till oss i god tid innan byggnationerna slutförs. Tänk också på att servisventilen endast får öppnas och stängas av Mivas personal.

Avfall och återvinning

Sophämtning och avfallskärl

Enligt miljöbalken är alla hushåll och fastighetsägare skyldiga att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling. Hushållsavfallet som hämtas består av restavfall och matavfall.

Om du köpt en fastighet ska befintliga sopkärl finnas kvar. Om fastigheten saknar kärl kontaktar du kundservice.

Restavfall (brännbart)

Alla fastighetsägare är skyldiga att ha abonnemang för hämtning av restavfall (brännbart). Normal tömningsintervall är varannan vecka. Tätare hämtningsintervall och extra tömningar kan beställas genom att kontakta kundservice.

Matavfall

Alla fastighetsägare kan välja att ha abonnemang för hämtning av matavfall varannan vecka. Tätare hämtningsintervall och extra tömningar kan beställas genom att kontakta kundservice.

Gemensam behållare

Gemensam behållare som nyttjas av flera kunder används enbart i undantagsfall när förutsättningar för eget kärl saknas. Kontakta kundservice för mer information.

Bygga skärmskydd

Tänker du iordningställa den permanenta platsen där ditt/dina sopkärl står ber vi dig ta hänsyn till våra riktlinjer för detta.

Enskilt avlopp - slamtömning

Tömning av slamavskiljare eller sluten tank

Alla fastigheter med enskilda avloppsanläggningar är skyldiga att ha abonnemang för tömning av slamavskiljare eller sluten tank. Enligt Föreskrifter om avfallshantering i Örnsköldsviks kommun ska tömning av slam från slamavskiljare med anslutet wc-avlopp ske minst en gång per år för permanentboende. Har du sluten tank beror tömningsintervallet på hur stor tanken är och hur många som nyttjar den.

Hjälpte informationen på sidan dig?