Uppsägning

Det är obligatoriskt att ha abonnemang för både vatten och avlopp/slam samt sophämtning. Så du kan inte säga upp dem, utan de flyttas över till den nya fastighetsägaren när vi får in ett ägarbyte.

Vatten och avlopp

Abonnemang för vatten och/eller avlopp till en fastighet kan inte sägas upp, det vill säga kopplas bort från det allmänna vatten- och/eller avloppsnätet, om fastigheten befinner sig inom verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen. Detta regleras i lagen om allmänna vattentjänster.

Lagen säger att fastighetsägare ska betala avgifter för en allmän va-anläggning om fastigheten finns inom va-anläggningens verksamhetsområde eller om fastigheten med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodses bättre på annat sätt. Den som ändå vill undersöka möjligheterna till en uppsägning ska ansöka om sådan till Miva. Ansökan görs via Mivas blankett där bland annat den framtida avsikten med fastigheten ska framgå.

Hushållsavfall

Alla hushåll och fastighetsägare har en lagstadgad skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling.

Du kan ansöka om dispens från att få ditt hushållsavfall hämtat av kommunen. För att du ska beviljas dispens måste fastigheten uppfylla vissa krav:

  • fastigheten ska vara helt obeboelig
  • fastigheten ska vara helt urstädad
  • fastigheten får inte användas för annat ändamål, exempelvis förråd.

Fastigheter som är beboeliga, men inte brukas eller brukas oregelbundet har alltid ett visst behov av renhållning. Därmed finns även en skyldighet att betala grundavgiften för renhållning där bland annat tillgången till återvinningscentralerna ingår. Fastigheter som är obeboeliga, men där det finns skräp/skrot/bråte etc kan inte beviljas dispens från grundavgiften innan fastigheten är tömd. Möjligheten till dispens handlar alltså inte om hur mycket man befinner sig i fastigheten.

Den som önskar dispens ska ansöka om sådan till Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. Kontakta Miljö- och hälsoenheten på telefon 0660-88 000 om du vill veta mer om dispenser och tillstånd inom avfalls- och VA-området. Om du ansöker om befrielse från att lämna hushållsavfall tar kommunen ut en avgift för att pröva din ansökan.

Hjälpte informationen på sidan dig?