Ansluta till kommunalt avlopp ?

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- eller avloppsnätet ska du göra en ansökan. Planerar du en ombyggnad eller utbyggnad som innebär att fastigheten tillskapar fler lägenheter enligt Mivas taxa måste du kontakta vår kundservice och meddela detta.

Figuren Mivo pekar

Steg för steg – så går det till

Verksamhetsområde

För varje vattentjänst (dricksvatten, spillvatten samt dagvatten) finns ett verksamhetsområde där kommunen har en skyldighet att tillhandahålla respektive tjänst.

Vilka vattentjänster som du kan ansluta beror därför på i vilket/vilka verksamhetsområden din fastighet ingår. Är du osäker eller vill veta mer, kontakta kundservice.

Skicka in en ansökan

Du gör din ansökan via vår självservice och bifogar en ritning med önskemål om inkopplingspunkt vid fastighetsgräns.

Så snart vi fått kompletta ansökningshandlingar kommer ansökan att handläggas. Handläggningstiden är i normalfallet cirka tre månader under förutsättning att inga hinder uppstår eller kompletteringar är nödvändiga. Tänk därför på att göra din ansökan i god tid före det datum du vill att vatten eller avlopp ska vara inkopplat.

Förbindelsepunkt till fastigheten

Vi handlägger din ansökan och ordnar en förbindelsepunkt vid din tomtgräns. Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet. Den ligger normalt en halv meter utanför tomtgränsen. På fastighetens sida om förbindelsepunkten är det du som fastighetsägare som ansvarar för att ledningar och andra va-installationer utförs regelmässigt.

När förbindelsepunkten är inmätt och inritad i våra kartor skickas en förbindelsepunktskarta till dig där förbindelsenpunkten tydligt framgår. I och med detta har vi som det heter anvisat förbindelsepunkten.

Betala anslutningsavgift

Efter att förbindelsepunkten är upprättad skickar vi en faktura med anslutningsavgiften till dig. Anslutningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- eller avloppsnätet.

Anslutningsavgiften beror på vilken typ av ledningar din fastighet behöver. Det finns tre typer av ledningsnät: dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Så snart du betalat anslutningsavgiften är du kund och kommer att debiteras en årlig brukningsavgift. Brukningsavgiften är själva vattenavgiften, som består av en fast och en rörlig kostnad.

Installera vattenmätare och koppla in vattnet

Innan vattnet släpps på måste du förbereda för att en vattenmätare kan installeras. Som fastighetsägare ansvarar du för att se till att det finns en konsol och avstängningsventiler före och efter vattenmätaren. Platsen där vattenmätaren sitter måste skydda mätaren mot frost, värme och annan yttre påverkan. För att Miva ska komma åt vattenmätaren vid byte måste mätaren också vara lättåtkomlig.

Miva äger vattenmätaren, installerar, byter och kontrollerar den. Ta kontakt med vår kundservice för bokning av tid för installation av mätare. När vattenmätaren är installerad, och du har betalat anslutningsavgiften, kopplar vi på vattnet.

Beräkna din anläggningsavgift

Använd vår kalkylator och beräkna anläggningsavgiften för att ansluta en fastighet med max tre bostadsenheter.

Ansluta till kommunalt va när din fastighet finns utanför verksamhetsområdet

Verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp. Verksamhetsområde bestäms för tre olika tjänster – dricksvatten, spillvatten samt dagvatten. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om inrättande eller utökande av verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Vill du veta vad som gäller om din fastighet ligger utanför verksamhetsområdet? Kontakta kundservice för mer information.

Utbyggnad av kommunalt va i Örnsköldsvik

Kommunen har antagit en va-policy, va-strategi och va-riktlinje som pekar ut vilka områden i kommunen som har behov av kommunalt vatten och avlopp. Av åtta områden anses Nyänget/Paddal har störst behov och kommer att byggas ut först.

Kommunen är enligt vattentjänstlagen paragraf 6 skyldig att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större sammanhang.

Hjälpte informationen på sidan dig?