Avloppsvatten

I Örnsköldsvik transporterar Miva avloppsvatten i 57 mil ledningar med hjälp av 105 pumpstationer till 32 avloppsreningsverk. Varje år renar vi cirka 8 miljoner kubikmeter avloppsvatten.

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för – i regel förorenat – vatten som avleds i rörledning, dike eller liknande. Exempel på avloppsvatten är spillvatten, dagvatten samt kylvatten och dräneringsvatten.

Ett finare namn för avloppsvatten är spillvatten, som kan komma från såväl hushåll som industri, biltvättar och andra verksamheter. Spillvatten från hushåll består av spillvatten från toaletter (klosettvatten) samt från bad, disk och tvätt (BDT-vatten). Spillvatten är det många kallar avloppsvatten.

Om du bara ska göra en sak...

Det viktigaste du kan göra för vårt vatten och vår miljö är att se till att inget av ditt farliga avfall hamnar i avloppet eller i sopkärlet. Där kan det göra stor skada även i små mängder. Olja, färg och lösningsmedel är bara några exempel på vad som ska lämnas till en återvinningscentral.

Visste du att...

  • Allt utsläpp av avloppsvatten, oavsett om det är från ett hus eller från en hel stad, räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Det är bland annat därför som avloppsvatten ska avledas och renas så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
  • Du kan påverka kvaliteten på avloppsvattnet genom att inte spola ner annat än sådant som passerat genom kroppen och toalettpapper i avloppet. Reningen i reningsverken är effektiv mot sådant som kan orsaka sjukdom och övergödning. Men den är inte gjord för saker som örontops, blöjor, mobiltelefoner, lacknafta och avfettningsmedel.
  • Ett avloppsvatten innehåller de flesta substanser som förekommer i samhället, till exempel bakterier, miljöfrämmande ämnen som hormoner, närsalter som fosfor och kväve, parasiter, suspenderat material, syreförbrukande substans, tungmetaller och virus.
  • Vi använder 12,5 kg disk-, tvätt- och rengöringsmedel per person och år. Du kan göra en stor insats genom att köpa produkter utan miljögifter. Välj miljömärkta produkter för både dig och ditt hem, så minskarmängden kemikalier som cirkulerar i vattnet. Kika efter produktermed Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman nästa gång du handlar.
Hjälpte informationen på sidan dig?