Vår historia

Miva tog över VA- och renhållningsverksamheten från dåvarande Tekniska kontoret inom Örnsköldsviks kommun den 1 januari 2009. Här kan du läsa mer om några av våra viktigaste milstolpar.

Tre personer i varselkläder håller i en skylt intill en röd container på en återvinningscentral

Invigning av Bredbyn återvinningscentral en kall februaridag 2018.

2009

Miva bildas.

2010

Reinvesteringstakten för va ökar utan ökade kostnader för kunderna.

Informationen förbättras när Mivas webbplats lanseras samtidigt som foldern "Miva informerar" börjar medfölja fakturan.

Tillgänligheten och servicen förbättras med en kundserviceenhet och ett telefonnumer för alla ärenden.

Stora kärlprojektet genomförs och alla fastighetägare får ett nytt sopkärl. Samtidigt försvinner alla containrar från landsbygden.

Viktbaserat insamlingssystem för hushållsavfall införs.

Plan för att framtidssäkra va-verksamheten aktiveras.

Det brännbara hushållsavfallet har minskat med cirka 30 %.

2011

Örnsköldsviks kommun nomineras som en av tre kommuner till Årets återvinningskommun. I nomineringen beskrivs bland annat Må återvinningscentral som en "mönsteranläggning".

Första omvandlingsområdet klart (Lomsjön).

2012

Samtliga vattenmaskinister samlas och utgår från Gålnäs vattenverk.

Sluttäckningen av gamla deponin på Må påbörjas. Fram till 2024 ska det 18 hektar stora området täckas.

Örnsköldsviks kommun utses till Årets återvinningskommun bland annat för att vi skapat visioner och mål som leder framåt och satt avfalls- och återvinningsfrågor i främsta rummet. Dessutom är återvinningsgraderna av olika materialslag höga och över rikssnittet i de flesta fall.

2013

Miva flyttar huvudkontoret till Sjögatan 4A tillsammans med övriga kommunägda bolag som har sina huvudkontor i centrala Örnsköldsvik.

2014

Miva träder in i sociala media och öppnar Facebooksida.

Miva introducerar bruna sopkärl för separat insamling av matavfall. Införandet pågår områdesvis 2014-2017.

2015

Miva dricksvatten tilldelas hedersomnämndade i Svenskt Vattens kranvattentävling.

NKI-mätning visar ett värde på 87 och Må återvinningscentral har otroligA 99 procent nöjda kunder!

2016

Alla fastighetsägare i Örnsköldsviks kommun har möjlighet att sortera sitt matavfall separat i brunt kärl.

Miva påbörjar arbetet med att byggas fasta återvinningscentraler i Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum som ska ersätta de mobila återvinningscentralerna.

SDF-projektet (Säkrad DricksvattenFörsörjning centralorten) startar för att säkra dricksvattnet för framtida generationer. Projektet som pågår till 2020 innehåller bland annat ett nytt vattenverk i Gerdal, en ny vattentäkt i By samt förstärkning av huvudvattenledningen mellan Gerdal och Hörnett som transporterar dricksvatten.

2017

Miva får 1,2 miljoner kronor i stöd från Naturvårdsverket för att minska utsläpp av växthusgaser från deponin på Må avfallsanläggning.

2018

Fyra nya återvinningscentraler invigs i Bredbyn, Bjästa, Björna och Husum.

De första fjärravlästa vattenmätarna börjar installeras på Varvet i Örnsköldsvik.

2019

Första spadtaget tas för att bygga ett nytt vattenverk i Gerdal. Vattenverket GerBy ska förse centralorten.

All driftpersonal inom vatten och avlopp samlas och utgår från en gemensam adress och lokal i Svartby. Detta i samband med en stor omorganisation av hela va-verksamheten.

En ny hall för mellanlagring av avfall byggs vid Må återvinningscentral. I hallen mellanlagras bl a hushållsavfall (mat- och restavfall), verksamhetsavfall, deponiavfall samt förpackningsmaterial.

2021

Lansering av Lämna själv-kortet som gör det möjligt för kunderna att besöka återvinningscentralen även när den är stängd och obemannad.

2022

Vi följer Sveriges nya gemensamma namn- och symbolsystem för avfall. Sommaren 2022 har alla återvinningscentraler uppdaterats med nya skyltar.

 

Hjälpte informationen på sidan dig?