Vår miljöpolicy

Miva har en viktig roll i samhället när det gäller att ombesörja nuvarande och kommande generationers tillgång till friskt vatten och en väl fungerande avlopps- och avfallshantering.

Spegelblank sjö i en skog och blå himmel

Förutom att uppfylla de krav som miljölagstiftningen ställer, ska vi systematiskt och målinriktat arbeta för ständiga förbättringar inom miljöområdet.

Vi minimerar transporter och koldioxidutsläpp.

Vi arbetar med ständiga förbättringar genom driftoptimering av anläggningar med fokus på energi- och kemikalieförbrukning.

Vi hushållar med material och råvaror samt använder miljövänliga produkter.

Vi bidrar till resurshushållning och kretsloppstänkande genom att uppmuntra till avfallsminimering, återanvändning och återvinning.

Vi verkar för en giftfri miljö som skydd för vattendrag, biologisk mångfald och människors hälsa.

Vi medverkar aktivt i kommunens ansvar att skydda framtida dricksvattentäkter.

I vårt arbete för långsiktigt miljöansvar är alla medarbetare, genom utbildning och information, delaktiga och ansvarar för sin egen insats och den miljöpåverkan som uppstår.

Hjälpte informationen på sidan dig?