Olika delar i taxan för avfall

Taxan för avfall delas in i grundavgift, hämtningsavgift, viktavgift och eventuell tilläggsavgift. Hämtnings- och viktavgift betalas endast i de fall du väljer att få ditt sopkärl tömt medan grundavgiften betalas oavsett hur mycket eller litet sopor som hämtas.

Grundavgift

Grundavgiften beror på typ av abonnemang/boendeform. Olika grundavgifter gäller för en- och tvåfamiljshus, flerbostadshus, fritidshus och verksamhet. I samtliga fall täcker grundavgiften kostnader för avfallsplanering, administration och service. Grundavgiften för en- och tvåfamiljshus samt fritidshus täcker även kostnader för ett grönt (190 liter) och i förekommande fall ett brunt kärl. I grundavgiften för flerfamiljshus ingår inget sopkärl, utan önskat antal kärl debiteras som tilläggstjänst (extrakärl). I grundavgiften för verksamheter ingår ett grönt kärl (370 liter). Grundavgiften betalas oavsett hur mycket eller litet sopor som hämtas.

För hushållen ingår även tillgång till våra återvinningscentraler inklusive hantering av farligt avfall. Verksamheter betalar extra för detta.

För restavfallet tillhandahålls varje villa och fritidshus ett 190 liters grönt kärl samt för villor, om så önskas, ett 140 liters brunt kärl för matavfall. Verksamheter tillhandahålls ett 370 liters grönt kärl i grunden. Möjlighet finns att förändra kärlets storlek samt komplettera med flera kärl.

Flerfamiljshus och verksamheter kan även beställa tömning av djupbehållare för både restavfall och matavfall. Djupbehållare bekostas av fastighetsägaren.

Hämtningsavgift

Hämtningsavgiften betalas per hämtningstillfälle och behållare. Avgiften täcker kostnader för att hämta avfallet från hushåll och verksamheter. Vid ordinarie hämtning av matavfall i brunt kärl utgår ingen hämtningsavgift.

Viktavgift

Viktavgiften baseras på vikten på det avfall som lämnats i behållaren för restavfall respektive matavfall. Avgiften täcker kostnader för behandling av avfall via förbränning (restavfall) respektive rötning (matavfall). Vid utsortering av matavfall är viktavgiften för både matavfall och restavfall mindre än en tredjedel av viktavgiften där matavfall och restavfall läggs tillsammans.

Tilläggsavgifter

En tilläggsavgift tas ut för exempelvis extrakärl, byte av kärl, dragväg, extra tömning, extra säck samt hämtning av grovavfall/vitvaror/elektronik. I grundavgiften för flerfamiljshus ingår inget sopkärl, utan önskat antal kärl debiteras som tilläggstjänst (extrakärl) som i detta fall är en obligatorisk avgift.

Fullständig taxa för avfall och slam

Ovanstående är ett utdrag ur den fullständiga taxan för avfall och slam. Här kan du ladda ner det kompletta taxedokumentet med samtliga avgifter och villkor.

Hjälpte informationen på sidan dig?