Vattenmätarbyte

Med start 2018 börjar vi byta ut gamla mekaniska vattenmätare till fjärravlästa i Örnsköldsviks kommun.

Det finns många fördelar med en fjärravläst vattenmätare. Som kund behöver du inte längre läsa av och rapportera in mätarställningen. Vi hämtar in mätvärdena automatiskt med hjälp av radiosignaler och du kommer att faktureras för din faktiska förbrukning och inte en uppskattad förbrukning som tidigare. De fjärravlästa mätarna innebär också mindre administration för Miva vilket är till nytta för hela va-kollektivet.

Den fjärravlästa mätaren signalerar vid ovanliga avvikelser och både du som fastighetsägare och Miva kan i ett tidigt skede upptäcka och därmed åtgärda läckor. Det leder till färre driftstörningar och lägre kostnader.

Vi påbörjar bytet på Varvsberget och i Hörnett och fortsätter därefter byta till fjärravlästa vattenmätare område för område.

Inför bytet

Du kommer att få ett informationsbrev i din brevlåda innan bytet där det står vad du behöver göra inför bytet. Efter det får du ett brev med tidbokning ungefär två veckor innan vi kommer till dig.

Är din mätarplats godkänd?

Det är viktigt att du ser till att din vattenmätarplats är godkänd. För att Miva ska komma åt vattenmätaren vid byte ansvarar du som fastighetsägare för att mätaren är lättåtkomlig. Vattenmätaren måste vara fast monterad i en mätarkonsol som håller fast ventiler och rör i väggen och med avstängningsventiler på båda sidor av mätaren. Om mätarplatsen saknar konsol, avstängningsventiler eller sitter på en svåråtkomlig plats behöver du åtgärda bristerna.

Innan bytet behöver du som fastighetsägare kontrollera följande:

  • Vattenmätaren ska vara monterad i en konsol som håller fast rör och ventiler i väggen.
  • Vattenmätarkonsolen ska vara horisontellt monterad.
  • Det ska finnas fungerande avstängningsventiler före och efter mätaren. Ventilerna måste gå att stänga helt annars behöver de bytas ut innan vattenmätarbytet.
  • Väggen och golvet intill bör tåla spill och läckage av vatten.
  • Det ska vara lätt för våra tekniker att komma åt vattenmätaren och ventilerna med verktyg.
  • Mätaren får inte byggas in eller blockeras av tung utrustning eller inredning.
  • Rör och kopplingar får inte vara angripna av rost.


Exempel på fjärravläst vattenmätare och konsol med avstängningsventiler.

Vad händer om min mätarplats inte är godkänd?

I samband med bytet genomför vi först en besiktning av din mätarplats. Om du har en godkänd mätarplats och konsol med avstängingsventiler genomförs bytet direkt. Om mätarplatsen inte uppfyller kraven och vi inte kan genomföra bytet bokar vi om till en ny tid för byte längre fram. Du får information om vad du behöver åtgärda inför bytet.

Konsol

Konsolen gör installationen mer stabil och minskar risken för läckage under bytet. Den gör att rören inte påverkas under bytet. Konsolen ska vara avsedd för vattenmätare och vara försedd med skjutbar kopplingshylsa.

Kontrollera avstängningsventiler

Stäng av ventilen innan mätaren (mellan mätaren och förbindelsepunkten) och öppna en kran. Om mätaren står stilla och inget vatten rinner i kranen så fungerar ventilen. Gör sedan samma sak med den andra ventilen. Om ventilerna inte går att stänga helt behöver de bytas ut.

Det är viktigt att du har fungerande avstängningsventiler på båda sidor av mätaren och att det är lätt att komma åt dem om du behöver stänga av vattnet akut vid till exempel en läcka.

Byt ut opålitlig avstängningsventil

Har du en avstängningsventil LK580, LK581 eller LK582 ska den bytas av våtrumsbehörig fackman innan Miva kan utföra byte av vattenmätare. Mivas montörer rör inte dessa ventiler. Läs mer om opålitliga avstängningsventiler.

Mekaniska mätare

Vi byter till fjärravlästa vattenmätare i hela kommunen under ett antal år. Innan din mätare byts ut till en fjärravläst är det viktigt att du regelbundet läser av och rapporterar din mätarställning till oss. Du kan välja att registrera mätarställningen på Mina sidor eller genom att kontakta vår kundservice.

Ladda ner informationsblad om vattenmätaren

Placering av vattenmätare

Vanliga frågor

Är ledningarna som dricksvattnet transporteras i rena?
Läs svaret här

Köp miljömärkt

#12 Köp miljömärkta produkter.

Fler miljötips