Denna sida är riktad till företagskunder

Oljeavskiljare

Olja och andra petroleumprodukter som släpps ut i det kommunala avloppsledningsnätet kan leda till en rad problem. Risken är att oljan stör funktioner i reningsverken och förorenar sjöar, vattendrag och grundvatten. Föroreningarna medför även explosions- och förgiftningsrisk om de når ut till ledningssystemet.

Grafik som visar hus och verksamheter i siluett och hur vatten- och avloppsledningar är dragna

Verksamheter där det finns risk för att utsläpp sker till spill- eller dagvattennätet ska installera oljeavskiljare. Exempel på sådana verksamheter är:

  • bensinstation, fordonstvätt och spolplattor
  • verkstad, lager, garage
  • parkeringsdäck
  • måleriverkstad och sprutlackeringsverkstad
  • industrier som hanterar oljor eller oljeindränkta produkter

Att tänka på vid installation

  • Bygganmälan ska lämnas in till Byggenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. Till den ska installationsritning, kontrollplan, och namn på kvalitetsansvarig bifogas.
  • Oljeavskiljaren ska vara typgodkänd och funktionstestad.

Dimensionering

Vald avskiljare ska vara typgodkänd och funktionstestad. Gällande standard är SS-EN 858 del 1 och 2.

Anläggningen ska dimensioneras så att den uppfyller gällande krav i Riktlinjer för utsläpp.

Tömming och kontroll

Avskiljaren ska tömmas och rengöras regelbundet. Hur ofta beror på verksamheten, men avskiljaren ska tömmas minst en gång årligen. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att tömning och kontroll utförs.

Frågor

För övriga frågor angående oljeavskiljare, kontakta Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning, 0660-88 000. Samhällsbyggnadsförvaltningen är tillsynsmyndighet inom avfallsområdet som bland annat beviljar dispens och tillstånd inom området.

Vad är en oljeavskiljare?

En oljeavskiljare används vid verksamheter där det förekommer olja, bensin och andra så kallade lätta vätskor (vätskor med lägre densitet än vatten). En oljeavskiljare är utformad som en stor tank som vattnet flödar genom. Vattnet kommer in i oljeavskiljaren genom ett rör och i oljeavskiljardelen stiger de lätta vätskorna uppåt och lägger sig ovanpå vattnet i ett oljelager. Oljan hålls kvar av en skärm eller annan anordning som vanligen går 15-20 cm under ytan. Vatten som lämnar oljeavskiljaren går ut under skärmen, och vidare ut genom ett rör eller en utloppsränna. För att upprätthålla avskiljarens funktion måste oljelagret emmerltid tömmas innan det blivit fullt. I annat fall kan uppehållstiden i avskiljaren bli för kort och i värsta fall kommer oljeskiktet att nå ner under skärmens nedre kant och olja följa med det utgående vattnet.

Efter oljeavskiljaren går vattnet vidare antingen till ett reningsverk på plats, till kommunalt reningsverk eller direkt till ett vattendrag eller sjö i närheten.

Hjälpte informationen på sidan dig?