Vanliga frågor

Här har vi samlat svar på massor av vanliga frågor som vi får. Hoppas vi kan hjälpa dig också. Sök fritt eller välj huvud- och underkategori.

Huvudkategori
Underkategori

20 träffar inom Abonnemang och tjänster

 • Vem bestämmer avgifterna för vatten, avlopp och sophämtning?

  Beslut om avgifter fattas av kommunfullmäktige. Miva lämnar underlag för beslut som bygger på till exempel kostnadsberäkningar och investeringsbehov. Vi tar bara ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna för att bygga, underhålla, driva och utveckla vatten- och avloppsnätet och anläggningarna. Vi får inte gå med vinst.

 • Vad används pengarna till?

  För din vatten- och avloppsavgift får du rent dricksvatten i kranen. Vi renar ditt avloppsvatten när du spolar i toaletten, duschar eller diskar. Vi leder bort regn- och smältvatten. Avgiften täcker även kostnader för att laga, förbättra och bygga nya vattenverk, ledningar och avloppsreningsverk. Men också för att utveckla ny teknik.

  För sopavgiften får du inte bara dina sopor hämtade och omhändertagna. I avgiften ingår även tillgång till våra fem återvinningscentraler. Flera av dem dessutom möjliga att besöka när de är stängda och obemannade med hjälp av vårt Lämna själv-kort.

 • Hur fungerar avgifterna?

  Vatten- och avfallsverksamheten är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. Avgiften som alla kunder betalar kallas taxa och bygger på självkostnadsprincipen.

 • Varför skiljer sig kostnaderna åt i olika kommuner?

  Förutsättningarna för att leverera dricksvatten och rena avlopp ser olika ut beroende på exempelvis geografi och investeringsbehov. I Örnsköldsvik är priset på vatten något högre än genomsnittet i svenska kommuner. Orsaken är vår till ytan stora kommun, i kombination med vår kuperade terräng som kräver långa ledningar och många anläggningar. Vi har fler meter ledning och fler anläggningar per invånare än genomsnittet, men samma krav på underhåll och leverans. Vårt dricksvatten kostar bara 10 öre per liter. Då ingår även rening av avloppsvatten.

 • Vad är det egentligen som kostar så mycket?

  Hemma är det så enkelt: du vrider på kranen eller trycker på spolknappen och allt bara löser sig. Men för att vatten och avlopp ska fungera pågår komplexa processer som kräver hårt jobb och stora investeringar. Bland annat har vi personal som är i beredskap dygnet runt, alla årets dagar, ifall något skulle hända med ledningsnät så att ett eventuellt avbrott snabbt ska lösas.

  Under 2022 och 2023 har vi bland annat byggt ett nytt vattenverk, renoverat och bytt ut ledningar på flera platser runt om i kommunen och jobbat med utbyggnad i ett så kallat omvandlingsområde. Det är bland annat till det din vatten- och avloppsavgift går.

  För sopavgiften får du inte bara dina sopor hämtade och omhändertagna. I avgiften ingår även tillgång till våra fem återvinningscentraler. Flera av dem dessutom möjliga att besöka när de är stängda och obemannade med hjälp av vårt Lämna själv-kort.

 • Varför höjs avgiften nu när allt är så dyrt?

  Stigande energipriser, höga räntor och ökade kostnader för material och råvaror påverkar oss alla. Det gäller även för vatten, avlopp och avfall i vår kommun. Utöver allt högre kostnader för den dagliga driften, står vi även inför ett stort investeringsbehov för ledningar och anläggningar. Vi behöver också anpassa oss för att kunna möta nya, tuffare miljökrav. Vår verksamhet inom avfall och återvinning förändras också när vi från årsskiftet övertar ansvaret för alla återvinningsstationer i kommunen samtidigt som vi under ett par år behöver förändra insamlingen av förpackningar till att bli mer fastighetsnära. En mer omfattande verksamhet innebär ökade kostnader. Det är samtidigt viktigt att känna till att vi inte får ta ut mer än vad verksamheten kostar – vi får inte gå med vinst.

 • Måste jag ha abonnemang för hushållsavfall i mitt obebodda hus?

  Alla hushåll och fastighetsägare har en lagstadgad skyldighet att lämna avfall och slam under kommunens ansvar enligt miljöbalkens till sin kommun för borttransport och behandling. Detta framgår i miljöbalken.

  Fastighetsägaren kan befrias från skyldigheten att lämna avfall och sådan dispens ges om fastigheten kan anses vara obeboelig och detta kan bevisas. Det handlar alltså inte om hur mycket man befinner sig i fastigheten. Den som önskar dispens ska ansöka om sådan till Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. Kontakta Miljö- och hälsoenheten på telefon 0660-88 000 om du vill veta mer om dispenser och tillstånd inom avfalls- och va-området.

  Det är med andra ord inte Miva som beviljar dispens från ett abonnemangs grundavgift, utan Örnsköldsviks kommun i egenskap av tillsynsmyndighet. Miva har ingen insyn i inkomna dispensansökningar eller någon möjlighet att påverka dessa.

 • Måste jag ha abonnemang för hushållsavfall i mitt fritidshus?

  Ja, enligt Miljöbalken har alla hushåll och fastighetsägare en lagstadgad skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling. Fastighetsägaren kan befrias från skyldigheten att lämna avfall och sådan dispens ges om fastigheten kan anses vara obeboelig och detta kan bevisas. Det handlar alltså inte om hur mycket man befinner sig i fastigheten.

  Den som önskar dispens ska ansöka om sådan till Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. Kontakta Miljö- och hälsoenheten på telefon 0660-88 000 om du vill veta mer om dispenser och tillstånd inom avfalls- och va-området.

  Det är med andra ord inte Miva som beviljar dispens från ett abonnemangs grundavgift, utan Örnsköldsviks kommun i egenskap av tillsynsmyndighet. Miva har ingen insyn i inkomna dispensansökningar eller någon möjlighet att påverka dessa.

 • Måste jag anmäla adressändring till Miva?

  Ja, du måste alltid anmäla adressändring direkt till oss eftersom det inte sker med automatik via exempelvis folkbokföringen.

  Om du sålt din fastighet måste du meddela oss. Det gör du genom en flyttanmälan där du överlåter ditt/dina abonnemang för vatten och avlopp samt hushållsavfall i samband med ägarbytet.

  Till dess att blanketten registrerats hos oss står säljaren kvar som betalningsansvarig. När vi får blanketten lägger vi upp köparen som kund och gör sedan en slutfaktura till dig som säljare och skiftar ägarförhållandet.

  Om du har köparens uppgifter tillgängliga går det snabbt och enkelt att fylla i flyttanmälan.

 • Min nära släktning har avlidit, vad gör jag med hans/hennes abonnemang för va och hushållsavfall?

  Du kontaktar vår kundservice för att registrera abonnemanget som ett dödsbo samt uppger namn och adress till någon som ansvarar för dödsboet. Det innebär att fakturor fortsättningsvis kan betalas från dödsboet.

  Om inte detta görs kommer fakturorna att fortsätta att skickas i den avlidnes namn och adress. När betalning inte inkommer går fakturorna vidare till det företag som sköter Mivas kravverksamhet och inkassokrav kommer att skickas ut.

 • Kan jag säga upp mitt va-abonnemang?

  Abonnemang för vatten och/eller avlopp till en fastighet kan inte sägas upp, det vill säga kopplas bort från det allmänna vatten- och/eller avloppsnätet, om fastigheten befinner sig inom verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen. Detta regleras i lagen om allmänna vattentjänster. Lagen säger att fastighetsägare ska betala avgifter för en allmän va-anläggning om fastigheten finns inom va-anläggningens verksamhetsområde eller om fastigheten med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodses bättre på annat sätt.

  Den som ändå vill undersöka möjligheterna till en uppsägning ska ansöka om sådan till Miva. Ansökan görs via Mivas blankett "Ansökan uppsägning va" där bland annat den framtida avsikten med fastigheten ska framgå.

 • Kan jag säga upp abonnemanget för hushållsavfall?

  Alla hushåll och fastighetsägare har en lagstadgad skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling. Fastighetsägaren kan befrias från skyldigheten att lämna avfall och sådan dispens ges om fastigheten kan anses vara obeboelig och detta kan bevisas. Det handlar alltså inte om hur mycket man befinner sig i fastigheten.

  Den som önskar dispens ska ansöka om sådan till Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. Kontakta Miljö- och hälsoenheten på telefon 0660-88 000 om du vill veta mer om dispenser och tillstånd inom avfalls- och va-området.

 • Vad kan jag göra på Mina sidor?

  På Mina sidor kan du bland annat få en översikt över dina tjänster, se dina fakturor, göra enklare ärenden och ställa frågor till kundservice. För att Mina sidor ska bli ännu bättre för dig som kund har Mina sidor fått flera nya funktioner. Mina sidor en gemensam service från Miva och Övik Energi. Vårt mål är att det ska förenkla för dig som kund.

  • Få en översikt över dina abonnemang.
  • Följ din förbrukning. Du som har någon av tjänsterna vatten, fjärrvärme eller el kan följa din användning med hjälp av statistik och rapporter.
  • Lämna vattenmätarställning (för dig med kommunalt vatten som inte fått en fjärravläst mätare).
  • Se nästa hämtdag för sopor och slam (för dig med sophämtning eller slamtömning).
  • Se dina fakturor och kommande förfallodatum.
  • Kontakta kundservice.
 • Hur loggar jag in på Mina sidor?

  Du loggar in på Mina sidor via självservicetjänsten "Logga in på Mina sidor".

  För att logga in behöver du BankID eller användarnamn och lösenord. Användarnamnet är ditt kundnummer, om du inte har ändrat det manuellt.

  Du kan använda Mobilt BankID vilket innebär att du har din e-legitimation i en mobiltelefon eller surfplatta. För att du ska kunna hämta och använda Mobilt BankID krävs att du har installerat BankID-appen. Efter det loggar du in på din internetbank och beställer Mobilt BankID. Följ anvisningarna från din internetbank.

 • Varför ser jag uppgifter från Övik Energi på Mina sidor, jag är inte kund där?

  Miva och Övik Energi samarbetar och Mina sidor är från och med februari 2020 en gemensam service från bolagen. Det innebär att du kan se dina tjänster hos båda bolagen på samma ställe. Vårt mål är att det ska förenkla för dig som kund. Om du enbart har tjänster hos Miva kommer du ändå att se rubriker som hör till tjänster från Övik Energi.

  Sedan tidigare har Miva och Övik Energi ett gemensamt kundinformationssystem som gör att vi kan sänka våra administrationskostnader. Därför är det en naturlig fortsättning av vi nu lanserat ett gemensamt Mina sidor. Hantering av personuppgifter sker enligt GDPR och regleras i ett avtal mellan bolagen.

 • Varför finns det dubletter av adresserna under sidan Förbrukning på Mina sidor?

  Mina sidor är en gemensam service från Miva och Övik Energi, därför finns det en adress för tjänster från Miva (t ex vatten) och en adress för tjänster från Övik Energi (t ex fjärrvärme). Har du tjänster hos båda bolagen kommer du att se samma adress på flera ställen. Genom att hålla muspekaren över en adress så kan du se vilka tjänster som finns på adressen.

 • Vem står för abonnemanget för va och hushållsavfall när jag hyr ett hus?

  Vi vill alltid ha en lagfaren ägare på våra abonnemang. Om huset hyrs ut kan vi i undantagsfall registera en avvikande fakturaadress. Däremot är det alltid fastighetsägaren som är ansvarig för att avgifter för vatten och hämtning av hushållsavfall betalas. I de fall avgifterna inte betalas går kravet alltid till fastighetsägaren.

 • Behöver jag läsa av vattenmätaren vid flytt?

  Har du kommunalt vatten och avlopp så anmäler du flytt för det samtidigt som du gör din flyttanmälan. Tänk på att du måste läsa av din vattenmätare vid datum för ägarbyte och notera på blanketten för flytt och överlåtesle.

 • Behöver jag kontakta Miva vid flytt?

  Inför din flytt måste du anmäla det till Miva. Enklast gör du det genom att fylla i blanketten för flytt och ägarbyte. Om du har köparens uppgifter tillgängliga går det snabbt och enkelt att fylla i blanketten. Har du kommunalt vatten och avlopp måste du även läsa av din vattenmätare vid datum för ägarbyte och notera på blanketten.

  Till dess att blanketten registrerats hos oss står säljaren kvar som betalningsansvarig. När vi får blanketten lägger vi upp köparen som kund och gör sedan en slutfaktura till säljaren och skiftar ägarförhållandet.

  Tänk på att alltid anmäla ändrade ägarförhållanden direkt till oss eftersom det inte sker med automatik.

 • Varför tar Miva över återvinningsstationerna från 2024?

  Fram till 2024 var det Förpackningsinsamlingen, FTI, som ansvarade för insamling av förpackningar via återvinningstationerna runt om i landet. De ansvarade för tömning, drift och skötsel av återvinningsstationerna. Från 1 januari 2024 övergick detta ansvar till kommunerna. I vårt fall innebär det att Miva fått ansvar för de 33 återvinningsstationerna som finns i vår kommun. Det innebär ett stort arbete med att se över markavtal och ordna med entreprenörer för exempelvis tömning, städning och snöröjning. Vi måste också skylta om alla återvinningsstationer och så snart vädret tillåter under våren 2024 ska alla behållare få nya dekaler.

  Med framförallt är övertagandet ett steg mot fastighetsnära insamling som ska vara infört senast 1 januari 2027. Det innebär att Miva då ska tillhandahålla fastighetsnära insamling av de vanliga förpackningsslagen från alla hushåll. I klartext ska hushåll kunna återvinna sina förpackningar närmare bostaden. Exakt hur det kommer att se ut i Örnsköldsvik är för tidigt att säga.

  Det är regeringen som beslutat att kommunerna ska överta ansvaret för insamlingen av förpackningar. Syftet med detta är att återvinningen av förpackningar ska öka för att det blir enklare för hushållen att sortera ut förpackningarna. Ökad återvinning leder till att producenterna av förpackningar kan materialåtervinna mera och då minskar behovet av nya råvaror.

Hjälpte informationen på sidan dig?