Artikeln publicerades 6 maj 2024

Samråd inför tillståndsansökan om uttag av grundvatten vid Långviksmons vattentäkt

Miva avser att ansöka om tillstånd för uttag av grundvatten i en isälvsavlagring i Långviksmon enligt 11 kap. miljöbalken. Det finns ett befintligt tillstånd för grundvattenuttag för en mindre kommunal vattentäkt i isälvsavlagringen. Tillståndsansökan kommer att omfatta tillstånd för ett större uttag samt anläggande av brunnar med tillhörande uppfordringsanordningar. Därigenom säkras den kommunala dricksvattenförsörjningen på längre sikt genom att vattenuttag möjliggörs för att trygga även närliggande områdens vattenförsörjning.

I enlighet med miljöbalken håller Miva samråd för att berörda parter ska få möjlighet att yttra sig. Syftet med samrådsprocessen är att ge och ta emot information. Samrådet genomförs som ett kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd. Därför samråder Miva med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och enskilda som bedöms kunna bli särskilt berörda (framför allt fastighetsägare) liksom övriga berörda myndigheter och berörd allmänhet. Vi tar gärna emot kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet genom yttranden och synpunkter.

Vatten & Miljökonsulterna har på uppdrag av Miva tagit fram ett samrådsunderlag inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet.

Allmänheten inbjuds att lämna synpunkter rörande den aktuella verksamheten. För att synpunkter ska kunna beaktas behöver de vara skickade senast den 27 maj 2024.

Synpunkter skickas skriftligt, ange att ärendet rör Långviksmon.
Anna Mäki
E-post: anna.maki@vmkonsulterna.se
Vatten & Miljökonsulterna AB
Aurorum 2, 977 75 Luleå

Hantering av personuppgifter

Inskickande av synpunkter medgiver samtycke till att uppgifterna får lagras och hanteras fortsatt i ärendet enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna kommer sammanställas och vara en del i den kommande tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen. Uppgifterna kommer hanteras förenligt med dataskyddsförordningen.

Övriga frågor

Vid övriga frågor om projektet, kontakta Anna Mäki, Vatten & Miljökonsulterna, tel.
076-147 70 03 eller e-post anna.maki@vmkonsulterna.se, alternativt Mats Henriksson, Miva, tel. 073-094 73 80 eller e-post: mats.henriksson@miva.se.

Samrådsunderlag

Hjälpte informationen på sidan dig?