Artikeln publicerades 8 april 2024

Nya möjligheter till miljönytta för fler aktörer genom ansvarsfull slamhantering

Tre män i mörka kavajer står framför ett ståbord där det ligger några dokument

Från vänster Jan Ridfeldt, vd Umeå Energi, John Eriksson, vd Miva samt Robert Hansson, vd Vakin.

I samband med avsiktsförklaringen för storsatsningen på cirkulär återvinning av avloppsslam, öppnas nu en möjlighet för fler samhällsaktörer att ansluta sig till samverkansprojektet. Hittills ingår Umeå Energi, Vakin och Miva som nu vill växla upp miljönyttan ytterligare genom fler partners.

Samverkansprojektet, som går under arbetsnamnet Norrslam, startade under 2023 för att möjliggöra en cirkulär hantering av slam. Affärsidén är att på ett hållbart sätt ta emot, hantera och distribuera slam från kommunal VA-verksamhet i regionen för att genom förbränning kunna producera, sälja och distribuera energi samt möjliggöra återvinning av både näringsämnen och råvara.

Pionjärarbete inom regionen

I dagarna undertecknar de kommunala bolagen Umeå Energi, Umeva (huvudägare av Vakin) och Miva ett så kallat Letter of Intent, där de formellt visar sin gemensamma avsiktsförklaring när det gäller att projektera en anpassad anläggning för förbränning av slam. I samband med undertecknandet välkomnas fler samhällsaktörer som vill vara delaktiga, en möjlighet som är öppen till hösten 2024 då ägarförhållandena för ett samägt bolag spikas och avtal skrivs. Det gemensamma bolaget kommer att få en egen styrelse och mandat fördelas i relation till ägarandel.

– Vakin vill, i linje med vårt miljöarbete, verka för en långsiktigt hållbar hantering av slam från kommunal VA-verksamhet, säger Robert Hansson, vd på Vakin. Genom samverkansprojektet kan vi tillsammans driva det här pionjärarbetet inom regionen, där miljönyttan blir större ju fler som deltar.

Monoförbränning tillvaratar slammets potential

Behovet av nya metoder för slamhantering är nämligen stort; i dag läggs slam i huvudsak på deponi. Genom så kallad monoförbränning, en välbeprövad teknik, kan kretsloppet i stället renas från gifter, fosfor och askor återföras till kretsloppet och energi tas tillvara i form av el och fjärrvärme.

– Framöver kommer nya regelverk att ställa allt hårdare krav på en ansvarsfull hantering av slam, en utveckling vi vill vara med och främja, John Eriksson, vd på Miva. Genom att ta tillvara slammet som resurs, finns miljömässiga och ekonomiska fördelar både för medverkande aktörer och samhället i stort.

Den storskaliga förbränningsanläggningen, som blir landets första, ska byggas intill Umeå Energis kraftvärmeverk på Dåva. Här finns goda logistiska förbindelser liksom synergimöjligheter med övrig verksamhet inom energiåtervinning och infrastruktur. Verksamheten passar väl in i Umeå Eco Industrial Park och den industriella symbios som eftersträvas inom området. Byggstart sker så snart upphandlings- och tillståndsprocesserna är klara.

För mer information

John Eriksson, vd Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB
076-130 06 33

Robert Hansson, vd Vatten och Avfallskompetens i Norr AB
070-3941388

Jan Ridfeldt, vd Umeå Energi AB
076-133 03 05

Hjälpte informationen på sidan dig?