Artikeln publicerades 10 oktober 2023

Så kan avgiften för vatten, avlopp och avfall bli 2024

Precis som i övriga samhället gör omvärldsfaktorer att våra kostnader ökar. Miva har därför lämnat förslag på höjda avgifter för nästa år. Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om avgifterna senare i höst.

För en schablonfamilj i villa som sorterar ut sitt matavfall innebär den föreslagna höjningen av avfallsavgiften 24 kronor per månad. Har familjen kommunalt vatten och avlopp innebär den föreslagna höjningen av va-avgiften 183 kronor per månad.

– Det rådande världsläget med inflation och ökade kostnader påverkar även oss och avgifterna behöver höjas för att möta kostnaderna. Samtidigt finns stora behov av underhåll och investeringar inom vatten och avlopp. Under nästa år påverkas även vår avfallsverksamhet av ökade kostnader då vi övertar ansvaret för alla återvinningsstationer i kommunen, säger vd John Eriksson.

Stora behov inom vatten och avlopp

Kostnaderna för drift och underhåll ökar till följd av räntehöjningar och höjda priser på energi, drivmedel och material.

– Vatten och avlopp fungerar bra idag och för att fungera bra även i framtiden behöver vi både underhålla och investera. Vid sidan av upprustning av ledningsnät och vatten- och avloppsverk behöver vi också anpassa oss till nya miljö- och lagkrav. Allt detta är utmaningar vi delar med övriga Sverige, fortsätter John.

På grund av miljökrav kommer Miva under de närmaste åren att få ökade driftskostnader för att hitta nya sätt att ta hand om stora mängder slam från ett antal reningsverk.

För alla med kommunalt vatten och avlopp föreslås en höjning av brukningsavgiften med 17 procent. Brukningsavgiften är den fasta och rörliga avgift som bland annat grundar sig på hur mycket vatten som förbrukas. Anläggningsavgiften som är den engångsavgift som betalas vid anslutning till kommunalt vatten och avlopp kommer att justeras med 2 procent. Eftersom justeringen är under index behöver höjningen inte godkännas av fullmäktige.

Höjningarna är inte unika för Örnsköldsvik. Många kommuner är i samma situation och har motsvarande behov av investeringar. Branschorganisationen Svenskt Vatten flaggar för en kraftig höjning av va-avgifterna under de närmaste 20 åren.

Nytt ansvar för återvinningsstationer

Den 1 januari 2024 övertar kommunerna ansvaret för insamlingen av förpackningar som fram till årsskiftet hanteras av Förpackningsinsamlingen, FTI. Det innebär bland annat att Miva tar över driften av alla återvinningsstationer inom kommunen, vilket beräknas ge ökade kostnader då den ersättning Miva får för detta inte täcker kostnaderna.

Från 2023 föreslås avgifterna för avfall att höjas med 12,5 procent. Avfallstaxan täcker bland annat kostnaderna för att hämta och hantera mat- och restavfall samt driften av alla återvinningscentraler. Avgiften för slam föreslås höjas med 7 procent.

Verksamheten finansieras av avgifter

Vatten-, avlopp- och avfallsverksamheten finansieras av avgifter som beslutas av kommunfullmäktige. Miva tar bara ut de avgifter som är nödvändiga för att bygga, driva, rusta upp och utveckla verksamheten. Miva får inte gå med vinst.

Din nya avgift för vatten och avlopp - så har vi räknat

Exempel brukningsavgift en- och tvåfamiljshus
En schablonfamilj med 2,2 personer boende i villa i Örnsköldsvik med kommunalt vatten och avlopp förbrukar 150 kubikmeter vatten per år (typhus A enligt Svenskt Vatten). Priset för detta uppgår till ca 1 280 kr/månad. En ökning med ca 183 kr/månad.

Exempel på brukningsavgift flerbostadshus
En schablonfamilj med 1,5 personer boende i lägenhet i Örnsköldsvik med kommunalt vatten och avlopp förbrukar 133 kubikmeter vatten per år (typhus B enligt Svenskt Vatten). Priset för detta uppgår till ca 769 kr/månad. En ökning med ca 114 kr/månad.

Din nya avgift för sophämtning och återvinningscentraler - så har vi räknat

Exempel på avfallsavgift en- och tvåfamiljshus avfall
En schablonfamilj med 2,2 personer boende i villa i Örnsköldsvik som inte sorterar ut matavfallet separat kastar 321 kg mat- och restavfall och ställer ut kärlet cirka 14 gånger per år. Priset för detta uppgår till 213 kronor per månad. En ökning med ca 34 kr per månad. För en familj som sorterar ut matavfallet i brunt kärl motsvarar ökningen ca 24 kronor per månad.

Exempel på avfallsavgift flerbostadshus
En schablonfamilj på 1,5 personer boende i lägenhet i Örnsköldsvik som inte sorterar ut matavfallet separat kastar 219 kg mat- och restavfall. Priset för detta uppgår till 109 kronor per månad. En ökning med ca 19 kr per månad. För en familj som sorterar ut matavfallet i brunt kärl motsvarar ökningen ca 12 kronor per månad.

Exempel slam
Priset för tömning av ett normalstort enskilt avlopp (upp till 2 kbm) ökar med 134 kr.

Vanliga frågor

Varför höjs avgiften nu när allt är så dyrt?
Stigande energipriser, höga räntor och ökade kostnader för material och råvaror påverkar oss alla. Det gäller även för vatten, avlopp och avfall i vår kommun. Utöver allt högre kostnader för den dagliga driften, står vi även inför ett stort investeringsbehov för ledningar och anläggningar. Vi behöver också anpassa oss för att kunna möta nya, tuffare miljökrav. Vår verksamhet inom avfall och återvinning förändras också när vi från årsskiftet övertar ansvaret för alla återvinningsstationer i kommunen samtidigt som vi under ett par år behöver förändra insamlingen av förpackningar till att bli mer fastighetsnära. En mer omfattande verksamhet innebär ökade kostnader. Det är samtidigt viktigt att känna till att vi inte får ta ut mer än vad verksamheten kostar – vi får inte gå med vinst.

Hjälpte informationen på sidan dig?