Hantering av personuppgifter

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, Box 350, 891 28 Örnsköldsvik, organisationsnummer 556767-2695 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annan organisation gör på vårt uppdrag.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress och kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadress.

Om du har skyddade personuppgifter (skyddad identitet genom sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring) ska du inte använda dig av Mivas e-tjänster, sociala medier eller skicka e-post till oss. Det säkraste för dig är att ringa oss.

För att kunna fullfölja våra åtagande mot dig behöver vi registrera och behandla olika personuppgifter om dig. I dessa sammanhang är vi personuppgiftsansvarig.

Mer information till dig som redan är kund hos oss hittar du här.

Privatkund

Miva samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna utföra de uppgifter av allmänt intresse som kommunen ålagt bolaget samt för att fullgöra avtal med kund eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse. I vissa fall används också samtycke som rättslig grund, exempelvis i webbformulär, bildhantering samt hantering av Lämna själv-kort.

Vidare kan personuppgifterna behandlas av oss för att informera om våra tjänster, genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik för marknadsföringsändamål samt för att utvärdera och utveckla verksamheten. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse av att utveckla och förbättra våra tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Miva kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden.

Personuppgifterna kan även hämtas in från, lämnas ut till eller delas med tredje part om det följer av författning eller om Miva har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag eller ett försäkringsbolag. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av kundens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet med Miva. Personuppgifter kan uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta.

Kunden har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av Miva. Kunden kan begära rättelse och har under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter samt rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring.

Kund som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra avtal eller så länge lagstiftningen kräver det. Sådana krav kommer exempelvis från bokförings- och skattelagstiftningen, bank- och penningtvättlagstiftningen och arkivlagen, men också från konsumenträttslagstiftningen.

Miva är ett kommunalt bolag vilket innebär att personuppgifter kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Miva lämnar endast ut dina personuppgifter till tredjeland (utanför EU/EES) om det är förenligt med rådande lagstiftning. Vi behandlar inte heller dina uppgifter genom automatiserat beslutsfattande eller för automatisk profilering.

Företagskund/näringsidkare

Miva samlar in och behandlar personuppgifter rörande företrädare för kunden (t ex anställda och kontaktpersoner) för det berättigade intresset att kunna ingå och fullgöra avtalet med kunden. Behandling av personuppgifter sker också när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

En företrädare för kunden har rätt att begära information om personuppgifter om denne som behandlas av Miva. Företrädaren kan begära rättelse och har under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring.

I övrigt, se privatkund.

Kamerabevakning

Miva bedriver kamerabevakning på ett antal platser där även våra ”kunder” har tillträde. Syftet med bevakningen kan variera olika beroende på plats.

Övervakningskameror används för att övervaka när det är dags att tömma containrar, när det behöver snöröjas eller till annat driftstöd. Kamerorna ger också möjlighet att återkoppla felsorteringar samt förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott.

På de platser där kamerabevakning bedrivs har Miva bedömt att nyttan av kamerabevakning väger tyngre än den personliga integriteten.

Möjligheten att bedriva kameraövervakning styrs av Kamerabevakningslagen och Dataskyddsförordningen. Kamerabevakningslagen anger att tillstånd för kamerabevakning krävs för ”myndigheter” som ska bedriva kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde.

Utöver dessa två styrande lagar finns även lagar som har viss påverkan på hanteringen av kameraövervakning, såsom Offentlighets- och sekretesslagen.

Inspelade bilder sparas inte längre än nödvändigt för att uppnå syftet med bevakningen och inte längre än senast vid utgången av den tillåtna bevarandetiden. Material kan komma att sparas längre om det behövs för att följa specifika lagkrav eller om materialet är bevis i pågående juridisk process.

Åtkomsten av materialet är begränsad till ett fåtal tjänstepersoner.

Mer information

Om du har frågor utifrån ovanstående information eller om du har synpunkter på hur Miva behandlar dina personuppgifter kan du kontakta kundservice via e-post info@miva.se eller telefon 0660-330 400.

Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud. Dataskyddsombudet når du via e-post dataskyddsombud@ornskoldsvik.se eller telefon 0660-880 00.

Om du fortfarande inte är nöjd med hur Miva hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se Länk till annan webbplats..

Hjälpte informationen på sidan dig?