Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Taxor för 2021 är beslutade

Den 30 november 2020 beslutade Örnsköldsvik kommunfullmäktige om justerade avgifter i taxan för vatten och avlopp samt avfall och slam. Beslutet behövde passera fullmäktige eftersom justeringen är högre än vad Miva själva får besluta om. De nya taxorna börjar gälla från den 1 januari 2021 och för en schablonfamilj i villa med kommunalt vatten och avlopp som sorterar sitt matavfall separat innebär det en ökad månadskostnad på cirka 77 kronor.

För vatten och avlopp finns stora utmaningar som Örnsköldsvik och alla andra kommuner i landet måste möta på bästa sätt. En stor del av både den nu beslutade och framtida taxehöjningar handlar om detta.

– Vi måste rusta och uppdatera va-anläggningen i sin helhet för att möta framtiden. Det handlar inte bara om att laga och byta ut ledningar, utan om att anpassa både ledningar och våra närmare 300 anläggningar utifrån nya krav, klimatförändringar och förändringar i var befolkningen väljer att bosätta sig. Faktum är att branschorganisationen Svenskt Vatten i en färsk rapport menar att va-taxorna i Sveriges kommuner i snitt behöver fördubblas till år 2040, säger Mivas vd Gerth Mattebo.

Va-taxan höjs 69 kronor per månad

Brukningsavgiften är den fasta och rörliga avgift som fastighetsägare med kommunalt va betalar för de vatten- och avloppstjänster som de får tillgång till. Brukningsavgiften för en schablonfamilj justeras med cirka 8 %.

En schablonfamilj med 2,2 personer boende i villa med anslutning av vatten och avlopp till det kommunala va-nätet förbrukar cirka 150 kubikmeter vatten per år. Priset för detta uppgår under 2021 till 950 kr/månad att jämföra med 881 kr/månad för 2020. En ökning med 69 kr/månad. För en schablonfamilj i lägenhet är motsvarande ökning 46 kr/månad.

Kraftig höjning för nyanslutning

Anläggningsavgiften, det vill säga den engångskostnad som nytillkomna va-kunder betalar, höjs med cirka 27 % för 2021. Orsaken till den kraftiga höjningen är den kommande utbyggnaden av verksamhetsområde för allmän va-försörjning som kommunen beslutat om. Anläggningsavgiften måste anpassas till kostnaderna för de nya områdena som i stor utsträckning finns i kustnära, bergig och därmed utmanande terräng.

Skatt på sopor som går till förbränning

Taxan för avfall och slam justeras med cirka 6 %. Bakom höjningen finns bland annat ökade kostnader för insamling och behandling av avfall, men också återvinningscentraler i ständig utveckling. En utveckling som vill uppmuntra till att mindre avfall går till förbränning och mer till återvinning och återbruk.

– Även om vi faktiskt är bäst i länet på att sortera och lämna avfall till återvinning, så har vi fortfarande en stor mängd som går till förbränning. Där får vi nu ökade kostnader på grund av en ny nationell förbränningsskatt på sopor som går till förbränning. Det är en skatt som ska få oss att sortera vårt avfall bättre och lämna mer till återvinning, men också att helt enkelt försöka konsumera mindre och mer hållbart, säger Gerth Mattebo.

Alla tjänar på att minska mängden sopor

En schablonfamilj med 2,2 personer boende i villa utan hemkompost kastar enligt 2019 års statistik 326 kg hushållsavfall och ställer ut sopkärlet cirka 14 gånger per år. Priset för en familj med enbart grönt kärl uppgår till 233 kr/månad under 2021 att jämföra med 220 kr/månad 2020. För en familj som sorterar ut matavfallet i brunt kärl uppgår priset till 160 kr/månad istället för 152 kr/månad 2020. En ökning med cirka 13 kr/månad för familjen med enbart grönt kärl och 8 kr/månad för familjen som sorterar ut matavfallet i brunt kärl. För familj i lägenhet motsvarar justeringen 8 kr/månad om enbart grönt kärl används och 4 kr/månad om matavfallet sorteras separat i brunt kärl.

– Vi tjänar alla på att minska mängden sopor även om man måste komma ihåg att ekonomisk vinning eller besparing tyvärr inte alltid förenligt med ett långsiktigt hållbart samhälle. Där måste vi alla bidra och kommer att behöva göra det än mer i framtiden inom många områden i samhället. En stor orsak till höjda taxor handlar om detta där vi måste anpassa oss utifrån nya krav, ett samhälle i förändring och en planet som inte mår bra, fortsätter Gerth.

Justering från 1 januari 2021

Efter att protokollet från kommunfullmäktige offentliggjorts inträder en laglighetsprövningsperiod enligt Kommunallagen som är tre veckor lång. Först därefter kan den nya taxan börja gälla. Ny taxa för vatten och avlopp samt avfall och slam gäller därför från 1 januari 2021.

Beslutad taxa för vatten och avlopp från 1 januari 2021 Pdf, 651.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 651.4 kB)

Beslutad taxa för avfall och slam från 1 januari 2021 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.7 MB)

Läs mer: Här kommer kommunalt vatten och avlopp byggas ut

Ett par lämnar kläder i Myrornas insamlingsbehållare.

Återvinningscentralerna blir allt mer en plats för återbruk och återanvändning.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation