Nyänget och Paddal får kommunalt vatten och avlopp

Miva kommer på kommunens uppdrag att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i Nyänget och Paddal. Kommunalt va ger en hållbar hantering av avloppet och en trygg vattenförsörjning med hänsyn till människors hälsa och miljön. Preliminär byggstart är  2022.

Vad händer nu?

Oktober 2021

I november håller vi nästa informationsmöte för fastighetsägare och denna gång kan vi ses fysiskt. För att så många som möjlighet ska kunna närvara, och för att inte samla för många samtidigt, anordnas två möten under samma kväll. För den som inte kan eller vill delta på plats ordnar vi även ett digitalt möte längre fram. Inbjudan till informationsmötet skickas ut i oktober.

Utifrån projekteringen och det underlag som fastighetsägare skickat in om befintliga anläggningar på fastigheten tar vi med hjälp av Sweco fram förslag till förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet. Den ligger normalt en halv meter utanför tomtgränsen. På fastighetens sida om förbindelsepunkten är det du som fastighetsägare som ansvarar för att ledningar och andra va-installationer utförs regelmässigt. Samråd om förbindelsepunkt planerar att hållas under december månad. Vi kommer att skicka en förbindelsepunktskarta och du har möjlighet att ha synpunkter på placeringen av förbindelsepunkten. Vi vill att placeringen ska bli bra för dig och tar hänsyn till dina önskemål i det fall där det är möjligt.

Kostnaderna för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp täcks inte av dagens anläggningsavgift och därför föreslås en höjning av anläggningsavgiften till 2022. Läs mer om bakgrunden och Mivas förslag i nyhet. I november går Mivas förslag till avgiftsnivåer och ny taxemodell upp i kommunfullmäktige.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om utbyggnaden av vatten och avlopp i Nyänget och Paddal.

Tidigare information

September 2021

Tack till alla som skickat in inventeringsblanketten med information om befintliga anläggningar och ledningar på tomten. Det underlättar i arbetet att föreslå en bra förbindelsepunkt. Har du inte redan skickat in underlaget så gör det så snart du kan. När vi bearbetat materialet skickar vi ut förslag till förbindelsepunkt som du har möjlighet att tycka till om.

Under september och oktober genomför Sweco geofysiska undersökningar i området för att ta reda på markförutsättningar för ledningsdragningen. Då kommer personal från Sweco att finnas på plats i området.

Under senaste året har vi på grund av restriktioner inte haft fysiska möten och de första informationsmötena för fastighetsägare i området hölls digitalt i våras. I slutet av september upphäver Folkhälsomyndigheten många restriktioner och vi hoppas kunna bjuda in till ett fysiskt informationsmöte senare i höst. För den som inte kan vara på plats ordnas även ett digitalt möte.

Vi har en fortsatt dialog med Nyängets vattenförenings styrelse om vilka alternativ som är möjliga för Miva och föreningen i och med va-utbyggnaden.

Den 30 augusti fattade kommunfullmäktige beslut om utökande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Nyänget och Paddal Länk till annan webbplats.. Kommunen kommer även att informera via brev.

Augusti 2021

Vi har skickat en inventeringsblankett och fastighetskarta till de fastigheter som finns inom det föreslagna verksamhetsområdet för vatten och spillvatten i Nyänget och Paddal. För att kunna föreslå en bra förbindelsepunkt ber vi fastighetsägaren att skicka in uppgifter om sina befintliga anläggningar och ledningar på fastigheten.

Tyvärr har vi blivit uppmärksammade på att den grundkarta vi fått från kommunen och som använts i fastighetskartan inte stämmer för några fastigheter. Om den fastighetskarta du fått inte överensstämmer med de byggnader som finns på din fastighet är vi tacksamma om du tar kontakt med Linn Andersson på Sweco på telefon 073-080 70 58 eller linn.andersson@sweco.se. Då skickar hon en ny fastighetskarta.

Beslut om utökande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Nyänget och Paddal tas av kommunfullmäktiga 30 augusti. Där kommer det att framgå vilka fastigheter som ingår i verksamhetsområdet och vilka tjänster som omfattas.

Juni 2021

Just nu pågår planeringen för va-utbyggnaden för fullt. Under juni kommer vår projektör Sweco att börja sina fältarbeten i området för att bland annat undersöka bästa ledningssträckning, placering av pumpstation och vilka risker som finns i området.

Som en del i fältstudien kommer Sweco genomföra att så kallat digitalt platsbesök. Det innebär att de går ledningssträckningen och samtidigt filmar. Det ger ett effektivt fältarbete och minskad miljöpåverkan då endast en person genomför platsbesöket.

Till hösten bjuder vi in till ett nytt informationsmöte. Men tveka inte att höra av dig om du vill dela dina tips och ideér med oss, till exempel hur vi bäst löser framkomligheten under utbyggnaden. Vi tar gärna emot dina tips på info@miva.se.

April 2021

Informationsmöte för fastighetsägare.

Presentation informationsmöte Nyänget och Paddal april 2021 Pdf, 2.7 MB. (Pdf, 2.7 MB)

Upphandling av projektering och planering av utbyggnad. Vi undersöker bland annat var det är mest lämpligt att dra ledningarna för att försörja alla fastigheter med vatten och avlopp.

Preliminär tidplan

Kommunfullmäktige fattade i augusti 2021 beslut om att utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten i Nyänget och Paddal.

För att kunna tillgodose behovet att så snart som möjligt förse fastigheter med kommunalt vatten och avlopp påbörjade Miva sin projektering av Nyänget/Paddal våren 2021.

Observera att tidplanen uppdateras när ny information finns.

Preliminär tidplan

Tid

Aktivitet

April 2021

Informationsmöte för fastighetsägare

Maj–dec 2021

Projektering, utredningar och tillstånd

Augusti 2021

KF beslut om verksamhetsområde

November 2021

Informationsmöte nr 2 för fastighetsägare

December 2021

Samråd förbindelsepunkt

Vår 2022

Informationsmöte innan byggstart

Sommar 2022

Byggstart

2022–2023

Förbindelsepunkt förmedlas

2022–2023

Faktura skickas ut

2022–2023

Informationsmöte inför eget arbete

2022–2023

Gräv på din tomt

2022–2023

Plats för vattenmätare

2022–2023

Besiktning av egna installationer

2022–2023

Inkoppling av avlopp/vatten

 

Varför gör vi det här?

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att Nyänget/Paddal har behov av kommunalt vatten och avlopp. Utbyggnaden kommer att omfatta anslutning av 109 fastigheter.

Kommunalt va ger en hållbar hantering av avloppet och en trygg vattenförsörjning med hänsyn till människors hälsa och miljön. Utbyggnaden ska säkerställa att vi lever upp till ställda miljö- och hälsoskyddskrav.

Kommunen är enligt vattentjänstlagen paragraf 6 skyldig att ordna allmänt vatten och avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större sammanhang.

Det är dricksvatten och spillvatten (avlopp från toalett, dusch och vask) som kommer att byggas ut. Det finns i dagsläget inte något behov att bygga ut dagvatten (omhändertagande av nederbörd och dränvatten från huset) eftersom det bedöms fungera bra idag och ordnas istället av fastighetsägare på egen tomt.

 Hur går det till?

Miva bygger va-ledningar fram till förbindelsepunkten vid tomtgräns. Efter det kan du som fastighetsägare ta hjälp av en entreprenör för arbetet på din egen tomt eller göra delar av arbetet själv. Vi kommer att erbjuda samråd om var förbindelsepunkten till din fastighet ska placeras.

Fastighetsägare står för allt arbete och kostnader för installationer inne på fastigheten. Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört.

I områden där förutsättningar för självfall för avlopp inte finns används ett Lätt tryckavlopp (LTA-system) och en fastighetspumpstation grävs ned på fastigheten. Miva bekostar fastighetspumpstationen och levererar den. Fastighetsägaren ansvarar för att gräva ned och installera fastighetspumpstationen.

För fastigheter som får dricksvatten behöver fastighetsägaren ordna en godkänd vattenmätarplats.

Dokumentarkiv

Frågor och svar

Vad innebär ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp?

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt avgränsat område där kommunfullmäktige beslutat att en eller flera allmänna vattentjänster ska tillhandahållas. De allmänna vattentjänsterna är vatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten.

Vad innebär det att vara ansluten till kommunalt vatten och avlopp?

Det innebär att Miva, som är kommunens VA-huvudman, tar ansvar för att ett dricksvatten av god kvalitet levereras till dig och att ditt avlopp omhändertas och renas på ett miljöriktigt sätt. Kommunen är skyldig att förse samtliga inom verksamhetsområdet med vatten och avlopp och som fastighetsägare är du avgiftsskyldig.

Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- eller avloppsnätet och brukningsavgiften som består av en fast och en rörlig kostnad grundar sig bland annat på hur mycket vatten du förbrukar.

Mitt enskilda avlopp fungerar bra, behöver jag ansluta fastigheten till det kommunala nätet?

Du behöver ansluta till kommunalt avlopp och betala anläggningsavgift för spillvatten även om du har en fungerande avloppslösning. Rättspraxis visar att fastighetens avloppshantering inte går att lösa bättre via en enskild anläggning än en allmän avloppsanläggning.

Mitt dricksvatten från egen brunn är bra, behöver jag ansluta till kommunalt vatten?

Om du vill behålla ditt enskilda vatten och kan redovisa att ditt dricksvatten har god kvalitet och kvantitet behöver du inte ansluta till kommunalt vatten eller betala anläggningsavgift för vatten.

Dricksvattnet ska uppfylla Livsmedelsverkets riktlinjer, läs mer i broshyren Råd om enskild dricksvattenförsörjning på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.. Fundera även på om kapaciteten är tillräcklig.

Proverna ska analyseras av att laboratorium ackrediterat av Swedac och innehålla normal analys av enskilda vattentäkter samt radon och arsenik:

 • Kemisk och fysikalisk normal analys
 • Mikrobiologisk normal analys
 • Radon
 • Arsenik

Läs mer om arsenik i enskilda brunnar på Örnsköldsviks kommuns webbplats Länk till annan webbplats..

Är ni flera hushåll som använder samma brunn (och eventuell dricksvattenrening är gemensam) så räcker det med ett analysresultat, men en ansökan behöver skickas per fastighet.

Information om hur du ansöker kommer att göras tillgänglig senare.

Tänk på att om du vill ansluta till dricksvatten vid ett senare tillfälle tillkommer ytterligare en avgift för en till servis, det vill säga ledning.

Kan jag få ersättning för den enskilda avloppsanläggning som jag investerat i?

Då kommunalt va byggs ut ska de enskilda avloppsanläggningarna inte längre användas. Du kan under vissa förutsättningar få ersättning för kostnader du haft för att köpa och installera en enskild avloppsanläggning.

 • Anläggningen får inte vara äldre än 10 år och ska vara godkänd av Örnsköldsviks kommun, Miljö- och hälsoenheten.
 • Ersättningen utgår från anläggningens art, ålder och skick och du ska kunna styrka kostnaderna genom att visa kvitton. Saknas kvitto används en schablon.
 • För fastställande av ersättningens storlek tillämpas rak avskrivning om 10 år.
 • Om anläggningen anlagts efter det att kommunfullmäktige beslutat om utökning av verksamhetsområde har fastighetsägaren ingen rätt till ersättning.

Kan jag få ersättning för den enskilda vattenanläggning som jag investerat i?

När kommunalt va byggs ut kan nyttan av de enskilda anläggningarna upphöra eller väsentligt minska. Du kan under vissa förutsättningar få ersättning för kostnader du haft för att köpa och installera en enskild vattenanläggning.

Du får inte ersättning om du först ansökt om avgiftsbefrielse och vid ett senare tillfälle önskar ansluta dig till kommunalt vatten.

 • Anläggningen får inte vara äldre än 20 år.
 • Vattenkvaliteten ska uppfylla riktvärden enligt Livsmedelsverkets råd om enskild vattenförsörjning.
 • Ersättningen utgår från anläggningens art, ålder och skick och du ska kunna styrka kostnaderna genom att visa kvitton. Saknas kvitto gör Miva en bedömning.
 • För fastställande av ersättningens storlek tillämpas rak avskrivning om 20 år.
 • Om anläggningen anlagts efter det att kommunfullmäktige beslutat om utökning av verksamhetsområde har fastighetsägaren ingen rätt till ersättning.

Jag ska söka bygglov i ett område som ska få kommunalt vatten och avlopp. Hur löser jag vatten och avlopp under tiden?

I de fall där utbyggnad av allmän vatten- och avloppsförsörjning sker inom relativt kort tid finns utrymme att i varje enskilt fall se över olika lösningar. För det enskilda avloppet kan enklare lösningar accepteras under kortare perioder. Vattenförsörjningen kan eventuellt lösas gemensamt i ett område, alternativt behöver fastighetsägaren själv lösa dricksvattnet inom fastigheten. Eftersom förutsättningarna kan variera är det säkrast att ta kontakt med kommunens miljö- och hälsoenhet innan du går vidare i dina funderingar.

Hur mycket kommer det att kosta att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp?

Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- eller avloppsnätet och beror på vilken typ av ledningar din fastighet behöver. Det finns tre typer av ledningsnät: dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Dagvatten är inte aktuellt i området.

Inför 2022 kommer anläggningsavgiften att justeras uppåt för att anpassas till kostnader i kommande utbyggnadsområden. Anläggningsavgiften kommer då också att innehålla en tomtyteavgift och hur mycket du betalar beror på storleken på din fastighet. Beräknad preliminär anläggningsavgift för 2022 för en fastighet på 1 500 m² är 187 000 kr för anslutning av både vatten och spillvatten och 135 000 kr för endast spillvatten.

Observera att anläggningstaxan för 2022 beslutas november 2021 och att du betalar den taxa som gäller när fakturan skickas ut.

Läs mer om förslag till höjd anläggningstaxa i nyhet.

Jag har svårt att betala anläggningsavgiften, hur gör jag?

Om du som fastighetsägare inte kan finansiera avgiften finns det möjlighet att ansöka om va-lån hos Miva. För att Miva ska kunna godkänna ett lån ska fastighetsägaren skriftligt kunna visa att annan finansieringsform, till exempel banklån, inte är möjlig och att godtagbar säkerhet finns. Återbetalning av lånet fördelas under en viss tid, längst tio år. Räntesatsen uppgår till aktuell referensränta +2 procentenheter. Referensränta fastställs av Riksbanken två gånger per år. Va-lån kan inte ges vid nybyggnation.

Var ansluts mina vatten- och spillvattenledningar?

Dina ledningar ansluts vid en förbindelsepunkt som oftast ligger 0,5 meter utanför din tomtgräns. Vi kommer att skicka ut ett förslag på förbindelsepunktens placering som du har möjlighet att tycka till om.

Vilken teknisk lösning blir det för avloppet?

I stort sett alla fastigheter kommer att anslutas med hjälp av tekniken lätt tryckavlopp (LTA). Det innebär att en fastighetspumpstation med pump ska grävas ned på din fastighet. Pumpstationen ingår i anläggningsavgiften och levereras av Miva. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att gräva ned fastighetspumpstationen och koppla in el till den. Med hjälp av pumpstationen pumpas ditt spillvatten vidare till det allmänna ledningsnätet och vidare till avloppsreningsverket.

Vem gräver på min tomt?

Att gräva ned ledningar och fastighetspumpstation på tomten och ordna med elförsörjning för drift är fastighetsägarens ansvar. Du kan anlita en entreprenör eller göra delar av arbetet för egen hand. Som fastighetsägare ansvarar du för alla arbeten och installationer på din tomt.

Kontakt

Praktiska frågor om utbyggnad, anslutning och kostnader
Mivas kundservice
Telefon: 0660-330 400
E-post: info@miva.se

Frågor om ditt enskilda vatten- och avloppssystem, va-planen och politiska beslut
Örnsköldsviks kommun
Telefon växel: 0660-880 00
E-post: kontaktcenter@ornskoldsvik.se

Driftinformation

Stoppa droppande kran

#38 En droppande kran gör av med 25 liter vatten per dygn. Genom att byta kranens packning kan man stoppa droppandet.

Fler miljötips