Riktlinje för ersättning vid störningar i vattendistributionen

I samband med störningningar i vattendistributionen är det naturligt att som kund fråga sig om man kan få ersättning/avdrag på grund av de besvär som uppstår på grund av försämrade vattenkvalitet och/eller utebliven vattenleverans under längre tid. I samband med en större störning i vattendistributionen under 2014 lät Miva utreda denna fråga tillsammans med både jurister och branschorganisationen Svenskt Vatten. Inledningsvis kan sägas att det generellt är mycket få va-bolag som har tydliga rutiner för ersättning vid den här typen av störning.

Leverans- eller kvalitetsproblem ersätts inte

Generellt har Miva inte någon ersättningsskyldighet vad gäller leverans eller kvalitet i samband med störningar i vattendistributionen. Utifrån vattentjänstlagen har driftstörningarna inte varit av den art eller omfattning att nedsättning av avgiften ska göras.

En jämförelse med den ersättningsmodell som används inom t ex energibranschen är inte rättvisande då energibolagen är affärsdrivande verksamheter till skillnad från kommunal va-verksamhet som finansieras av ett taxekollektiv som ska bära sina egna kostnader.

Ersättningsanspråk vid sakskada

Enskild kund kan begära skadestånd/ersättning avseende personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada. Typexempel på sakskada är missfärgat porslin eller våtrumsmattor, igensatt blandare och dylikt.

Den som anser sig berättigad till ersättning är välkommen att skriftligen lämna sina ersättningsanspråk/skadekrav till Miva. Varje enskilt fall kommer därefter att utredas och baseras på om Miva har brustit i sitt uppdrag. Varje anspråk ska innehålla en redogörelse för vad ersättningen begärs för och med vilket belopp. Det går bra att skicka via e-post till info@miva.se eller via post till Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, Box 385, 891 28 Örnsköldsvik. Det krävs ingen speciell blankett.

Vi är juridiskt sett förhindrade att genomföra utbetalning innan en utredning är genomförd. Varje ersättningsanspråk ska dessutom utredas var för sig. Därför kan generella avdrag på framtida fakturor inte göras, utan alla som kräver ersättning måste skicka in sina ersättningsanspråk för utredning.

Vanliga frågor

Jag har köpt en ny diskmaskin, behöver jag tillsätta salt i den för att avhärda vattnet?
Läs svaret här

Tvätta bil i biltvätt

#17 Tvätta bilen i en automattvätt eller en gör-det-själv-tvätt. Sådana anläggningar är utrustade med oljeavskiljare och ofta även en reningsanläggning, som tar bort föroreningar och tvättmedel innan vattnet släpps ut i det allmänna avloppsnätet. Tvättvattnet efter en biltvätt innehåller nämligen både skadliga tvättkemikalier, föroreningar i form av asfalt- och oljerester och flera typer av tungmetaller. Om du tvättar på gatan rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Om du måste tvätta bilen hemma, välj då att ställa den på gräsmattan för då filteras gifterna i tvättvattnet i viss mån av gräs-mattan. Men det mest miljövänliga är alltså att tvätta bilden vid en för ändamålet, avsedd anläggning.

Fler miljötips